Home

Brandbevorderende stof

Afdeling 2.1 Brandbare, brandbevorderende, bij brand gevaar opleverende en voor de gezondheid schadelijke stoffen Artikel 2.1. In artikel 2.1 was aangegeven welke stoffen werden begrepen onder het begrip 'brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen' dat op meerdere plaatsen in het besluit voorkomt 4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink. 4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbide. II en III. 50. 5.1. brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide. II en III. 50. 5.2. organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide. n.v.t. Brandbevorderende gassen, zoals zuurstof, zijn geen brandbare gassen maar bevorderen zeer sterk de verbranding van andere brandbare stoffen en materialen. Daarom moeten cylinders met brandbevorderende gassen, zoals zuurstof, altijd gescheiden worden gehouden van andere brandbare gassen glans UV coating. BRANDGEVAARLIJK - GHS03 sticker. Dit symbool van de vlam boven de cirkel geeft aan dat bepaalde stoffen brand kunnen bevorderen als deze gemend worden. Dit symbool is volgens de officiele ENECU norm. Letop: Dit symbool moet natuurlijk 45 graden gedraaid gebruikt worden Wat zijn oxiderende of brandbevorderende stoffen? Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding. 30. Is zuurstofwater een voorbeeld van een stof die ingedeeld wordt in de categorie van oxiderende of brandbevorderende stoffen

Sommige brandblusapparaten bevatten koolstofdioxide, omdat het dikker is dan lucht. Koolstofdioxide kan een vuur doven door een soort deken te vormen, omdat het zo zwaar is. Het zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij het vuur kan komen. Om een vuur te laten branden is altijd zuurstof, een brandbare stof en een juiste temperatuur nodig Betekenis gevaarsymbolen. Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken. Daarom is het belangrijk dat u de informatie op de etiketten op de verpakking van huishoudchemicaliën goed leest, dat u weet wat de gevaarsymbolen betekenen en dat u het product volgens de aangegeven informatie gebruikt Op de etiketten van giftige stoffen zal duidelijk moeten worden aangegeven om wat voor stof het gaat en wat de gevaren daarvan zijn. Daarnaast dient ook aanvullende informatie te worden weergegeven namelijk veiligheidsaanbevelingen. Kort samengevat dient de volgende informatie op de verpakking van de gevaarlijke stof te staan: De naam van de stof

Een anorganisch peroxide is een chemische stof waarin zuurstof als het (O-O) 2−-ion voorkomt, in plaats van het meestal voorkomende O 2−-ion. Het peroxide-ion bevat twee elektronen meer dan de zuurstofmolecule. De structuur van een peroxide verkrijgt men door in de moleculaire orbitaal-theorie de twee π*-antibindingsorbitalen volledig te maken R 8 Bevordert de verbranding van brandbare stoffen R 9 Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen R 10 Ontvlambaar R 11 Licht ontvlambaar R 12 Zeer licht ontvlambaar R 13 Ontvlambaar samengeperst gas R 14 Reageert heftig met water R 15 Vormt licht ontvlambaar gas in contact met wate

Er kunnen ook waarschuwende pictogrammen op de verpakkingen van gevaarlijke stoffen. Zo'n pictogram noem je een gevarensymbool. Corrosief Kan materialen, ogen en huid ernstig aantasten Explosief Kan door een vonk of schok ontploffen Licht ontvlambaar Kan heel gemakkelijk in brand vliegen. Brandbevorderend Kan brandbare stoffen heviger laten brande Gevaarlijke opslag stof. Voor veilige opslag van milieugevaarlijke stoffen (brandbare-/giftige-/brandbevorderende stoffen, alsook zuren.. 50 kilogram brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide (ADR-klasse 5.1, verpakkingsgroep II en III) 1 kilogram organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide (ADR-klasse 5.2) Hierbij mag de totale toegestane hoeveelheid van stoffen hierboven maximaal 100 kilogram of liter bedragen

Afdeling 2.1 Brandbare, brandbevorderende, bij brand ..

