Home

Fietsvergoeding overheid 2022

Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de 'fiets van de zaak' veranderd. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp'ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling 200.000 forenzen extra op de fiets. Het kabinet stelt zichzelf tot doel om deze regeerperiode 200.000 extra forensen op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. In het regeerakkoord staat dat er € 100 miljoen beschikbaar is voor de aanleg en/of aanpassingen van snelfietsroutes en fietsenstallingen Hoogte vergoeding. De hoogte van uw vergoeding hangt af van: de reisafstand van uw woning naar uw werklocatie; de maximale vergoeding waarop aanspraak kan bestaan; of u uw werklocatie praktisch met het openbaar vervoer kunt bereiken 29 september 2020 door Salaris Vanmorgen De ruim 120.000 rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 0,7 procent en een eenmalige beloning van 225 euro. Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over duurzaam vervoer. De nieuwe CAO Rijk loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Fiets van de zaak Fiets Rijksoverheid

 1. Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018. Geldend van 12-05-2018 t/m 01-01-2020
 2. De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,24 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2021. Als uw werkgever u bv. 0,15 euro per kilometer geeft, zijn die volledig vrijgesteld van belastingen. Als u bv. 0,25 euro per kilometer krijgt, zijn de eerste 0,24 euro voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020 vrijgesteld van belastingen
 3. 17 februari 2020 door Salaris Vanmorgen. Met een fiets van de zaak kan een werknemer een (elektrische) fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. De fiets van de zaak is fiscaal gezien onbeperkt privé te gebruiken. De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie
 4. In 2020 en 2021 heeft een fiets van de zaak een bijtelling, net zoals dat ook bij een auto van de zaak gebruikelijk is. De bijtelling voor een fiets van de zaak bedraagt 7% van de consumentenprijs van de bedrijfsfiets
 5. Het vernieuwde fietsplan is gebaseerd op de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Dus de enige voorwaarde van deelname is dat je nog genoeg forfaitaire ruimte overhebt waar de aanschafprijs in past. Sinds 2020 is de vrije ruimte vastgesteld op 1.7% van het brutoloon over de eerste € 400,000 en 1.2% over alles boven de € 400,000

11-12-2020 | 17:07. In bijgaand document kunt u de bedragen inzien die per 1 januari 2021 in de cao wijzigen Toegestane aftrek personeelsvoorzieningen. Voor een aantal personeelsvoorzieningen kunt u wel btw aftrekken als voorbelasting. Deze uitzonderingen gelden voor uitgaven voor outplacement, verhuizing en een fiets. Bij deze uitzonderingen geldt dat de uitgaven op rekening van uw onderneming moeten zijn gedaan

De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. als ze specifiek en uitdrukkelijk wordt toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets: de fietsvergoeding moet op basis van het aantal afgelegde kilometers toegekend worden; tot een bedrag van 0,23 euro per kilometer Vanaf 1 januari 2020 is het eenvoudiger om te leasen via het fietsplan van de zaak. Krijg je via je werk een fiets, dan betaal je jaarlijks 7% bijtelling. Dit houdt in dat je 7% van de waarde van de leasefiets bij je inkomen optelt. Daarover betaal je belasting volgens de belastingschijf waarin je inkomen valt

Kabinet: meer mensen op de fiets Fiets Rijksoverheid

Fietsvergoeding Het tweede lid van artikel 10 bepaalt dat een fietsvergoeding kan worden verstrekt. Het college dient dan van oordeel te zijn dat de leerling, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets Vanaf 2020 is de regelgeving van de fietsvergoeding aangepast. De fietsvergoeding wordt nu berekend op basis van aantal dagen waarop de fiets effectief wordt gebruikt. Hiervoor werd een nieuwe incidentele looncode 907 aangemaakt Voor 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 aan loonsom verhoogd naar 3%. Aangezien deze ruimte door veel werkgevers ook wordt gebruikt voor andere vergoedingen en verstrekkingen is er vaak weinig ruimte om aanvullend belastingvrij de extra kosten van het thuiswerken te vergoeden Deze stelt namelijk dat alle werknemers vanaf 1 juli 2020 een fietsvergoeding krijgen van minimaal 0,10 en maximaal 0,24 euro per afgelegde kilometer. Het maximum bedrag per gewerkte dag wordt nu vastgelegd op 4 euro

