Home

Daniël hoofdstuk 11

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd (vers voor vers UITLEG) Henk Herbold zegt: 16 augustus 2016 om 19:19. Het Bijbelboek Daniël heeft heel wat te zeggen over de eindtijd Daniël 11. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Profetie aangaande Alexander den Grote, mitsgaders van enige koningen van Egypte en van Syrië, vs. 1, enz. Inzonderheid van de wreedheid en goddeloosheid van één koning boven alle andere, 36

Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een

 1. Daniël 11. 1 Ik nu, ik stond in het eerste jaar van Darius, den Meder, om hem te versterken en te stijven. 2 En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er zullen nog drie koningen in Perzië staan, en de vierde zal verrijkt worden met groten rijkdom, meer dan al de anderen; en nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal.
 2. Hoofdstuk. Annuleren {{#items}} {{/items}} Daniël 11. 11. Profetie over de toekomst. 1 'Ik,' vervolgde hij, 'werd naar Darius, de Meder, gestuurd in zijn eerste regeringsjaar, om hem te helpen en bij te staan. 2 Nu zal ik u laten zien wat de toekomst zal brengen
 3. Daniël, hoofdstuk: 7 • 9 • 11 • 12 Dan. 11:37 Da 11:37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken
 4. DANIËL 11. 11. De toekomst. 1 Vanaf het moment dat koning Darius uit Medië koning werd, # Vanaf hoofdstuk 11 vers 32 passen de gebeurtenissen niet langer op dat wat er al in de oude geschiedenis is gebeurd. Het gaat daar dus over dingen die veel later gaan gebeuren

Daniël 11 - Statenvertaling met kanttekeninge

2 Daniël - hoofdstuk 11 Hoofdstuk 11 Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd Het rijk van Perzië en diens val In dit hoofdstuk vinden wij niets anders dan historie (lijkt het, maar lees vooral noot 1), zoals deze zich sindsdien heeft ontwikkeld 10. Nieuwe openbaring aan Daniël door een hemelse verschijning. 1 In het derde jaar van Kores, den koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Béltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezetten groten tijd; en hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht.. 2 In die dagen was ik, Daniël, treurende drie weken der dagen Deze openbaring die God aan Daniël heeft gegeven is de grootste profetie in Gods Bijbel. Wij zullen straks wel zien waarom. Laat mij u eerst de indeling van dit hoofdstuk geven: vers 1-2 vormen de inleiding; de verzen 3-19 bevatten het gebed van Daniël; waarna de verzen 20-27 komen, die de openbaring van de 7 Daniël Hoofdstuk 10 Daniël Hoofdstuk 11 Daniël Hoofdstuk 12 Bespreking van het Boek Daniël door William Kelly (203 blz.) Word docx-versie (A4, 76 blz.) Het statenbeeld getroffen - Daniël 2:45 : De Structuur van het Boek Daniël Profeten en Koningen van Juda en Israël Het Statenbeeld in.

Daniël 11 - Oude Testament - Statenvertalin

11 De volgende twee verzen van Daniël hoofdstuk 12 helpen ons zelfs nog beter om de heiligen van het Opperwezen te identificeren. In vers 3 vertelt de engel aan Daniël: Zij die inzicht hebben, zullen stralen als de glans van het uitspansel; en degenen die de velen tot rechtvaardigheid brengen, als de sterren tot onbepaalde tijd, ja, voor eeuwig Daniël 11 uitleg Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een . Hij voorzag niet alleen de val van het Perzische rijk, maar ook wat zich daarna op aarde heeft afgespeeld. Daniël 11 vers 1-4, En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmake 11 Nu was het zo, dat Aspenaz een hofdienaar had aangewezen om Daniël, Hananja, Misaël en Azarja te bewaken en te verzorgen. Dat was de Melzar. Toen vroeg Daniël aan de Melzar: Geef ons alstublieft een proeftijd van tien dagen De geïnspireerde opsomming van getrouwe mannen en vrouwen door de apostel Paulus in Hebreeën hoofdstuk 11 lijkt overigens wel te zinspelen op gebeurtenissen die in Daniël staan opgetekend (Daniël 6:16-24; Hebreeën 11:32, 33). De opsomming van de apostel is echter ook niet volledig