H242 Zelfontledende stoffen en mengsels, gevaar voor brand bij verwarming H250 Vloeistof of vaste stof die bij blootstelling aan lucht in korte tijd (binnen 5 minuten) zelf ontbrandt. H251 Stof kan voor zelfverhitting zorgen indien blootgesteld aan lucht en na enige tijd (minuten tot uren) ontbranden Proefexamen VOL VCA 9. Je hebt de quiz al eerder voltooid. Daarom kun je hem niet meer opnieuw starten. Quiz is aan het laden. Je moet inloggen of inschrijven om de quiz te starten. Quiz afgerond. Resultaten worden opgeslagen. 1. Vraag * Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding * Voorbeeld zuurstofwater, ozon, zuurstof * Symbool: vlam met een O eronder -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met zeer giftige en giftige stoffen

Artikel 7.6. Brandgevaarlijke stoffen Bouwbesluit Onlin

 1. brandbare vaste stof die op een gevaarlijke wijze met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen, of brandbare vaste stof die op een gevaarlijke wijze met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof die op een gevaarlijke wijze met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen (1
 2. Proefexamen VOL VCA 5. door VCA | aug 22, 2017. Download de volledige samenvatting VOL VCA
 3. Gevaarlijke stoffen 4.1 Indeling gevaarlijke stoffen 4.2 Herkennen van gevaarlijke stoffen 4.3 Gascilinders 4.4 Gassen en dampen herkennen 4.5 Werken met gevaarlijke stoffen 4.6 Stoffen aceton oxiderende of brandbevorderende stoffen reageren heftig met onder andere ontvlambare stoffen, waarbij veel warmte vrijkomt gevaar voor.
 4. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF 1.1. Productidentificatie Productnaam : R-290 (PROPAAN) Gebruikelijke chemische naam : Propaan CAS nr : 74-98-6 Nr. EG : 200-827-9 Registratienummer REACH : Geen gegevens beschikbaar 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebrui
 5. oxiderende (brandbevorderende) stof, die spontaan hevig kan reageren. 60. giftige of in geringe mate giftige stof. 606. infectueuze (besmettelijke) stof. 623. giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen. 63. giftige en brandbare stof (vlampunt van 23 tot 60 °C, grenswaarden inbegrepen) 638
 6. Mengsels van vaste stoffen, die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van het ADR, met brandbare vloeistoffen, mogen onder deze positie worden vervoerd, zonder dat eerst de indelingscriteria van klasse 4.1 worden toegepast, onder voorwaarde dan geen overtollige vloeistof zichtbaar is op het moment van het laden van de stof of van het sluiten van de verpakking of laadeenheid
 7. brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide. II en III. 50. 5.2. organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide. n.v.t. 1. ¹ Eenheid bepaald overeenkomstig bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht

Gevaarlijke stoffen Beter met Arb

In verschillende (inter)nationale kaders zijn afspraken gemaakt over productie, gebruik, emissies en monitoring van stoffen. Deze afspraken kunnen gelden voor specifieke groepen van stoffen. Binnen veel kaders zijn stoffenlijsten opgesteld, waarvoor afspraken zijn gemaakt over de beheersing van risico's gevaarlijke stof: stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, 1.6.6 Een ruimte waarin explosieve dampen kunnen ontstaan dan wel brandbare of brandbevorderende gassen worden opgeslagen of gebruikt,. Oxiderende stof = een brandbevorderende stof M.A.C-waarde = hoeveel milligram van een stof per m3 lucht maximaal aanwezig mag zijn 0 C = 273 K 0 K = -273 C Vorm is geen stofeigenschap, omdat je de vorm van een stof bijna altijd heel eenvoudig kunt veranderen zonder dat de stof (de stofeigenschap) zelf verander - ontvlambare stof: stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van meer dan 21 °C en minder dan 55 °C, - brandbevorderende stof: stof die of preparaat dat bij spontane ontleding of bij verwarming het zuurstofgehalte van de lucht kan verhogen, - explosief gas: mengsel van een brandbaar gas met lucht of. 1. Zuurstof is een brandbevorderende stof en hoge concentraties leiden tot een verhoogde kans op brand in de directe omgeving. Deze scenario's zijn niet in de QRA meegenomen, aangezien zich in de directe omgeving geen gevaarlijke stoffen bevinden (zie ook notitie Veiligheidsregio)

