Home

Bedongen betekenis

1) •door onderhandeling een toezegging verkrijgen. (2) voor elkaar krijgen dat iets afgesproken wordt vb: ik heb bedongen dat we een boek cadeau krijge bedongen Bedongen, vd. zie BEDINGEN; (fig.) dat is niet -, niet afgesproken, daarop ben ik niet voorbereid. DORVEN, vd. en bn. zie BEDERVEN; een - kindje, een vertroeteld kind; (fig.) een vadzig mensch. § [.. bedongen. bedongen - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van bedingen ♢Wij bedongen ♢Jullie bedongen ♢Zij bedongen 2. voltooid deelwoord van bedingen Bedingen - (bedong, heeft bedongen), bij overeenkomst bepalen: dat is er niet bij bedongen, niet afgesproken, daarop ben ik niet voorbereid; aanspraak verwerven of doen gelden op: het bedongen loon. Uitgelich

Bedongen arbeid of overeengekomen arbeid, de begrippen duiken op diverse plekken in het arbeidsrecht op. Het voert te ver om er diep op in te gaan, deze site gaat alleen over arbeidsongeschiktheid Wat is de bedongen arbeid. Onder de bedongen arbeid wordt verstaan de werkzaamheden die een werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst dient te verrichten. In veel gevallen zal in de arbeidsovereenkomst of in de bijbehorende functieomschrijving nader zijn bepaald, welke werkzaamheden daaronder dienen te worden begrepen Bedongen arbeid; Dat is het werk wat je uitvoerde bij je werkgever voordat je ziek werd. Je eigen werk, je eigen functie. Passende arbeid; Als je ziek bent, ook al is het maar voor twee weken, ben je verplicht om passende arbeid te aanvaarden Bedongen betekent overeengekomen. Met bedongen arbeid bedoelen we dat partijen afspraken maken over de aard en omvang van de arbeid. Nieuw bedongen arbeid betekent dus dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de (oude) arbeidsovereenkomst wordt aangepast Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid? Je werknemer meldt zich ziek. Als het om meer gaat dan een simpel griepje krijg je te maken met de re-integratieverplichtingen. Je spant je samen in om de werknemer terug te laten keren in zijn eigen functie. In plaats van werken in bedongen arbeid werkt hij in passend werk

Bedingen - 5 definities - Encycl

bedingen. (overgankelijk) door onderhandeling een toezegging verkrijgen. VB: Hij bedong het recht schadeloos gesteld te worden voor de door hem gemaakte kosten. Bron: http://nl.wiktionary.org/wiki/bedingen. 2 -2 Bedongen arbeid is de arbeid conform de overeengekomen arbeidsovereenkomst bedongen. meervoud verleden tijd van bedingen. VB: Wij bedongen. Jullie bedongen. Zij bedongen. Bron: http://nl.wiktionary.org/wiki/bedongen. 2 -3 bedingen werkwoord (beding, bedingt, bedong, bedongen, bedongen) bedingen (voor elkaar krijgen; bewerkstelligen; klaarspelen; fixen; lappen) schaffen; vollführen; bewirken; hinkriegen; vollbringen; fertigbringen; durchsetzen

*-EN, bw. ong. (ik bedong, heb bedongen), bij verbindtenis bepalen; door loven en bieden verkrijgen. *-ING, v. (-en), bepaling, voorwaarde De Wab, van kracht vanaf 1 januari 2020, brengt nieuwe regels met zich mee voor de oproepovereenkomst, en de omvang van de bedongen arbeidsduur bij een oproepcontract. Met name het - nieuwe - vijfde lid van artikel 628a BW is in dit opzicht relevant. Onder de Wab: de werkgever doet een aanbod na 12 maanden be·ding (het; o; meervoud: bedingen) 1 voorwaarde: dit kan onder geen beding worden getolereerd zeker niet be·din·gen (bedong, heeft bedongen) 1 door onderhandeling iets verkrijgen Bij deze beoordeling spelen de volgende twee aanknopingspunten een belangrijke rol van betekenis, te weten het tijdsverloop en de voortdurende re-integratie. Wanneer de werknemer een zekere tijd passende arbeid verricht en gedurende deze periode de re-integratie niet gericht is op een terugkeer in de oorspronkelijke functie, is de kans groot dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid is.