Woon-werkverkeer - situatie per 01-01-2020 Informatie

 1. Bedienden, tewerkgesteld onder pc 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, kunnen onder de hierna vermelde voorwaarden, aanspraak maken op een tussenkomst in de verplaatsingskosten. Vanaf 1 juli 2020 dient verplicht een fietsvergoeding te worden toegekend aan de bedienden die zich met de fiets naar het werk verplaatsen
 2. Een fietsvergoeding kan werknemers motiveren om voor de fiets te kiezen bij het woon-werkverkeer. Enkele voordelen op een rij: Het bedrag van de fietsvergoeding mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt
 3. Overzicht van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen in 201
 4. De fietsvergoeding moet specifiek en uitdrukkelijk worden toegekend voor het effectief gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Ze moet op basis van het aantal afgelegde kilometers toegekend worden. De vrijstelling is beperkt tot 0,23 euro per kilometer
 5. g (Famifed uitgezonderd) overgeheveld naar de Vlaams overheid? Dan bedraagt die werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque 2,91 euro en moet je dus in bovenstaande berekening 5,91 euro vervangen door 2,91 euro
 6. Werkgever? In het 'Handboek Loonheffingen 2020' vindt u alles over de loonheffingen voor 2020. De 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' is in het handboek verwerkt
 7. 25 juni 2020. Voortaan wordt de speedpedelec op dezelfde manier behandeld als een fiets. Speed pedelecs kunnen dus ook de fietsvergoeding krijgen. Voordien gold de fietsvergoeding voor verplaatsingen (thuis -werk) met de fiets alleen voor niet-gemotoriseerde vervoermiddelen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur

In 2020 werd het fiscaal toegestaan dat een werkgever ook thuiswerkende medewerkers een onbelaste reiskostenvergoeding gaf, vanaf 1 juli 2021 is dit niet meer mogelijk als de kosten niet daadwerkelijk zijn gemaakt. Het maximale bedrag in 2021 bedraagt € 2.185 Bij de overheid zijn voor 2021 nog geen ontwikkelingen bekend. In deze sector zijn bij het merendeel van de cao's nog geen nieuwe akkoorden afgesloten. Vorig jaar, in het tweede kwartaal van 2020, stegen de lonen bij de particuliere bedrijven het meest van alle sectoren (2,9 procent)

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden in 3 pijlers rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever. >> Meer info ABP | Pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Sluiten onderhoudsmelding. De bestuursleden van ABP ontvangen op dit moment erg veel e-mails. We vragen begrip voor het feit dat we niet alle vragen die binnenstromen persoonlijk kunnen beantwoorden. Meer informatie over actuele onderwerpen vindt u op onze site. Log in voor uw pensioenbedrag. 102,6% Transitievergoeding Stap 1/5. Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt. Recht op een transitievergoeding bestaat als de werknemer wordt ontslagen of als het tijdelijke contract niet wordt verlengd, op initiatief van de werkgever

Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Fietsafstand voor de fietsvergoeding. over de afstand van de eerste zes kilometer zoals opgenomen in artikel 14 van de Verordening zijn voor het schooljaar 2020/2021 € 533,00 en zullen ieder jaar worden aangepast aan de hand van NEA-index. In dit geval is de fietsvergoeding een kost eigen aan de werkgever die 100% aftrekbaar is maar sociale lasten genereert. Er is geen wettelijke begrenzing aan het aantal kilometers. Hiermee motiveert de overheid de keuze voor een comfortabele, veilige en aangename weg Na het invoegen van deze wet kwamen enkele gebreken naar boven m.b.t. de fietsvergoeding, fiscale aftrekbaarheid en welke plaats deze snelle fietsen innemen op de weg. Hoe de speed pedelec wetgeving er in 2020 uitziet, aangevuld met de recentste veranderingen, zetten we even op een rijtje

Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus) Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor telewerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48. 1 Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt dit forfait 0,3542 euro per kilometer, een daling ten opzichte van het vorig bedrag (0,3653 euro/kilometer). Deze daling was te verwachten aangezien de diesel- en benzineprijs in de maand mei, een element in de berekening van deze vergoeding, lager waren dan de prijzen in dezelfde. Datum: 06-01-2020; Werknemers die gebruik maken van een fietskilometervergoeding fietsen meer dan werknemers zonder een fietsvergoeding. De helft van de werkgevers kent zo'n vergoeding nog niet. Vooral de overheid loopt achter

Nieuwe cao voor rijksambtenaren met - Salaris Vanmorge

PersoExpenses, de nieuwe applicatie om vergoedingen aan te vragen, is operationeel vanaf 1 oktober 2020.. De personeelsleden van de bij PersoPoint aangesloten organisaties kunnen de volgende aanvragen om incidentele vergoedingen indienen, rechtstreeks in de applicatie:. Woon-werkverkeer : Fietsvergoeding woon-werkverkeer; Tussenkomst eigen voertuig woon-werkverkee De overheid betaalt het resterende gedeelte eveneens rechtstreeks aan de NMBS. Fietsvergoeding . Voor 2020 wordt er bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing maandelijks een vast bedrag van minimum € 34,20 vrijgesteld

Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente

u Vanaf 2020 Verhoging van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid Gezinshoofd Niet-gezinshoofd Eerste 40 dagen € 8 per dag € 4 per dag Na 40 dagen € 10 per dag € 5 per dag u Vanaf 01/01/2019 Hogere tegemoetkoming bij verplaatsingen met de eigen wagen (vanaf 2019) u Km-vergoeding vanaf 3de km voor wagen (fietsvergoeding. De NL-overheid heeft de mond vol van het terugdringen van CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden, vermindering van de filedruk en het stimuleren van lichaamsbeweging maar ondertussen komt de speed pedelec er bekaaid van af qua financiële ondersteuning De berekening van de fietsvergoeding gebeurt per maand. Ze bedraagt 0,15 euro per kilometer. Je krijgt een fietsvergoeding: Voor die dagen in de maand dat je effectief de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Ziektedagen, lesvrije dagen en vakantiedagen geven geen recht op een fietsvergoeding. Voor maximum 1 traject, heen en terug, per dag.

Fietsvergoeding FOD Financië

Vervoerskosten. Volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. referentie. 13AC/CR/JVM/JS. publicatiedatum. 22/12/2000. datum laatste wijziging. 07/01/2019 ( Bij periode occasionele fietsvergoeding, eerste dag van de maand invullen en het maandoverzicht zal automatisch opgeladen worden + kilometer per dag invoeren). Omschrijving permanent fietsgebruik : - Het personeelslid dat op tenminste 80% van het aantal dagen dat hij het woon-werktraject naar de standplaats aflegt de (elektrische) fiets of de speedpedelec gebruikt Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedroeg die vergoeding 0,3542 euro per kilometer. Vanaf 1 juli 2021 bedraagt de vergoeding 0,3707 euro per kilometer . Het bestuur van de onderwijsinstelling waar je werkt, kan het bedrag van de kilometervergoeding met maximum 10% verminderen als ze een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen heeft afgesloten In dit geval is de fietsvergoeding een kost 'eigen aan de werkgever' die 100% aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert. Er is geen wettelijke begrenzing van het aantal kilometers. Hiermee bevordert de overheid de keuze voor een comfortabele, veilige en aangename weg. Registratie van de fietskilometer