GHS Brandbevorderend sticker 123sticker

4 = brandbaarheid van vaste stoffen 5 = oxiderende werking (brandbevorderende stof) 6 = giftigheid of besmettingsgevaar 7 = radioactieve stof 8 = bijtende werking van de stof 9 = gevaar voor een spontane heftige reactie. Betekenis van het tweede en derde cijfer (bijkomende gevaar) 0 = geen betekenis 1 = gevaar voor explosi a) Ontplofbare stoffen. b) Oxiderende stoffen. c) Bijtende stoffen. 16 van 40 Wat bedoelt men met het explosiegebied? a) Het gebied waar zich een ontploffing heeft voorgedaan. b) Het gebied waar te veel brandbaar gas aanwezig is. c) Het gebied tussen de onderste en bovenste explosiegrens. 17 van 40 Wat is een brandbevorderende stof? a) Peroxide Voor gezinnen: Brochure LEZEN VOOR GEBRUIK vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be. (link sends e-mail) Een overzichtelijke lijst van de gevaarsymbolen en hun betekenis. Voorkom ongelukken! Voor jongeren van 10 tot 16 jaar

ghs en veiligheidsstickers kopen? Bekijk onze collectie

brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide. II en III. 50. 5.2. organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide. n.v.t. 1. 1 Eenheid bepaald overeenkomstig bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht. Artikel 2.1.9. Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen

Attest VCA Keuze C is Fout Oefenvraag VCA Proefexamen Is waterstofperoxide een voorbeeld van een stof die ingedeeld wordt in de categorie van oxiderende of brandbevorderende stoffen brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide: II en III: 50: 5.2: organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide: n.v.t. 1: 1 Eenheid bepaald overeenkomstig het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Toelichting: Artikel 2.1.8 Brandgevaarlijke stoffe Brandbevorderende stoffen . Schadelijk . Tags: Question 8 . SURVEY . 20 seconds . Q. Wat betekent volgend symbool? answer choices . Ik mag de doos niet in de zon laten staan. Ik mag de doos niet omgekeerd zetten. Ik mag de doos niet laten vallen. Ik mag de doos niet in de regen laten staan. Tags De damp mengt zich goed met lucht. Reageert heftig met brandbevorderende stoffen. Bij sommige reacties ontstaat zeer veel warmte. De stof tast veel metalen aan, hierbij ontstaat het zeer brandbare waterstofgas. De stof verdampt gemakkelijk, zodat er snel een schadelijke hoeveelheid in de lucht zit

VCA: VCA pas Gevaarlijke stoffe

 1. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geldt de PGS15 richtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar module 25. Ook het grootschalig werken met gevaarlijke stoffen zoals dat gebeurt in de petrochemische industrie, valt buiten de scope van deze module. Voor dat werk geldt speciale regelgeving zoals de BRZO, PBZO, ARIE en BEVI
 2. Brandbare, brandbevorderende, bij brand gevaar opleverende en voor de gezondheid schadelijke stoffen Artikel 2.1 [Vervallen per 21-05-2009] Afdeling 2.2. Voorschriften omtrent de beperking van de toepassing van formaldehyde Artikel 2.2. De.
 3. OXIDERENDE OF BRANDBEVORDERENDE STOF (GHS03) De stof is in staat om brand te laten ontstaan als het in contact komt met brandbare stoffen. Bovendien zijn deze stoffen ook in staat om verbranding te onderhouden. (voorbeeld zuurstof in een cilinder) Voorkomen van ongelukken: 1. Deze stoffen weg houden van brandbare stoffen. 2
 4. Welke van onderstaande stoffen is een brandbevorderende stof? a) Helium. b) Koolmonoxide. c) Peroxide. 18 van 40 Wat is een nadeel van het blussen met water? a) Blussers hebben veel last van de rook die ontstaat. b) De brandende stof kan heftig op water reageren. c) Het blussen met water is in verhouding duurder. 19 van 4
 5. brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide. II en III. 50. 5.2. organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide. n.v.t. 1. 1 Eenheid bepaald overeenkomstig het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Artikel 2.1.9. Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen

Schadelijke stoffen - koolstofdioxid

 1. Reageert heftig met brandbevorderende stoffen. Bij sommige reacties ontstaat zeer veel warmte. De stof tast veel metalen aan, hierbij ontstaat het zeer brandbare waterstofgas. De stof verdampt gemakkelijk, zodat er snel een schadelijke hoeveelheid in de lucht zit
 2. Wees extra voorzichtig met gascilinders met medicinale zuurstof want zuurstof is een brandbevorderende stof. Bij de opslag en het bewaren van de gascilinders moeten de onderstaande veiligheidsvoorschriften worden nageleefd: De gascilinders dienen bewaard te worden tussen - 20°C en + 65°C
 3. der effectief dan nagellakremover, maar iets is beter dan niets
 4. vaste stof Explosiegevaar: niet ontplofbaar Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend 9.2. Overige informatie Stortgewicht: 1.800 - 2.400 kg/m3 Hygroscopie: hygroscopisch Overige informatie
 5. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van de brandbevorderende stof natriumnitriet in Polen. Of hij dat bij het bewuste bedrijf kocht, is onbekend