Dat betekent dat de tweejaarstermijn inmiddels al lang verstreken is en de werkgever niet meer verplicht is om het loon door te betalen op het moment dat de medewerkster niet in staat is om werkzaamheden te verrichten. Er zijn twee manieren waarop passende werkzaamheden over kunnen gaan in bedongen werkzaamheden Agio (beleggen) Agio ( Nederland) of uitgiftepremie ( België) is het bedrag dat een belegger of ondernemer boven de nominale waarde op een aandeel stort. De prijs, of koers, van een aandeel is opgebouwd uit de nominale waarde plus het agio. Aandelen hebben (in België en Nederland) altijd een nominale waarde

Zolang de inbreng in natura maar een waarde vertegenwoordigt aan de (nominale plus eventueel bedongen agio) waarde van de uit te geven aandelen. In plaats van geld kan iemand bijvoorbeeld zijn of haar onderneming inbrengen of een bepaald actief De bedongen arbeid is het werk dat partijen zijn overeengekomen. De werknemer die in het kader van re-integratie aangepaste werkzaamheden verricht, behoudt dus zijn recht op loon omdat hij de bedongen arbeid niet verricht. De loondoorbetalingsverplichting geldt gedurende 104 weken

Betekenis Bedonge

 1. ↑bedingen in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ bedingen op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b
 2. Daardoor komt de interpretatie de partij ten goede die niet op het onduidelijke beding heeft aangedrongen. Letterlijk vertaald betekent de uitdrukking tegen (contra) degene die voordraagt/voorstelt (de proferens)
 3. Daarbij woog het Hof mee dat de werkgever gehouden is passende arbeid aan te bieden in het kader van de re-integratieverplichting zolang het dienstverband voortduurt. En dus ook als er geen loondoorbetalingsverplichting meer is. Het voldoen aan de re-integratieverplichting betekent niet dat de bedongen arbeid is gewijzigd
 4. Nieuwe bedongen arbeid zou dan betekenen dat bij een nieuwe uitval wegens ziekte een nieuwe loondoorbetalingsverplichting ontstaat en dat de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk eindigt met ook gedeeltelijk recht op de transitievergoeding
 5. Dat betekent dat het aanbod niet is te zien als een aanbod om de bedongen arbeid te verrichten. Het gaat doorgaans om werk dat hoort bij een functie die vrij is (of vrij komt), dan wel om werk dat gecreëerd wordt door een herschikking van functies
 6. verplichtingen, bedongen door de eigenaar, niet meer over op opvolgende eigenaren onder bijzondere titel. Artikel 6:252 BW heeft aldus opnieuw de kwalitatieve verplichting in het leven geroepen. Het kwalitatieve recht bestond echter ook direct voorafgaand aan de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992

Wat is de betekenis van bedongen - Ensi

Wat is de betekenis van bedingen - Ensi

Bedongen, vd. zie BEDINGEN; (fig.) dat is niet -, niet afgesproken, daarop ben ik niet voorbereid De betekenis van bedongen vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van bedongen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken bedongen voor betekenis & definitie. bedongen voor - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van voorbedingen ♢Wij bedongen voor ♢Jullie bedongen voor ♢Zij bedongen voor Woordherkomst uit bedongen (werkwoord) en voor, hiertussen kunnen nog andere woorden staan. Gerelateerd Bedingen betekenis & definitie Bedingen - (bedong, heeft bedongen), bij overeenkomst bepalen : dat is er niet bij bedongen, niet afgesproken , daarop ben ik niet voorbereid; aanspraak verwerven of doen gelden op: het bedongen loon Kettingbeding. Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om e en bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper . Als je een kettingbeding niet doorgeeft aan jouw opvolger dan kan je worden verplicht om een boete te betalen aan degene die jou het beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat.