Goede voornemens voor 2020: 53% van de Belgische

Fiets werknemer en cafetariaregeling · Salaris Vanmorge

 1. Wagen, moto, bromfiets: Vanaf 1 juli 2020 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021 en is is fiscaal vrijgesteld. Het maximumtarief stijgt op 1 juli 2021: tot 30 juni 2022 bedraagt het 0,3707 euro per kilometer. Opgelet
 2. isterraad van 11 december 2020, maar nog geen officiële goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het is wachten op het advies van de sociale partners en de Raad van State
 3. Het aantal fietsvergoedingen is in vijf jaar met 60 procent gestegen: van 12,5 procent in 2015 naar 20 procent in 2020. Ook de Vlaamse overheid biedt fietsvergoedingen aan de Vlaamse ambtenaren. De fietsvergoeding voor het onderwijspersoneel bedraagt momenteel 0,15 euro per kilometer, stelt CD&V'er Robrecht Bothuyne vast
 4. Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe kilometervergoeding van kracht. Dat is het bedrag dat je als werkgever aan je werknemers betaalt wanneer zij hun eigen wagen gebruiken voor werkgerelateerde verplaatsingen
 5. Coronavirus: vergoed geen woon- werkverkeer bij thuiswerk. 28/09/2020. Wat begon als tijdelijk thuiswerken, is voor werknemers een permanente situatie geworden. Telewerk, waar mogelijk, wordt immers nog altijd sterk aanbevolen door de overheid. Als werkgever herbekijkt u best de onkostenvergoedingen die u toekent

Aanpassing fietsvergoeding. Voor het aanslagjaar 2020 is de fietsvergoeding vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,24 euro per afgelegde km. Dit bedrag staat ook zo opgenomen in de rechtspositieregeling kan de aanstellende overheid beslissen om betrokkene door te verwijzen naar de federale geneeskundige dienst Medex,. Naar jaarlijkse gewoonte passen de NMBS en De Lijn hun tarieven aan vanaf 1 februari 2021. In sommige gevallen heeft de verhoging tot gevolg dat u ook meer moet betalen aan uw werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten. In dit artikel vindt u een samenvatting van de verschillende mogelijkheden per vervoermiddel De risicokaart van Nederland. De huidige maatregelen gelden voor het hele land. Dit geldt ook voor de regio's die een niveau lager op 'Ernstig' staan. Iedere twee weken wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De laatste keer is dit op 27 mei gebeurd Ook de overheid stapt op de leasefiets. Met de fiets naar het werk - dat is natuurlijk altijd een goed idee. Meer en meer mensen kiezen de laatste jaren voor vervoer op twee wielen. Zeker tijdens de winter, wanneer je lichaam de frisse buitenlucht en beweging wel kan gebruiken. Dankzij fietsleasing kunnen bedrijven en organisaties hun.

Golf van solidariteit voor bestolen koppel: in enkele

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2020-2021

Treinvervoer 2020. Met ingang van 1 juli 2012 wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar treinvervoer georganiseerd door de NMBS gebracht op 80% van de prijs van de treinkaart 2e klasse voor de overeenstemmende afstand. waarbij de overige 20 % door de overheid ten laste wordt genomen Deze fietsvergoeding is tot een bepaald plafond vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. In tegenstelling tot vorig jaar, vond er dit jaar wel een stijging plaats van deze vrijgestelde fietsvergoeding. In 2019 steeg de fietsvergoeding van 0,23 euro naar 0,24 euro per werkelijk afgelegde kilometer Aanpassing fietsvergoeding. Voor het aanslagjaar 2020 is de fietsvergoeding vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,24 euro per afgelegde km. Dit bedrag staat ook zo opgenomen in de rechtspositieregeling. kan de aanstellende overheid beslissen om betrokkene door te verwijzen naar de federale geneeskundige dienst Medex,. Sinds 2020 is het ook voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen eenvoudiger om te profiteren van een fiets van de zaak. Van Zaken Administratie praat je bij over de nieuwe regels rondom de fiets, e-bike en speed-pedelec Hierbij worden dan factoren als leeftijd, eventuele handicap, de veiligheid van de route en de afstand in overweging genomen. Het is mogelijk een fietsvergoeding voor de zomermaanden te verstrekken en een andere vervoersvoorziening voor de overige maanden toe te kennen. Artikel 25: De Reisregeling Nederland is vervallen per 1-1-2020