Betekenis gevaarsymbolen Huishoudchemicaliën NVW

 1. gsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt
 2. Kleinverpakkingstellingen - Bieden altijd een bijzonder praktische opslagmethode waarbij u per legbord kan compartimenteren op basis van opvangcapaciteit. Bij opslag van brandbare, brandbevorderende of giftige stoffen kunnen de stellingen in een brandcompartiment opgesteld worden. Brandwerende opslag is niet van toepassing wanneer uitsluitend gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 9 worden.
 3. stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbide II en III 50 5.1 brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide II en III 50 5.2 organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en dipropionyl peroxide n.v.t. 1 De stof deugdelijk is verpakt, waarbij
 4. (kankerverwekkende, mutagene en/of reprotoxische stoffen) Etikettering vlgs het GHS (global harmonized system) nieuw; gassen onder druk Nieuwe etiketten 2010 ingevoerd en vanaf 2017 verplicht Handelen! * 6652_700 Chemiekaart aceton Etikettering en signalering Etikettering en signalering Signalering Signalering van gevaren op de werkvloer verplicht Vergelijkbaar met de verkeerstekens Vijf.
 5. Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Koel opslaan. Droog bewaren. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is momenteel geen informatie hierover

brandbevorderende (vaste) stoffen aanwezig? 2. Inschattingsmethode. Blijft de gebruikte hoeveelheid brandbare stoffen onder de limietwaarden volgens NPR 7910-1? ( Indien ja: geen actie noodzakelijk (Indien nee: kan er een atmosfeer ontstaan die groter is dan 10% van de Lower Explosion Limit oxiderende (brandbevorderende) stof, die spontaan hevig kan reageren. 60. giftige of in geringe mate giftige stof. 606. infectueuze (besmettelijke) stof. 623. giftige vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen. 63. giftige en brandbare stof (vlampunt van 23 tot 60 °C, grenswaarden inbegrepen) 638 Download de samenvatting VOL VCA voor slechts € 6,95. Proefexamen VOL VCA 09 Time limit: 0 Quiz Summary 0 of 15 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Wat zijn R-zinnen en S-zinnen op de etiketten van

 1. Volgens 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Om te beginnen is er het ADR basiscertificaat, hiermee mag de chauffeur stukgoederen (dozen, IBC's en gasflessen) en losgestorte gevaarlijke stoffen (stoffen zonder verpakkingen) vervoeren
 2. Download de samenvatting VOL VCA voor slechts € 6,95. Proefexamen VOL VCA 05 Time limit: 0 Quiz Summary 0 of 15 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
 3. Pictogramsticker Oxiderende Stoffen Waarschuwingssticker, gemaakt van zelfklevend vinyl. De sticker is 20 cm groot. Het waarschuwingspictogram op deze sticker geeft aan dat er risico's bestaan, door de aanwezigheid van oxiderende of brandbevorderende stoffen of gassen ; Home BHV & PBM Pictogrammen Waarschuwing Oxiderende stoffen Oxiderende stoffen

Peroxide - Wikipedi

- ontvlambare stof: stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van meer dan 21 °C en minder dan 55 °C, - brandbevorderende stof: stof die of preparaat dat bij spontane ontleding of bij verwarming het zuurstofgehalte van de lucht kan verhogen Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen! Bijzondere opslagvoorwaarden naleven. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Koel opslaan. 7.3 Specifiek eindgebruik Blz. 4 van 1

Natriumnitriet is een sterke oxidator en brandbevorderende stof, die heftig reageert met brandbare of reducerende stoffen. Daarbij kan brand of explosie optreden. De stof werkt irriterend op de ogen, huid en luchtwegen.In hoge doses is de stof toxisch en mogelijk zelfs dodelijk voor de mens Brand- en explosiegevaar Brand- en explosiegevaar 5 componenten voor brand risico's van brand: vlampunt explosiegrenzen zuurstofgehalte reactiebevordering reactie met water zelfontbranding brandbevorderende stoffen Brand- en explosiegevaar Type brand: A C B D Vaste stof Vloeistof Gas Metaal Brand- en explosiegevaar Blussen door middel van: natte blusstoffen droge blusstoffen kooldioxyde. Als brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen als bedoeld in de tabellen VI en VIII van het besluit en de tabellen II en II van de Regeling Bouwbesluit bestaande bouw zijn, afhankelijk van de hoeveelheid daarvan die in een besloten ruimte van een kantoorgebouw, logiesgebouw of een logiesverblijf met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m 2 zijn opgeslagen. Stickers Waarschuwing voor brandbevorderende stoffen waarschuwingsteken grootte (SL): 31,5 cm folie: Amazon.n

Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte-inwerking. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Koel opslaan. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is momenteel geen informatie hierover Sla gevaarlijke stoffen op conform PGS-15 (voorheen CPR-15) en de voorschriften van de gemeente. Voor kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen volstaat een af te sluiten kast, met opvangbak. Let op! Niet alle gevaarlijke stoffen kunnen bij elkaar worden opgeslagen. Brandbevorderende stoffen mogen nooit bij brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen

Onverminderd het eerste lid, liggen een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m², een ruimte voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen en een stookruimte als bedoeld in artikel 4.92, derde en vierde lid, in een brandcompartiment Hoofdstuk II Brandveiligheid Paragraaf 1 Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen Artikel 2.1 Als brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen als bedoeld in de tabellen VI en VIII van het besluit en de tabellen III en IV van de Regeling Bouwbesluit bestaande bouw 1988 zijn, afhankelijk van de hoeveelheid daarvan die in een besloten ruimte. De binnenvaart heeft een Europees karakter. Daardoor zijn er bij arbeidsomstandigheden meerdere niveaus van regelgeving. In onze handreiking zijn de volgende zaken opgenomen: Europese regels. De Arbocatalogus volgens de Nederlandse Arbowet. Richtlijnen voor onze sector Basisveiligheid VCA oefenvragen 2019 Download de samenvatting basisveiligheid VCA voor slechts € 5,95. Of bestel het studieboek B-VCA: Aan de rechterzijde vind je het navigatiemenu. Met behulp van het navigatiemenu kun je andere hoofdstukken en oefenvragen selecteren. Maak alle oefenvragen van boven naar beneden, zodat je alle lesstof doorneemt. Maak vervolgens de [

Oxiderende stoffen Aanwezigheid van brandbevorderende stoffen. Oxiderende gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Gevaarlijk voor de gezondheid op lange termijn bv. sensibilisatie van de luchtwegen, mutageen, kankerverwekkend, allergeen,... Milieugevaarlijke producten Acuut of chronisch gevaar voor het aquatisch milieu. Opgelet gevaar / schadelij 4.2 Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen en formaldehyde. De ontwerpregeling Bouwbesluit materialen, voor zover betrekking hebbend op brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen en op formaldehyde is in juni 1997 bij de Europese Commissie aangemeld vaste stof Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd. Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend. 9.2. Overige informatie Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt

Citaat: Noot P - De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat. Ook art. 4 van de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) werd in acht genomen en voor de hier genoemde classificati in de nabijheid van de ingekapselde bron zijn geen brandbare, brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is; 4 b. wanneer de ingekapselde bron uit het apparaat wordt verwijderd, wordt deze in de bronhouder naar de bergplaats overgebracht

Geen zelfontledende stof volgens UN transportregulering, klasse 4.1. Viscositeit, dynamisch: niet toepasbaar, het product is een vaste stof Explosiegevaar: niet ontplofbaar Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend 9.2. Overige informati Speciale chemische blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, de verbrandingsproducten of de vrijkomende gassen: Niet samen met brandbevorderende stoffen opslaan. Zie ook punt 10. Van levensmiddelen gescheiden bewaren. 8 vaste stof Explosiegevaar: niet ontplofbaar Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend 9.2. Overige informatie Zelfopwarmingsmogelijkheid: Studie hoeft niet te worden uitgevoerd. Stortgewicht: 1.800 - 2.400 kg/m3 Mengbaarheid met water: (20 °C) niet oplosbaar Hygroscopie: hygroscopisch Aandeel vaste stof: 100 Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen! Bijzondere opslagvoorwaarden naleven. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Koel opslaan. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is momenteel geen informatie hierover b. in de nabijheid van tentoonstellingsobjecten zijn geen brandbare, brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is; c. tentoonstellingsobjecten die geen deel uitmaken van militair historisch materieel worden, indien zij niet worden tentoongesteld, opgeborgen in de bergplaats. III