Beding 1) Artikel 2) Bepaling 3) Beperking 4) Clausule 5) Conditie 6) Convenant 7) Criterium 8) Eis 9) Overeenkomst 10) Reserve 11) Restrictie 12) Stipulatie 13) Voorbehoud 14) Voorwaar 15) Voorwaard Agio of uitgiftepremie is het bedrag dat een belegger of ondernemer boven de nominale waarde op een aandeel stort. De prijs, of koers, van een aandeel is opgebouwd uit de nominale waarde plus het agio.. Aandelen hebben (in België en Nederland) altijd een nominale waarde. Bij uitgifte zal deze moeten worden gestort. In beginsel hoeft voor een bv maar 1/4 te worden gestort (artikel 191 lid 1. Afstand nemen van een goed betekent kwijtschelding en dat betekent dat de schuld niet meer bestaat en dat het pandrecht teniet gaat. (art. 3:81 BW) Als er niets is bedongen m.b.t overgang van de garantie dan gaat de garantie als kwalitatief recht over naar de volgende

Nwofor van VVV naar Heerenveen | RTL Nieuws

Kontrollige 'bedongen' tõlkeid keelde eesti. Vaadake bedongen lausetes tõlkimise näiteid, kuulake hääldust ja õppige grammatikat Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens Onze Minister van Financiën, van 29 januari 1993, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 303967/93/6

Bedongen arbeid; wat is dat? - Veerkrachti

wetgeving koopovereenkomsten titel vi. koop. hoofdstuk aard en vorm van de koop. artikel 1582. koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt o 3 definities op Encyclo. •door onderhandeling een toezegging verkrijgen. voor elkaar krijgen dat iets afgesproken wordt vb: ik heb bedongen dat we een boek cadeau krijgen. 1) Aanspraak maken 2) Aanspraak maken op 3) Afdingen 4) Afspreken 5) Als voorwaarde stellen 6) Bepalen 7) Bepalen bij overeenstemmen 8) Bespreken 9) Bewerkstelligen 10) B.. Dit betekent: voor garage 24, 25 en 30 elk voor één derde deel. Graag verklaring voor het woord bedongen. Moet ik hier uit besluiten dat problemen moeten afgehandeld worden tussen de drie bovengenoemde nummers of is dit voor de ganse VME 67 garages in totaal Passende arbeid kan bedongen arbeid worden! In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer hebben zowel werkgever als werknemer re-integratieverplichtingen. Indien de werknemer niet meer zijn eigen werk (de bedongen arbeid) kan verrichten, dan dient de werkgever te zoeken naar passende arbeid

Bedongen creativiteit Over retoricale productieregeling Dirk Coigneau. In de loop van de vijftiende eeuw wist de dichtkunst zich in het stedelijke culturele leven van de Lage Landen en meer in 't bijzonder in Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland, een vaste en duidelijk herkenbare plaats te verwerven.Het gaat hier om de dichtkunst van 'amateurs', gezeten burgers en ambachtslieden voor. Met het woordje stamrecht kan worden bedoeld een stamrecht dat is bedongen wegens een ontslagvergoeding. Daarnaast wordt het woord stamrecht ook wel gebruikt als wordt bedoeld de lijfrente die bij de bv is bedongen wegens de inbreng van een onderneming Aansprakelijkheid voor namens B.V. in oprichting verrichte rechtshandeling, ondanks bedongen garantie van derde. Het Hof is van oordeel dat het feit dat bedongen is dat de derde hoofdelijk aansprakelijk is niet betekent dat de beoogde bestuurder heeft bedongen dat hij niet (ook) aansprakelijk is

Wat is de bedongen arbeid? In relatie tot arbeidsrecht √

 1. Benadeling bestaat wanneer er, bij een contract onder bezwarende titel dat tevens vergelend is (dus niet bij kanscontracten), een aanzienlijk onevenwicht aanwezig is tussen de wederzijds bedongen prestaties. In het algemeen geeft dit geen aanleiding tot vernietiging. Slechts bij bepaalde overeenkomsten of bepaalde personen geldt benadeling als nietigheidsgrond (art. 1118 BW)
 2. Juridische betekenis Implementatie Evaluatie en actualisering conflicten in de werksituatie Richtlijn voor het handelen van de bedrijfsarts namelijk: de bedongen arbeid niet verrichten omdat men in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinder
 3. Dus indien niets bedongen en pluraliteit v SA of SE dan is het een gezamenlijke verbintenis. De hoofdelijke of solidaire verbintenis (art. 1197-1216 BW)-Passieve hoofdelijkheid: wnnr een pluraliteit v SA's gehouden is tot één en dezelfde prestatie, zodat ieder van he

