Home

Voorbeeld utilisme

Bij het utilisme wordt er op de gevolgen van de handeling gefocust. Het definieert een handeling als goed als de gevolgen goed zijn. Het doel is altijd geluk voor het grootste aantal mensen. Als de hoeveelheid geluk in de wereld is toegenomen nadat een bepaalde handeling is verricht, wordt deze handeling als goed beschouwd volgens het utilisme Denk aan het voorbeeld dat ik gebruikte om het utilisme en de deugdethiek te onderscheiden. Ik zei dat je volgens het utilisme best een beetje 'goed' mocht opofferen van je beste vriend voor een grote groep mensen die je niet kent Voorbeeld tekst. Hoorcollege 1 Inleiding en utilismeOverzicht cursusIn de cursushandleiding staan teksten genoemd, de meeste staan op Brightspace. Sommige kun je viade bibliotheek digitaal oproepen Zo zullen 99 baby's niet sterven. Een aanhanger van het utilitarisme zal - in theorie althans - de baby in de kokende olie gooien. Ook al vindt hij dit (hopelijk) erg pijnlijk en zwaar, de gevolgen ervan zijn wel positief. Er worden 99 mensenlevens gered en maar één opgeofferd Klassiek utilisme. Je moet dat doen dat tot gevolg heeft dat het de meeste mensen zo gelukkig mogelijk maakt. Geluk maximaliseren: je moet dat doen, wat het grootste geluk oplevert (voor de meeste mensen) Dus zoveel mogelijk mensen, zo gelukkig mogelijk maken. Volgens Bentham geldt dit ook voor dieren, want: dieren kunnen ook lijden

Volgens het voorbeeld moeten we het ene leven tegen het andere leven afwegen. We moeten ook erkennen dat de pijn en het plezier van verschillende individuen uiteindelijk met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit is een voorbeeld van een van de bezwaren van het utilisme Het utilisme beoogt een abstracte maatstaf te bieden die kan dienen om richting te geven aan meer concrete maatstaven zoals het bestrijden van armoede en het bevorderen van scholing en werkgelegenheid. De waarde van het utilisme is ten minste tweeledig

Filosofie paper utilisme UTILISME onderwerp utilisme

 1. g die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan. Doorgaans houdt dit in dat een utilitarist met zijn handelingen streeft naar een zo groot mogelijke mate van geluk, al houdt hij er wel rekening mee dat dit in de praktijk soms onmogelijk kan zijn. Met een zo groot mogelijke mate van geluk wordt bedoeld.
 2. In die zin kunnen hedonisme en utilisme worden verbonden met elkaar. Echter kan het ook nadelig zijn voor het geluk van mensen en hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan overlast bij drugsgebruik
 3. De gevolgenethiek wordt ook wel herkend als het 'ultilisme'. Het ultilisme wordt gekenmerkt door het feit dat het de gevolgen van handelingen afmeet aan een waarde. Deze waarden zijn genot, geluk of welzijn

Eenheid in de ethiek: deugdethiek en het utilisme Mens

 1. utilisme het utilisme zelfst.naamw. Uitspraak: [yti'lɪsmə] opvatting waarbij het nut het enige voorschrift moet zijn in moreel en politiek handelen Voorbeeld: `Het 19de-eeuwse utilisme definieert het goede als dat wat het beste is voor een groot aantal mensen.`Synoniem:...Gevonden op https://www.woorden.org/woord/utilisme
 2. Utilisme ofwel utilitarisme. Jeremy Bentham. Een belangrijk voorbeeld van een consequentialistische theorie is het utilisme (ofwel het utilitarisme). Volgens het utilisme wordt de juistheid van ons handelen bepaald door de goede of slechte gevolgen van die handelingen
 3. Samenvatting. Aan de hand van het trolleyprobleem en andere voorbeelden leren leerlingen het utilisme van Bentham en Mill kennen. Vervolgens worden leerlingen door een lezing van Singer over effectief altruïsme geconfronteerd met de vraag hoe consequent zij zelf zijn in utilistisch handelen

Kortom, het utilisme loopt stuk op het probleem van de rechtvaardigheid; en daarnaast op de vraag of er onvoorwaardelijke regels zijn aan de hand waarvan geoordeeld kan worden De grondlegger van het utilisme was J. S. Mill die leefde van 1806 tot 1873. Hij was een engelse filosoof en werd sterk beïnvloed door J. Bentham. Voorbeeld Een belangrijk voorbeeld van een consequentialistische theorie is het utilisme (ofwel het utilitarisme). WikiMatrix Zijn vader, een navolger van Bentham, had als zijn specifieke doel om een geniaal intellect te creëren dat de doelen en uitvoering van het utilisme zou doen verder leven na de dood van Bentham en hemzelf Utilisme is een vorm van gevolgenethiek of consequentialisme, Het verschil is uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat ik overweeg te liegen om iemand te beschermen. In het eerste geval moet ik me dan afvragen of die handeling - liegen in deze situatie om het belang van deze persoon te beschermen. Het Utilisme of Utilitarianimse is de stroming in de teleologische ethiek die daden beoordeelt op het algehele nut voor bijvoorbeeld een mens, alle mensen of de mensheid. Terwijl de oorsprong van het utilisme getraceerd kan worden naar Epicurus wordt het als aparte stroming toegeschreven aan Jeremy Bentham Utilisme: een stroming binnen de ethiek Educatie en In de bestuurspraktijk komen we het utilisme vaak tegen. Een voorbeeld hiervan zijn het invoeren van snelheidsbeperkingen Utilisme Jeremy Bentham (1748-1832) Een morele handeling moet zo veel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen opleveren