oxiderende of brandbevorderende stoffenmaken zuurstof vrij en reageren daarom heftig met andere ontvlambare stoffen en bevorderen de verbranding. Ze kunnen ook de huid of kleding aantasten. Voorbeelden zijn zuurstofwater of waterstofperoxide, ozon en zuurstof * Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding * Voorbeeld zuurstofwater, ozon, zuurstof * Symbool: vlam met een O eronder-4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met oxiderende o 1 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om te kunnen gaan is het belangrijk dat je snel kunt zien hoe gevaarlijk een stof is Brandbevorderende eigenschapen: Geen gegevens beschikbaar 9.2 Overige informatie Ontstekingstemperatuur: 345 °C Bulkdichtheid: ca. 800 - 1000 kg/m³ Verdere informatie: Molecuulgewicht: 210,14 g/mol RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Vorming van ontplofbare stof-luchtmengsels mogelijk

Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen! Bijzondere opslagvoorwaarden naleven. Blz. 4 van 16. Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II Herziening op / versie: 09.11.2018 / 000 Transcript Gevaarlijke stoffen Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.4 Telefoon uit a.u.b.. 6652_700 2 Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. 6652_700 3 Introductie Basisveiligheid VCA Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers 6652_700 4 Introductie Hoofdstukindeling 1 Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend (Richtlijn 92/69/EEG, A.17) 9.2. Overige informatie Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het betreft geen voor zelfverhitting vatbare stof in de zin van klasse 4.2 van de UN-transportreglementering. Stortgewicht: 270 kg/m3 (20 °C) RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactivitei Geen zelfontledende stof volgens UN transportregulering, klasse 4.1. Viscositeit, dynamisch: ca. 9 mPa.s (20 °C, 100 1/s) (OECD 114) 5,3 mPa.s (40 °C, 100 1/s) Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd. Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuu

Samenvatting NaSk Stoffen Scholieren

Gevaarlijke stoffen 2 (vol) Gevaarlijke stoffen 3 (vol) Gevaarlijke stoffen 4 (vol) Gevaarlijke stoffen 5 (vol) Elektriciteit (vol) 4 Quizzes Elektriciteit 1 (vol) Elektriciteit 2 (vol) Elektriciteit 3 (vol) Elektriciteit 4 (vol) Brand en explosie (vol) 3 Quizze Brandbevorderende stoffen. Geven zelf zuurstof af als ze warm worden, waardoor het vuur feller wordt. Bij minder dan 17% zuurstof in de lucht. zwakt de brand af. Welk blusmiddel werkt als negatieve katalysator. poeder. een katalysator. zorgt ervoor dat een andere stof brandbaar word Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Koel opslaan. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is momenteel geen informatie hierover

Gevaarlijke opslag stof - BAUER Gmb

Geen zelfontledende stof volgens UN transportregulering, klasse 4.1. Viscositeit, dynamisch: 30.189 - 30.636 mPa.s (21 °C) Explosiegevaar: niet ontplofbaar (Richtlijn 92/69/EEG, A.14) Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend (UN Test O.2 (oxidizing liquids)) 9.2 Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen! Koel opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Bijzondere opslagvoorwaarden naleven. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is momenteel geen informatie hierover Verwijderd houden van brandbevorderende stof. 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten In geval van brand kan ontstaan: koolmonoxide en kooldioxide. Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecte - Brandbevorderende stoffen - Maximaal aanvaarde concentratie - Milieu gevaarlijke stoffen en besmettelijke stoffen - Opslag gevaarlijke stoffen - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Hoe te handelen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Werkwijze. Presentatie: De leerstof.

Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan. Speciale voorschriften voor aërosolen in acht nemen! Koel opslaan Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C. Op een goed geventileerde plaats opslaan. Bijzondere opslagvoorwaarden naleven (in Duitsland bijvoorbeeld de verordening. Radioactieve stoffen die zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal of zijn omgeven door een omhulling van materiaal met dien verstande dat hetzij het dragermateriaal hetzij de omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen; − lektest Identificatie van de gevaarlijke stof :: EEG-nummer : Opgenomen in de EEG-catalogus van gevaarlijke stoffen (bijlage 1 van de herziene richtlijn 67/548/EEG) : 200-857-2 Isobutaan DEHON SERVICE 26 Avenue du Petit Parc 94683 VINCENNES Cedex France Tel : +33 (0) 1 43 98 75 00 Fax : +33 (0) 1 43 98 21 5