Daniël 11 HTB Bijbel YouVersio

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Daniël ; hoofdstuk 6. 1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.. 2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden;. 3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniël de eerste zou zijn, denwelken die. 2 Daniël - Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld (Actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van voeten en tenen) In het jaar 1492 voor Christus kwam Israël (alle 12 stammen) uit Egypte (naar het beloofde land Kanaän) .1 (Het huis van) Juda ging in 70-jarige ballingschap in het jaar 606 voor Christus Uitleg Daniël 11:1-4a Daniël 11:4b-35 Daniël 11:36-45 Nabije en verre toekomst Alexander de Grote Opvolgers Alexander de Grote Macht van de antichrist Verre toekomst Alexander de Grote Opkomst antichrist Macht van de antichrist Er zijn twee interpretaties van dit hoofdstuk. Beiden uitleggingen stemmen overeen als het o

Daniël 9. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Daniël bidt den HEERE om de wederoprichting van Jeruzalem, vs. 1, enz. De Heere verhoort hem en onderricht hem, 20. Tegelijk openbaart Hij hem door Gabriël den tijd van de zeventig weken, aan het einde van dewelke niet alleen den Joden, maar ook het ganse menselijke geslacht de ware geestelijke. De tweede vermelding van Darius treffen we in hoofdstuk 11:1 aan; ook die. tekst helpt ons echter niet verder. Wel laat ze zien dat de rege ring van Darius aan die van Cyrus als alleenheerser vooraf gaat. Deze profetie wordt namelijk aan Daniël bekend gemaakt in het derde jaar van Kores (10:1) maar de engel spreekt over zijn optrede 11 6:11 1 Kon. 8:48 Ps. 5:8 28:2 138:2 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn. Dat doet Hij in hoofdstuk 11. Daniël krijgt daar als het ware een aantal bladzijden van Gods draaiboek voor de ko-mende eeuwen te horen van de 'Hemelman'. Het is een lang hoofdstuk over de toe-komst van Gods volk te midden van de koninkrijken, die elkaar opvolgen en elkaar bestrijden. Dan120913.doc Daniël en zijn metgezellen werden dus speciaal opgeleid voor overheidsdienst. 10, 11. Voor welke uitdagingen kwamen Daniël en zijn metgezellen te staan, en hoe hielp Jehovah hen? 10 Wat een drastische verandering van omstandigheden betekende dit voor Daniël en zijn metgezellen! In Juda hadden zij onder aanbidders van Jehovah geleefd

Daniël 11 - Christipedi

 1. Zoals de Bijbel zegt: Ter bestemder tijd zal [de koning van het Noorden = Rusland] zal terugkeren (Daniël 11:29a). Het betekent ook het uiteenvallen van de Europese Unie en de NAVO. Kort daarna, zal de nucleaire oorlogsvoering worden (Daniël 11:29b, 30a; Mattheüs 24:7; Numeri 24:23, 24; Openbaring 6:4). Een groot zwaard = een nucleaire zwaard
 2. Hebr. 11:33 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.' 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd
 3. Daniël Hoofdstuk 5. 1 De koning Belsazar maakte een groten maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.. 2 Als Belsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit den tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven.
 4. Daniël Hoofdstuk 4. 1 De koning Nebukadnezar aan alle volken, natien en tongen, die op den gansen aardbodem wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd!. 2 Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft.. 3 Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is een eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht
 5. Home » Bijbelverklaring » Oude testament » Daniël » Daniël 11. Daniel 11 in de Statenvertaling. In dit hoofdstuk vervult de engel Gabriel zijne belofte in het vorige hoofdstuk aan Daniel gedaan, dat hier hem zou doen verstaan hetgeen dat zijn volk bejegenen zou in het vervolg der dagen naar hetgeen geteekend is in het geschrift der waarheid, in alle bijzonderheden voorspelt.
 6. Daniël 11 is een ingewikkeld hoofdstuk. Er staan veel rijken in die met elkaar in strijd zijn. Deze uitleg zal hoofdstuk 11 voor de duidelijkheid op hoofdlijnen volgen. Toch volgt ook Daniël 11 de lijnen die in hoofdstuk 2, 7 en 8 al zijn uitgezet. We zullen op hoofdlijnen hoofdstuk 11 volgen. In Daniël 8 is het laatste rijk de kleine hoorn
 7. Bij Daniël 11 blijkt de profetie zelfs zo in details correct te zijn en overeen te stemmen met de buiten-bijbelse bronnen, dat ongelovige wetenschappers zeggen dat Daniël 11 geschiedschrijving achteraf is, gehuld in het literaire genre van de profetie. Dat laatste zullen bijbelgetrouwe uitleggers nooit zeggen, natuurlijk