In die zin, in zijn betekenis als model, zouden we een voorbeeld kunnen geven als het volgende: Valentino's werk is een paradigma voor veel jonge ontwerpers. Een van de eerste figuren in de geschiedenis die inging op het concept dat ons nu bezighoudt, was de grote Griekse filosoof Plato die zijn eigen definitie maakte van wat hij beschouwde als een paradigma Nabestaandenlijfrente bedongen tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001. Het voorgaande Dit betekent dat uitsluitend het voorschrift uit onderdeel b geldt als de inkomensvoorziening een aan het inkomen gerelateerde levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom is B.3 Betekenis wettelijke termijn voor het tijdstip van ingaan van de uitkeringen van tijdelijke oudedagslijfrenten 8 zijn ook in het verleden bedongen lijfrenten die voldeden aan de voorwaarden voor premieaftrek van het regime 1992 tot en met 2000 van de Wet IB 1964 Wanneer in het huwelijkscontract huwelijksvoordelen of contractuele erfstellingen bedongen werden ten aanzien van de overspelige echtgenoot is het maar al te evident dat de wens om deze uit te wissen groot ten aanzien van de bedrogen partner. Ons recht helpt deze partner hierbij en heeft artikel 334 BW gecreëerd

Betekenis Bijvoeglijk naamwoord. fiks. krachtig, stevig . Na wat onderhandelen heb ik een fikse korting bedongen. Verwijzingen Werkwoord. fiks is een vervoeging van fiksen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken Hand-en-spandiensten verrichten betekent 'allerlei (losse) werkzaamheden uitvoeren', 'allerlei (vaak kleinere) klussen doen'.. Oorspronkelijk waren hand-en-spandiensten een vorm van belasting in natura.Handdiensten waren werkzaamheden die met de hand verricht konden worden, en spandiensten waren de werkzaamheden die iemand kon verrichten die over een paard of een span paarden beschikte Dat betekent dat wij uw werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar als 1 van deze situaties voor u geldt: U heeft of had Wajong. U heeft een WSW-indicatie. U werkt beschut TIP Wilt u dit vermijden, dan moet in het contract uitdrukkelijk bedongen worden dat de bruikleen slechts ten persoonlijken titel is verleend. Uiteraard moet de ontlener de geleende zaak gebruiken als een goed huisvader, wat betekent dat hij de zaak goed moet onderhouden Het woord 'ziek' betekent privé en bij de huisarts iets anders dan op het werk en bij de arbo- of bedrijfsarts. In relatie tot werk spreken we over 'arbeidsonge - Het eigen werk wordt ook wel de 'bedongen arbeid' genoemd: de taak die in je arbeidsovereenkomst of functiebeschrijving staat omschreven

Bedongen arbeid, Passende arbeid en Gangbare arbeid, wat

 1. ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode, bedoeld in artikel 670, leden 1 en 11, is verstreken en aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de.
 2. g in regie komen de partijen overeen dat de aannemer een bepaald werk zal uitvoeren volgens het bestek en de aanwijzingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe hiervoor een prijs te betalen die wordt bepaald op grond van de werkelijke uitgaven van de aannemer
 3. home / leerdoelen / leidinggevende manager / verzuim inzetbaarheid / grijs wit zwart ziekteverzuim. Grijs, wit of zwart ziekteverzuim: wat voor kleur heeft uw verzuim? In de verzuimtraining leren we dat er 3 verschillende vormen zijn van verzuim die allemaal hun eigen aanpak nodig hebben
 4. Dan krijgen we dezelfde positie als Denemarken, dat destijds een zogenaamde opt-out heeft bedongen. Zo'n aanpak betekent natuurlijk ook een paradigmaverschuiving in onze betrekkingen met de EU. Er zal powerplay gespeeld moeten worden, iets waar beoogd premier Mark Rutte nu niet bepaald de juiste persoon voor lijkt
 5. Bent u benieuwd naar de betekenis van begrip fabrieksgarantie en welke context dit heeft binnen het verbintenissenrecht? Lees hier voor meer informatie, de advocaten van Advocatenkantoor Appelman leggen het u graag uit