Het Fietsplan Van De Belastingdienst in 2021 Simpel

Vanaf 2020 zijn een bedrijfsfiets en de kosten 'slechts' 100% aftrekbaar. In 2018 bedroeg de fietsvergoeding nog 23 cent per kilometer. De Vlaamse Overheid biedt geen subsidie of premie voor de aankoop van een elektrische fiets omdat de fiets als bedrijfsvoertuig al fiscaal aftrekbaar is Vul het formulier Aanvraag vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct in. Uw school vult ook een gedeelte in. Maak een scan of een duidelijke foto van het formulier. De scan of foto moet u uploaden in Mijn DUO. Log in op Mijn DUO. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering' of 'Reisproduct onder de 18'

Home CAO Rij

 1. In de cao van Rijk vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Download je cao. Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Overige downloads. PDF
 2. Dienstnota's en FAQ. De vergoeding in het kader van de coronacrisis voor het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk - Verduidelijkingen in verband met de e-formulieren FL-080 en FL-081
 3. CAO Rijksoverheid. In verband met de Wnra is per 1 januari 2020 de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 - 2020 omgezet in een cao Rijk 2020.. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. Op 28 september 2020 hebben bonden en werkgever een onderhandelingsresultaat cao Rijk 2020 bereikt voor de tweede helft van 2020

Toegestane aftrek personeelsvoorzieninge

De cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers belast loon uit kunnen ruilen tegen onbelast loon waardoor de werknemers belastingvoordeel hebben. Gelukkig is dat nog steeds mogelijk, het is binnen de WKR zelfs een stuk gemakkelijker geworden omdat niet alles meer per werknemer hoeft te worden geadministreerd. De WKR houdt in het kort. In hoofdstuk 6 van de cao Bouw & Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta-werknemer, de werkkleding- en gereedschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering Fietsvergoeding Vanaf 1 juli 2020 wordt er voor het eerst een fietsvergoeding voorzien aan € 0,10/km voor verplaatsingen tot 40 km per dag. 6 Lonen en vergoedingen waarbij de resterende 20% door de overheid wordt gedragen. Voor kosten van ander openbaar vervoer dan de trein word Alle sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die sinds januari 1999 bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen werden neergelegd kunnen via onderstaand zoekscherm opgezocht worden Fietsvergoeding — vanaf 01.01.2020 bedraagt de fietsvergoeding 0,12 EUR per effectief afgelegde kilometer (voor de afstand heen en de afstand terug) met een maximum van 4,8 EUR (maximum 40 km heen en terug) per arbeidsdag. Bestaande gunstigere bepalingen op ondernemingsniveau blijven van toepassing

Fietsvergoeding Vlaanderen

Voor het personeel van de Vlaamse overheid werd reeds een principiële goedkeuring verleend tijdens de ministerraad van 11 december 2020, maar deze aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut werd voorlopig nog niet goedgekeurd en is dus nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het gaat dus om twee verschillende maatregelen Vanaf 1 januari 2020 hanteert de overheid volgende regel: wie minder dan 80 procent van de tijd naar het werk fietst, kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een abonnement openbaar vervoer