Daniël 11. On december 12, 2020 december 12, 2020 door Jona Lendering inBijbel, maar is even bewijsbaar afgerond in 165 v.Chr. Het bewijs in kwestie is hoofdstuk 11. Hier is, in de Willibrordvertaling, de tekst van een van Daniëls in apocalyptische termen verwoorde toekomstvoorspellingen,. Daniël 11:36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Als dat zo is moet ergens in dit elfde hoofdstuk een moment komen waar de voorzegde gebeurtenissen, die hun vervulling kregen, ophouden Daniël hoofdstuk 11. Het zuiden tegen het noorden In 331 v.Chr. veroverde Alexander de Grote, koning van Macedonië, het Midden-Oosten en werden ook de Griekse taal en cultuur ingevoerd. De Griekse cultuur wordt beschreven als het hellenisme met zijn filosofie en veelgodendom Hoofdstuk 11 (41) Hoofdstuk 12 (42) Hoofdstuk 12 (43) Hoofdstuk 12 (44) Hoofdstuk 12 (45) Verklaring over het Boek Daniël Auteur: W. Kelly Hoofdstuk 1 (2) Wat vooraf ging: Als het verval voor de deur staat of is gekomen, schijnt de profetie in de duistere plaats. God

1. Daniël was uit het koninklijke geslacht (hoofdstuk 1:3). Hij werd als jonge man naar Babel gebracht. Hoe oud hij toen was, is niet bekend, maar vast nog geen 20 jaar. Hij heeft de zeventigjarige ballingschap overleefd. In hoofdstuk 10:1 wordt het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, genoemd HOOFDSTUK 12. De verlossing van Gods volk, vs. 1, enz. Hoe lang de zwarigheden nog duren zouden, 4. Daniël begeert dit te weten, 6. De Engel geeft het hem te kennen, 7. Maar hij verstond het niet, 8

HOOFDSTUK 10. Daniël Jacobus Nonhebel. HOOFDSTUK 11. De familie Vermaas-Nonhebel. HOOFDSTUK 12. De familie Nonhebel-Honkoop. HOOFDSTUK 13. Het gezin Nonhebel-Bonda. HOOFDSTUK 14. Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel. HOOFDSTUK 15. Slotopmerkingen. LITERATUURLIJST. PARENTEEL. Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774). INDEX. STAMBOOM. HOOFDSTUK 11 Daniël 11 een overdenking. In het boek Daniël lezen we in hoofdstuk 10 dat de Heer bij Daniël komt en in vers 14 tegen hem zegt: Ik ben gekomen om te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. In hoofdstuk 11 begint dan het verslag over deze toekomst - Deel 11. Daniël hfst. 10 leidt ons naar hfst. 11. De hoofdstukken 10-12 zijn alle met elkaar verbonden door het woord dat aan Daniël in dit hoofdstuk 10 werd geopenbaard. We willen dus aandacht besteden aan wat hier wordt gezegd om beter te begrijpen wat er volgt. Dan 10:1-21; 11: 15 Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt; de visioenen die door mijn hoofd gingen brachten mij in verwarring. 16 Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring: 17 Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. 18 7:18 Op. 22:5 Daarna zullen de heiligen van. Over hoofdstuk 1 Het moet iedere oplettende lezer duidelijk zijn, dat dit eerste hoofdstuk een voorwoord tot het Boek is. Daniël mag de uitlegger zijn of het middel waardoor de Geest van God de profetieën aan ons wil doorgeven. Het eigenlijke profetische deel van Daniël begint met hoofdstuk 2. Dan volgen bepaald