Loondoorbetalingsplicht: Nieuw bedongen arbeid - HIJINK

Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. ZonMw stimuleert samenwerking binnen (onderzoeks-)projecten om daarmee de impact van subsidies te vergroten. Deze samenwerking kan een bijdrage zijn in natura of in geld. Welke vorm van samenwerking het ook betreft, het is van belang dat de gemaakte afspraken binnen het project voldoen aan de. Tijdens de bedongen proeftijd kan ieder der partijen éénzijdig, zonder reden, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen. Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekent einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als dat zo is overeengekomen

De geldverstrekker zal geen voor de lening verplicht bedongen zekerheid als bedoeld in Artikel A2, vrijwillig vrijgeven indien de vorderingen uit de lening niet volledig zijn voldaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.De stichting kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden Dit betekent dat voor bepaalde eigendommen de verkoop aan derden pas mogelijk is, de voorwaarden door de verkoper en de oorspronkelijke koper bedongen. Bij verkoop uit de hand zal dat de overeengekomen prijs zijn en bij openbare verkoop is de laatst geboden prijs bepalend In dit stelsel wordt afgeweken van het strikt wettelijke in de mate dat de huwelijkspartners specifieke wijzigingen kunnen opnemen via een huwelijkscontract, om hun tegenwoordige en toekomstige goederen in de algemene gemeenschap te brengen

Het keuzebeding biedt de echtgenoten het voordeel dat de langstlevende echtgenoot na het eerste overlijden kan kiezen welke van de gemeenschappelijke goederen hij of zij bij zich wil houden. In dit artikel belichten we de aandachtspunten bij de redactie van dergelijk keuzebeding. Waar moet u op letten als u een keuzebeding moet beoordelen of. Dit betekent hetzelfde als een hypotheek schrappen. Een hypotheek is 30 jaar geldig, zelfs indien jouw lening maar 20 jaar bedraagt. Je kan een hypothecaire lening wel vroegtijdig beëindigen. Bij een verkoop wordt de hypotheek op de woning automatisch geschrapt. Een huis moet immers voor vrij en onbelast verkocht worden Vrijstelling van werkzaamheden betekent dat je als werknemer (tijdelijk) geen werk meer hoeft te verrichten. Een werkgever treft deze maatregel vaak in overleg, bijvoorbeeld om je in staat te stellen naar een nieuwe baan te zoeken. Je behoudt gedurende de vrijstelling recht op doorbetaling van loon Franco inclusief rechten betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico's en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen Betekenis recht van reclame: Het recht van reclame (ook wel het reclamerecht genoemd) is het recht van de verkoper om een geleverde roerende zaak door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald

Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid? - Suzanne

 1. Loon is de vooraf bedongen som, waarvoor iemand lichamelijken arbeid verricht; belooning eene onverplichte vergoeding voor bewezen diensten; de betaling voor geestelijken arbeid; een blijk van waardeering, hetwelk men iemand voor vlijt, goed gedrag, enz. schenkt; bezoldiging de vastgestelde vergelding van de diensten, die iemand, die eene betrekking vervult of eenig ambt bekleedt, bewijst of.
 2. stens het tweede kwartaal van 2023, hetgeen drie kwartalen langer is dan waar eerder rekening mee werd gehouden
 3. Dat betekent dat werkgevers er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekering over verschuldigd zijn. Uit het wetsvoorstel blijkt verder dat alleen de waarde van het rentevoordeel van een aan de werknemer verstrekte geldlening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter op nihil wordt gesteld
 4. Dit betekent dat de vordering niet meer kan worden afgedwongen. Er resteert dan slechts een natuurlijke verbintenis, maar dit is niets meer dan een morele verplichting van de schuldenaar om de vordering alsnog te voldoen. Vordering tot schadevergoeding of bedongen boete
 5. Ontbinding arbeidsovereenkomst door de rechter. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst betekent dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever of van de werknemer ontbindt. De arbeidsovereenkomst eindigt op een door de rechter bepaalde datum op basis van een ontslaggrond
 6. g bijzondere moeilijkheden stelt (bv. zaken in bepaalde plaatsen bewaard, ver van de woning van de bewaarnemer) Dit geldt zowel voor kosteloze als voor betalende bewaargeving Uitz.: men kan uitstel krijgen als de goederen bijvoorbeeld ver van huis bewaard zij
 7. In 2003 vernietigde de Hoge raad (ECLI:NL:HR:2003:AF7691) een vonnis d.d. 13-02/02 van de rechtbank Amsterdam, omdat aantal taxatie aspecten onvoldoende gemotiveerd was, onder verwijzing naar Gerechtshof Amsterdam. De waarde van het onteigende pand zal in volle omvang opnieuw moeten worden onderzocht. Te beoordelen zaken: de waarde van het pand, de bedrijfsschade voor zover bestaande uit [
De Kaft | Hoever kan Europa oostwaarts reiken?, Katlijn