De speed pedelec wetgeving in 2020 - Bike Republic

Fiets van de zaak met fietsplan Consumentenbon

 1. In het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden werd op 16 januari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bijdrage in de vervoerkosten (nr. 157721/CO/200). 1. Trein Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs gelijk, aan 80 % van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor.
 2. 2020 vier 2020 Bijdrage in de vervoerkosten overheid ten laste worden genomen zodat de bedien-de kan genieten van kosteloos woonwerkverkeer met de trein, mits geen bijkomende kosten voor de werk- § 3. De fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met § 3
 3. DECEMBER 2020 COLOFON Concept & Redactie: The Fat Lady Coverbeeld: Iedereen kijkt naar de overheid om de economie overeind te houden. Mogen we daarom voor de verandering ook eindejaarstoelage, fietsvergoeding of vakantiedagen kan inruilen voor een tweewieler
 4. Overheid Werk & Inkomen UWV - Cao UWV overwerk, vakantie en pensioen. Download je cao. Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Overige downloads. PDF UWV sociaal plan 2017-2021 PDF UWV preambule cao 2019-2020 PDF UWV preambule verlenging sociaal plan t/m 2021 PDF UWV cao-addendum pensioen 2016-2018
 5. Officiële publicaties van de overheid Dit nieuwe lid is geformuleerd naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling (21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2467). De Afdeling heeft dat de leerling van de begeleider leert en na enige tijd zelfstandig kan reizen. Het uitbetalen van de fietsvergoeding voor een.
 6. Volledig elektrische wagens waren in 2019 nog voor 120% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 daalt dit naar 100%. 3. Aftrekbaarheid plug-in hybrides. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels om een plug-in hybride voor 100% te kunnen aftrekken als zelfstandige of vennootschap strenger geworden
 7. g van de prijs van de NMBS-kaart van 75% tot 80%

De fietsvergoeding: voordelen voor werkgevers en werknemer

Bovenop de loonindex gold vorig jaar een loonmarge van 1,1 procent. Die werd door de meeste werkgevers omgezet in een verhoging van het brutoloon of in andere voordelen, zoals een fietsvergoeding, een hogere bijdrage in de groepsverzekering, Een aantal sectoren voorzien ook in 2020 een loonsverhoging De vernieuwde fietsvergoeding geldt vanaf 1 januari 2020. 2) Jeugdzorgtoelage (in werking vanaf 1 januari 2019) Personeelsleden van niveau C en D met een administratieve functie waarbij het bemannen van het onthaal uitdrukkelijk in de functiebeschrijving is opgenomen en die werken binnen de afdelingen ACT of OSD van het agentschap jongerenwelzijn hebben vanaf 1 januari 2019 recht op de. Met een leasefiets ben je al goed op weg, met een fietsvergoeding erbij helemaal! Als werkgever mag je een onbelaste fietsvergoeding uitkeren van max €0,24 per gefietste kilometer die de werknemer aflegt in het woon-werkverkeer. Er is geen verplichting om een fietsvergoeding te geven; dit staat los van fietsleasing Vanaf 1 januari 2020 zal hier ook de 100% aftrekbaarheid van toepassing zijn. Het gaat om de kosten gedragen om: een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches

Laatste aanpassing: 09/07/2021 PC 144 2 Beloning 2.1 Barema (bruto) Januari 2021: Indexatie met 1% CAO van 10 december 2020 (162.738) (K.B. 25/05/2021 - B.S. 29/06/2021) Deze CAO heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 voor een onbepaalde duu Vandaag melding gekregen dat de fietsvergoeding omhooggetrokken wordt van 0 voor speed pedelecs gunstiger te maken omdat met de snelle fiets dure autokilometers vermeden kunnen worden waar de overheid zeer veel geld aan verdient met (2015 - 2020) ↳ Stromer ST1 en ouder (< 2018) ↳ Stromer technologie ↳ Klever foru Het bedrag van de fietsvergoeding bedraagt momenteel 0,24€ per kilometer en wordt in de toekomst automatisch overschrijdt. De kilometervergoeding wordt uitbetaald per kwartaal. Artikel 2. Voornoemde wijziging aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en voor het OCMW-personeel treedt in werking op 1 januari 2020 h. Handelsverenigingen - erkenningsreglement dd. 25 maart 2014 (pdf, 144 KB) Historisch buitenschrijnwerk - premiereglement dd. 30 juni 2020 (pdf, 480 KB) Holebi- en transgenderverenigingen - subsidiereglement hervastgesteld 30 juni 2015 (pdf, 167 KB) Huursubsidie 2014-2019 - premiereglement dd. 25 februari 2014 (pdf, 148 KB