Daniël 11. Daniël hoofdstuk 11 Lees meer Aangeboden door: Het BijbelArchief Baptisten Gemeenten Daniël 12. Daniël hoofdstuk 12 Lees meer Aangeboden door: Het BijbelArchief Baptisten Gemeenten Het boek Daniël. Daniël inleiding Lees meer. Hoofdstuk 7, 8 en 9 zijn stuk voor stuk afgeronde perikopen. De hoofdstukken 10, 11 en 12 zijn dat echter niet. Zij vormen samen een onverbrekelijke eenheid en hadden eigenlijk ondergebracht moeten worden in één hoofdstuk. De profeet Daniël ontving totaal vier visioenen en/of profetische boodschappen over de toekomst

DANIËL 11 BB Bijbel YouVersio

Genre van het boek Daniël. Hoofdstuk 1 t/m 6: hofverhalen: didactische functie: nl. om te leren hoe te handelen bij vervolgingen. Kern: Spr. 29:25, daarom relevant voor joden en christenen die vervolgd worden: als je God gehoorzaamt, zul je zelfs in Babel succes hebben

Daniël - Vuurbaak

Daniël 11 - hetboekdaniel

Daniël is de naam van een historisch en profetisch boek in de Bijbel.Het beschrijft de belevenissen van de balling Daniël en zijn vrienden in Babylonië en de hem geopenbaarde visioenen over de opeenvolgende wereldrijken: de Babylonische, Grieks-Macedonische, Medisch-Perzische en Romeinse rijken, die door het rijk van de Mensenzoon (Jezus Christus) teniet zullen worden gedaan Daniël. In de katholieke traditie behoort Daniël met Jesaja, Jeremia en Ezechiël tot de vier Grote Profeten van het Oude Testament. Hij is de hoofdpersoon van het bijbelboek Daniël. Daarin wordt hij voorgesteld als een joodse balling die door zijn wijsheid en trouw aan de Wet van Mozes opviel aan het koninklijk hof van Babylon

Read Hoofdstuk 11: Daniël spion? from the story Love For The Badboy (Voltooid: 14-7-2016) by _behindthebooks_ with 6,683 reads. daniel, populair, tienerfictie.. Hoofdstuk. Lezing Categorie. Gemeente. Serie. Sorteer op Daniël 6: 11. Biddag. Lees Biddag. De open vensters naar Jeruzalem 23-1-2017 Ds. J.S. van der Net. Daniël 6: 11. Biddag. Lees Biddag. De open vensters van het gebed 15-6-2011. Zijn Koninkrijk zal stralen in zijn volle glorie wanneer Jezus terugkomt (Daniël 7:13-14; Openbaring 19:11-15)! Een mooie afsluiter is hoofdstuk 9 uit het boek Daniël (vers 24-27): het gaat hier over een voorspelling van de tijd die voorbij zou gaan, voordat het Koninkrijk zou komen. Er wordt geschreven over 'zeventig weken' Daniël Gods plan met deze wereld. In hoofdstuk 11 krijgt Daniël opnieuw een visioen waarin hij ziet wat er volgens Gods raadsplan, dat is, volgens Zijn plan, gebeuren zal. Wat leert dit gedeelte mij over God? In Daniël 9:15 lezen we: En nu o Heere onze God, Gij Die Uw volk uit Egypteland uitgevoer Daniël is heel vaak ontsteld, over de dingen die hij ziet. Hij stond aan het strand, en zag afschuwelijke monsters, uit de zee komen. In dit laatste hoofdstuk, ziet Daniël twee engelen aan de oever van de rivier staan, en de man in linnen gekleed, boven het water van de rivier. Daniël beschrijft de laatste tijd