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de vereniging te melden Dit betekent dat de collectieve zorgverzekering van minder korting, naar betere voorwaarden gaat. In het Zorgcollectief heeft ANBO voor haar leden kortingen bedongen bij de twaalf deelnemende zorgverzekeraars. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over de inhoud van uw polis

Met ziek zijn wordt arbeidsongeschiktheid bedoelt. Dit betekent dus ook dat 1 of 5% ziek houden terwijl de werknemer hersteld is, wettelijk gezien onjuist is. Zodra je zieke werknemer zijn volledige taken weer kan verrichten, is hij hersteld. Hij verricht dan weer de bedongen arbeid. Zorg hierbij voor een goede en volledige functieomschrijving. betekenis: 1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, genaamd NKC Camperreizen - 2022, zoals die van tijd tot tijd luiden. 1.2. Annulering: de opzegging van de Overeenkomst door Deelnemer en/of de NKC. 1.3. Boeking: aanmelding/inschrijving door een potentiële Deelnemer voor een reis via www.nkc.nl. 1.4 Grote voetbalclubs haken af, maar winnen toch. Frits Conijn Gaby de Groot 21 apr 12:56. Na de terugtrekking van tien van de twaalf clubs lijkt de Super League op sterven na dood. Dat betekent een flinke tegenvaller voor de initiatiefnemers. Toch hebben ze de afgelopen jaren al grote concessies bedongen, en nemen hun zekerheden toe

bedingen betekenis en definiti

Indien werkgever B dus op een opzeg betekent die aanvangt op maandag 16 maart 2020, zal de opzegtermijn 24 weken bedragen. [1] Om te bepalen of verschillende juridische entiteiten deel uitmaken van een zelfde TBE wordt rekening gehouden met de volgende criteria: zelfde of soortgelijke activiteiten, de juridische band tussen de werkgevers en de ononderbroken tewerkstelling Deel 2 Verbintenissenrecht Artevelde Hogeschool 2020-2021. Vak: Recht. V e r b i n t e n i s s e n u i t o v e r e e n k o m s t. Definitie en enkele soort en. Contract. Overeenkomst waarbij een of meer personen zich je gens een of meer anderen verbinden. iets te geven, te doen of niet te doen. Er moet dus tussen twee of meer personen een

Video: Bedongen en passende arbeid - eindhovenadvocaten

bedongen betekenis en definiti

De echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract ook kiezen voor scheiding van goederen, en daarbij desgevallend enkel bepaalde goederen gemeenschappelijk maken: men heeft het dan over een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen of een TIGV. Ze kunnen daarbij ook bedingen dat de echtgenoot die het goed inbrengt dit automatisch zal terugkrijgen in geval van echtscheiding Ongetwijfeld is daarin een overstap gemaakt van de bedongen arbeidstijd naar de gewerkte arbeidstijd. Dat is een verandering. De in het artikel voorgelegde nevenschik-king behoeft op zichzelf nog niet te betekenen, dat daaraan niet de eisen van redelijkheid en billijkheid ten grondslag liggen 2 Lijfrente bedongen voor de stakingswinst en de oudedagsreserve vanaf 1 januari 2001; staking na AOW-leeftijd plus vijf; (tijdelijke) oudedagslijfrente. Tekst 3 Omzetting oudedagsreserve en omzetting stakingswinst vanaf 1 januari 2001; de verzekeraar (artikel 3.126) 3.1 (Door)overdracht van de onderneming. Teks