Premie elektrische scooter aanvragen | Hoe ga ik te werk

De overheid betaalt dan de overblijvende 20%. Dit is meestal ook voordeliger voor de werkgever (aftrek 6% btw, De fietsvergoeding moet specifiek en uitdrukkelijk worden toegekend voor het effectief gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen Fietsvergoeding in PC200. Geschreven door Desiree Lagerburg op 24 juni 2020. 24.06.2020 Nieuw: fietsvergoeding in pc200 van €0,10 per km! Nieuw: een specifieke fietsvergoeding Vóór 1 juli 2020 Woon-werkverkeer met de trein. Indien je je verplaatst van en naar het werk met de trein, dan zal je werkgever steeds moeten tussenkomen in de prijs van je treinkaart of treinticket, ongeacht de afstand van het traject. De minimale bedragen van de werkgeverstussenkomst moeten overeenkomen met de bedragen in deze tabel (artikel 3 van cao nr. 19/9) PC 124 - Bouwbedrijf: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020. Datum: 6/09/2019 Afdeling: Flash. Op 18 juni 2019 werd tussen de sociale partners van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf een ontwerp van akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 Je bent als werkgever verplicht om tussen te komen in de kosten die werknemers maken om van thuis op het werk te geraken. Hoeveel je betaalt voor die verplaatsingen te voet, per fiets, auto, motor, trein of bus en welke voorwaarden er gelden in paritair comité 329.01 lees je in deze FAQ

Fiets FOD Financië

Akkoord betekent vooruitgang voor uitzendkrachten. Een sociaal akkoord voor uitzendkrachten is binnen handbereik, na lange onderhandelingen. Het gaat om een akkoord dat belangrijk is voor 460.000 uitzendkrachten én 260.000 jobstudenten die werken als uitzendkracht. Voor heel wat arbeidsvoorwaarden, lonen bijvoorbeeld, volgen uitzendkrachten. Alle regels in de praktijk. De mobiliteit van de werknemer is in volle evolutie. Daarbij denken we niet enkel aan nieuwe vervoersmogelijkheden (e-bike, speed-pedelec, ), maar ook aan nieuwe regelgevende kaders die een oplossing willen bieden voor de mobiliteitsproblematiek (mobiliteitsvergoeding, mobiliteitsbudget) Referentiejaar 2020 Uitbetaling van de premie. Lees meer - Vakbondspremie 2021. 6 juni 2020. UPDATE 17 Informatie coronavirus Covid-19. Lees meer-update 17-informatie Covid-19. Collectieve hospitalisatieverzekering Defensie. hospitalisatieverzekering DKV - premies 2020. Lees meer - hospitalisatieverzekering DKV Tuurlijk heb je recht op een fietsvergoeding, KarelJ heeft volgens mij gelijk. Ik werk zelf voor de Vlaamse Overheid, wij hebben een eigen statuut. Maar wij krijgen ook fietsvergoeding, weliswaar niet het maximum maar toch 21 cent. Binnenkort krijgen zelfs speedpedelecs een fietsvergoeding bij ons

Fietsvergoeding: speedpedelec behandeld als een fiets

Hoe registreer je telewerk of eventuele afwezigheden door corona tijdens deze coronaperiode? Op deze webpagina vind je alle afspraken die sinds 1 november 2020 van toepassing zijn voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid Indien de benoemende overheid de beslissing tot ontslag niet binnen de voormelde 30 kalenderdagen neemt, dan wordt de ambtenaar geacht niet te zijn ontslagen.. Art. 22. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring ervan, met uitzondering van: Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020 Mogelijkheid tot het verkrijgen een fietsvergoeding Allerlei sociale voordelen dagen verlof per jaar ; Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, dan vinden de interviews midden februari 2020 plaats (onder voorbehoud)