Daniël 1-6: Daarin hebben we de lotgevallen van Daniël en zijn vrienden. 2. Daniël 7-12: Daarin worden ons toekomstige gebeurtenissen getoond door middel van visioenen die Daniël krijgt. Niet alleen het tweede deel van het boek is profetie, maar het hele boek, dus ook het eerste deel In de NBG- en NBV-vertalingen begint nu een nieuw hoofdstuk. Vers 1 van Daniël 11 hoort echter bij Daniël 10. Daniël 11:1 En ik heb mijzelf, sinds het eerste jaar van Darius de Meder, ingezet, om hem te helpen en hem te versterken. Het eerste jaar van Darius de Meder is tevens het eerste jaar van koning Cyrus Deze week verschijnt Elf, het prozadebuut van Daniël Rovers bij uitgeverij Wereldbibliotheek.Daniël Rovers was jarenlang redacteur van yang en is nu medewerker bij nY (Advies).. Eerder publiceerde hij de essaybundel Bunzing (Vantilt) en De figuur in het tapijt, zijn proefschrift over zes hedendaagse Nederlandse auteurs. In nY #3 verscheen 'De angst door de dieren herkend te worden', een. Het Boek Daniël hoofdstuk 3:- Het beeld van gou

De profeet Daniël (11) : Frisse Watere

Het zal dus echt de wederkomst van Christus zijn, die een eind zal brengen aan het Romeinse rijk, zo voorzegt Daniël. Trouwens, ook in hoofdstuk 7 zien wij, dat het vierde koninkrijk en zijn hoogmoedige leider tot het moment van het oordeel, dat met de komst in heerlijkheid van de Zoon des mensen zal komen, voortbestaat, vers 7-8, 11, 13-14 Om een goed begrip te krijgen van het boek Daniël kijken we in onze eerste studie naar de achtergrond van het volk Israël in de tijd van de ballingschap. Da.. Hoofdstuk IX . Beste cursist(e), Het staat er zo onopvallend in vers 2: merkte ik, Daniël, in de boeken . Hij bestudeerde dus de boeken; en hij bedoelt daarmee de Bijbelboeken, voor zover als die toen geschreven waren Daniel 9. Dit is de vierde visioen van Daniël. Volgens Daniël 9:1 kreeg hij de visioen in het eerste jaar van Darius de Meder (538 voor Christus). Daniël was vurig aan het bidden voor de Joden die in Babylonische ballingschap waren, toen hem een engel verscheen en hem verdere openbaring gaf over dingen die de Joden zouden overkomen tot.

Video: Daniël 11 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

maar de vorst der hovelingen zegt tot Daniël: ik vrees wel mijn heer, de koning, die beschikt heeft wat ge moet eten en drinken,- dat gij, wanneer hij ziet dat uw gelaten magerder zijn dan van de andere welgeborenen van uw lichting, bij de koning schuld over mijn hoofd brengt. 1:11: Dan zegt Daniël tot de kamerheer, Daniël gesproken wordt in de eerste persoon (ik). Daniël geeft zelf verslag over wat hij ziet (7:1+15+28, 8:1+15+27, 9:2, 10: 2+7, 12:5) en ook zien we dat engelen hem bij zijn naam aanspreken (9: 22, 10:11+12, 12: 4+9). Daniël ziet in het visioen van Dan.7 een progressie van koninkrijken die gelijk is aan de progressi De tweekamp tussen God en de menselijke macht—hoofdstuk 11 De eindoverwinning van Gods Koning—hoofdstuk 12 Als u meer in Daniël wil zien dan in deel 1 een verzameling kinderverhalen en in deel 2 een spoorboekje voor de toekomst, vraag dan bij de redactie van Met Open Bijbel een boek aan met de thema's en achtergrond van Daniël 2 Samuël Hoofdstuk 11. 1 En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab, en zijn knechten met hem, en gans Israel henenzond, dat zij de kinderen Ammons verderven, en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. 2 Zo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis.

HSV - Daniël 10 - Het boek van de profeet Danië

 1. Daniël (Hebreeuws: דָּנִיּאֵל, Dāniyyēl, God is mijn rechter) is de hoofdpersoon van het Bijbelboek Daniël in de Hebreeuwse Bijbel.Daniël kwam bekend te staan als een droomuitlegger en voorspeller van de toekomst, omdat hij de verre toekomst en de toekomst van Israël kon voorspellen. In het christendom wordt Daniël als een profeet beschouwd, omdat Jezus hem een profeet noemde
 2. 1 DE PROFETIEËN IN HET BOEK DANIËL Hoofdstuk 8 In de vorige brochure hebben we het zevende hoofdstuk van het boek Daniël besproken. Dit konden we in acht punten onderverdelen: 1. de leeuw, Babylon voorstellend vers 4; 2. de beer, zijnde Medo-Perzië vers 5; 3. de panter, het Griekse rijk vers 6; 4. het vreselijk dier, een voorstelling van het Romeinse Rijk vers 7; 5. de tien horens vers 7.
 3. Hoofdstuk 11 : Vriendschap Hoofdstuk 12 : Bram Hoofdstuk 13 : In het ziekenhuis Hoofdstuk 14 : Tim komt in gewetensnood Hoofdstuk 15 : Vrienden Hoofdstuk 16 : De andere wereld boven in de wolken Hoofdstuk 17 : De Koning Hoofdstuk 18 : Een missie Hoofdstuk 19 : Daniël en Maud Hoofdstuk 20 : Hou eens op met dat gepest! Hoofdstuk 21 : Met plezier.
 4. HOOFDSTUK 12. De familie Nonhebel-Honkoop. Het is onduidelijk hoe en waar Carel Philippus Nonhebel zich voorbereidt op het latere leven. In elk geval blijkt hij zich op 17-11-1858 te vestigen in Rotterdam als boekverkopersleerling. Hij vertrekt op 17-11-1859 weer naar Wemeldinge, waar zijn ouders dan wonen
 5. Dat Daniël niet de verre toekomst voorspelt, maar wel zeer recente en actuele gebeurtenissen beschrijft, blijkt eveneens uit hoofdstuk 11, dat een vrij nauwkeurig overzicht geeft van de Palestijnse geschiedenis na de 'heldenkoning' (11,3) Alexander de Grote, toen het land een twistappel werd tussen de koningen van het noorden (de Seleuciden) en de koningen van het zuiden (de Ptolemeeën); dit.

Daniël 7:1-14 - De vier koninkrijken uit de zee, en de mensenzoon uit de hemel. Door Howard - 18 juli, 2020028. Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - . Dan 7:1-14. We beginnen nu met de laatste van de hoofdstukken in Daniël die geschreven zijn in het Aramees, de gemeenschappelijke taal van de heidenen in het Midden-Oosten voordat de islam deze veranderde in het Arabisch Hoewel bij onze indeling nu hoofdstuk 11 begint, loopt de verklaring van de woorden van die hemelse verschijning eigenlijk gewoon door. Want vers 1 hebben we vorige keer al als laatste vers van hoofdstuk 10 toegevoegd: Ik echter, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder hém (Michaël) tot een helper en toevlucht. Hieruit maak ik op, dat deze indrukwekkende verschijning een vorige keer. Herstel koningschap van Jeruzalem Daniël: 11: 35 t/m12. Tekst: Een tijd, tijden en een halve tijd; én wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.Dan. 12: 7b. Sommige uitleggers menen dat de koning in vers 36 dezelfde is als koning Antiochus IV, die hiervoor is genoemd Want Daniël hoort de voor hem nog toekomstige historische waarheid juist op zó'n manier vertellen, dat die blijvende waarheid, die waarheid achter de historische werkelijkheid ook óplicht. Wat dat betreft is ons hoofdstuk helemáál niet duister, maar zo hèlder als wat

En deze verachtelijke koning aan het einde van hoofdstuk 11 wordt overwonnen door een andere koning, waarbij aan het einde van het hoofdstuk de geschiedenis verspringt naar de antichrist. En dan staat Michaël op. Je moet dan wel bedenken dat Daniël hele gedeelten onmogelijk kan begrijpen Daniël 11:38 Statenvertaling (SV1750) En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen. Lees verder hoofdstuk Daniël 11. Uitzicht Daniël 11:38 in verban Het moeilijke hoofdstuk Daniël 11 beschrijft deze periode . 4 en de strijd tussen de 'koningen van het noorden en de koningen van het zuiden'. De vraag is nu waar die beide rijken thuis horen in Nebukadnezars droom. Behoren ze nog bij de koperen buik (of bij de luipaard), of vormen di Daniël 11:35. Er moeten direct aan het begin van dit uitdagende hoofdstuk een paar punten duidelijk worden gemaakt. In de eerste plaats moeten we bedenken dat Daniël 11 in het algemeen parallel loopt aan voorgaande profetische lijnen in Daniël

Daniël hoofdstuk 2 De overheersing door heidenen van Gods volk, in die dagen het Joodse volk, tot aan het besluit. (Openbaring 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam,. Het boek Daniël valt in twee delen uiteen: de historische beschrijving (Daniël in Babylon als jonge man, hoofdstuk 1-6). Het tweede deel bevat de visioenen van Daniël (hoofdstuk 7-12). Het boek is, heel opmerkelijk, in twee talen opgesteld. 11 tevens over de verhouding tussen de OT-ische profeten en de gemeente Elk hoofdstuk begint met een kort overzicht, gevolgd door een uitgebreide behandeling van een tekstgedeelte uit Daniël. Door de aanwijzingen voor bespreking en de verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk is de bijbelstudie zeer geschikt voor gebruik in groepen. Over de auteur: Dr. Dirk Griffioen is missioloog en godsdiensttheoloog

Daniël, hoofdstuk 1 (+ inleiding): Daniël en zijn 3 vrienden aan het Babylonische hof; Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar - Het schrikwekkende BEELD (actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van 'lemen voeten en tenen') Daniël, hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven (een verwijzing naar de GROTE VERDRUKKING) Hoofdstuk 1 Stromen op de arbeidsmarkt 11 Hoofdstuk 2 De huidige arbeidsmarktinfrastructuur 17 Daniël van Vuuren, chef Rekenwerk . Inleiding 11 Inleiding Opeenvolgende steunpakketten van het kabinet hebben het effect van de coronacrisis op de arbeids-markt gedempt in 2020 en begi De toekomst - Vanaf het moment dat koning Darius uit Medië koning werd, heb Ik Mij ingespannen om hem te helpen. Nu zal Ik je de waarheid vertellen over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Let op: er zullen nog drie koningen over Perzië komen. En de vierde koning zal nog rijker zijn dan alle anderen. En als hij door zijn rijkdom machtig is geworden, zal hij een enorm leger verzamelen tegen. Dan.10:11-13 Hij zei tegen me: Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij: Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen hoofdstuk 6 - Daniël in den leeuwenkuil (1-29) hoofdstuk 7 - Het gezicht der vier dieren (1-28) hoofdstuk 8 - Gezicht van den ram en den bok (1-27) hoofdstuk 9 - Gebed van Daniël (1-23) - De zeventig weken (24-27) hoofdstuk 10 - Nieuwe openbaring aan Daniël door een hemelse verschijning (1-21) hoofdstuk 11

In dit hoofdstuk wordt ons verteld over de tijd waarin Daniël de mededelingen ontvangt, de omstandigheden waarin hij verkeert en wat de uitwerking ervan op hemzelf is, wat het met hem doet. 2. In Daniël 11 wordt een profetische schets gegeven van de gebeurtenissen die plaatsvinden in verbinding met de koningen van de landen noordelijk en zuidelijk van het heilige land Wij volgen opnieuw de geschiedenis van de grote wereldrijken in Daniël 11. De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij de laatste gebeurtenissen. De tijd van het einde begint in 1798. Het laatste conflict voltrekt zich nu in onze tijd. Wij zullen zien welke wereldmachten een rol spelen in deze laatste grote strijd Het boek Daniël valt in twee delen uiteen: de historische beschrijving (Daniël in Babylon als jonge man, hoofdstuk 1-6). Het tweede deel bevat de visioenen van Daniël (hoofdstuk 7-12). Het boek is, heel opmerkelijk, in twee talen opgesteld Visie Sascha en Daniël. 9789462363731 aanvullend materiaalhoofdstuk 10 Visie Sascha en Daniël (filmclip)visie from Boom Uitgevers Adam on Vimeo. Play Het zesde hoofdstuk uit het boek Daniel is het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil, en wel bekend bij veel mensen. Zelfs ook al heb je nauwelijks of nooit een Bijbel in de hand gehad. Iedereen kent zo'n beetje wel het verhaal van de leeuwenkuil waar Daniel in werd gegooid en er een dag late

Daniël 11:33 Statenvertaling (SV1750) En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. Lees verder hoofdstuk Daniël 11. Uitzicht Daniël 11:33 in verban Datum: 11-12-Hoofdstuk 3. Overtuigen is belangrijk voor: 3.1 Inleiding: het belang van overtuigen. Zenders om hun (zakelijke) doelen te behalen en de relatie met ontvangers goed te houden; Argumenteren heeft twee functies: 3.2 Argumenteren. Door te argumenteren kun je anderen proberen te overtuigen om jouw standpunt over te nemen Bijbelprofetie - Daniël 11 Nu we de geloofwaardigheid van de datering van Daniël hebben vastgesteld, kunnen we de Bijbelse profetie uit hoofdstuk 11 van dat boek vergelijken met de alom aanvaarde wereldse geschiedenis. Het boek Daniël beschrijft het lot van het Griekse Rijk met ongelooflijke precisie Een aantal belangrijke hoofdstukken uit het boek Daniël en de Openbaring van Uriah Smith hebben we digitaal beschikbaar gemaakt op onze website. Op dit moment zijn Daniël 11, en Openbaring 8 en 9 beschikbaar gemaakt. In de toekomst worden daar mogelijk nog andere hoofdstukken aan toegevoegd. Zie de documenten hier in de sectie Studies en Documenten. Het hoofdstuk van Daniël 11 is. 11 Toen zeide Daniël tot Melzar, dien de overste der kamer-lingen gesteld had over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: 12 Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten, en water te drinken. 13 En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten, en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijs des ko

Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70

Daniel - verhoevenmarc

Het identificeren van de ware aanbidders in de tijd van

Love For The Badboy (Voltooid: 14-7-2016) - Hoofdstuk 17

Daniël 11 uitleg, die heeft het dan niet zelf meegemaakt

Daniël 1:3-4 19 GGG Daniel.qxp_GGG Daniel-binnenwerk 17-06-20 12:57 Pagina 19 ! Ontmoeting en hoofdstuk: 'Spelregels voor het groepsgesprek' (deel 3.3) en De spijswetten (Leviticus 11 en Deuteronomium 14) zijn een onderdeel van d Wees een jager! Dominee P.C. Vlot uit Krabbendijke roept jongeren op om te jagen naar ontevredenheid en tevredenheid. Jij móet ontevreden zijn als je nog leeft buiten Christus! Jaag dáár naar! Dat is vrede en geeft tevredenheid

Boekjes bij Genesis op Kerkboekje

Daniël 1 - BasisBijbe

Boekjes bij Exodus op Kerkboekje21BijlBoekjes bij Galaten op KerkboekjeBentley Continental GT V8 S 2016 - 28 februari 2018