Hoorcollege 1 Inleiding en utilisme - StudeerSne

Regelutilitarisme (ook regelutilisme) is een bepaalde leer in de Ethiek en een vorm van regelethiek en utilitarisme.. Volgens het Regelutilitarisme moet elke actie worden beoordeeld op basis van een regel, die weer wordt beoordeeld op het criterium van utiliteit: het saldo van wenselijke en onwenselijke gevolgen die het nakomen van de regel veroorzaakt, ofwel zijn nut Hoorcollege 1: Recht en ethiek, Utilisme Voorbeelden uit de juridische beroepsethiek: - Casus 1: Een advocaat krijgt van een in hechtenis genomen verdachte die vermoedelijk lid is van een crimineel netwerk de vraag of hij aan de echtgenote wil doorgeven dat het hem 'op zich genomen goed gaat'. Natuurlijk wil de advocaat dit Straffen Jeremy Bentham 1748 - 1832, Engeland Utilisme Koppelt effectiviteitcriterium los van het sociaal contract Effectiviteitcriterium: straffen is gerechtvaardigd als het leed dat dit toebrengt niet groter is dan het leed dat ermee wordt voorkomen; nuttig; let op de gevolgen van de straf 4 voorbeelden van een onrechtvaardige straf: - Ongegrond; bijvoorbeeld bij instemming slachtoffer. Leg het daarna uit d.m.v. een voorbeeld. Voorbeeld stap 1: Mag je een atoombom gebruiken voor het oplossen van het conflict in land X (kies een actueel land)? Juridisch: zijn er internationale verdragen die dit verbieden? Sociaal: hoeveel/ wie slachtoffers ? Wat als het conflict als grondoorlog door militairen moet worden beslecht

Utilitarisme, deontologie en deugdenleer: ethische

 1. Zijn categorische imperatief is een duidelijk voorbeeld van deontologie. Zijn hypothetische imperatief is daarentegen meer vergelijkbaar met het utilisme en dus met de teleologische ethiek. Hoewel de categorische imperatief absoluut is, is het géén norm
 2. g gaat ervan uit dat de handeling die het grootste geluk voor de meeste mensen oplevert, de 2
 3. Dan zou slavernij volgens sommige interpreteringen van het utilisme moreel juist zijn. Hoewel dit een vrij extreem voorbeeld is van het consequentialisme, laat het wel zien op welke manier bepaalde handelingen als moreel juist kunnen worden gezien, terwijl men over het algemeen van mening is dat deze handelingen verre van moreel juist zijn

Mensen zijn volgzaam en denken niet meer zelf na, aldus Nietzsche. Nietzsche wil dat de mens zich losmaakt van de Christelijke moraal. De mens moet zijn eigen ethiek ontwerpen: hij schept zijn eigen normen en waarden. Zo is ethiek bij Nietzsche geen kwestie van het volgen van een plicht, deugd of genotsprincipe, maar van je persoonlijke smaak En zeker ook zelfopoffering past daarmee ook perfect in het utilisme: zelfs als we dikke man niet voor de trein mogen gooien om het leven van honderd treinpassagiers te redden vanwege een of ander Kantiaans verbod (behandel de ander niet slechts als middel), dan zou diezelfde dikke man bij uitstek utilistisch en (volgens de utilisten) geheel naar het voorbeeld van Jezus handelen door zichzelf. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Utilisme Jeremy Bentham (1748-1832 ) Een morele handeling moet zo veel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen opleveren. Wat is het? Een morele maatstaf die voor iedereen geldt, ongeacht afkomst. Goede handelingen brengen maximaal genot voort en zo min mogelijk pijn. Wat doet het? Doordat afkomst er niet toe doet, maar louter het resultaat [ Utilisme of utilitarisme is een ethische stroming die de morele juistheid van menselijke handelingen bepaalt op basis van de bijdrage ervan aan het algemeen nut. Onder algemeen nut wordt doorgaans het geluk en welzijn van alle mensen verstaan. Geluk is de som van plezier min pijn. Het utilisme als ethisch-filosofische stroming is ontstaan in de 18e eeuw met het werk van David Hume, wat later.

Uitwerking van het utilisme - StudeerSne

Een voordeel van het utilisme: het geeft een duidelijk criterium voor wat moreel goed is. Een nadeel van het utilisme: het zijn alleen de goede gevolgen die een handeling goed maken. Dit nadeel is beter uit leggen met het voorbeeld uit het boek Praktische Filosofie van Martin en Sjoerd Slagter distantieert hij zich hier van het utilisme van Bentham. On Liberty is een essay over het politieke liberalisme dat, samen met Locke's Second Treatise on Government, de grondslagen daarvan heeft ge-legd; het geldt als een van de klassieke werken van de ethiek en de politieke filosofie. Mills ethiek is een voorbeeld van een consequentialistisch Een voorbeeld hiervan levert de religieuse ascese' (Heymans, 1881, p. 220) en 'het kloostergeluk, waar de sterkere wensen door de onmogelijkheid van hun bevrediging tot zwijgen gebracht zijn' (Heymans, 1914, p. 61). Behalve taalkundige slordigheden en begripsverwarring, toont Heymans ook de principiële onjuistheid aan van de utilistische. Utilisme: je gaat kijken naar de groep, je gaat voor een zo groot mogelijk voordeel voor de groots mogelijk groep. Deze stroming komt vaak voor in de politiek. Voorbeeld: gezin dat voortuin moet opofferen voor een speeltuin voor de kinderen uit heel de wijk. Helaas voor dat ene gezin waarvan het de tuin is

Scriptie Filosofie Utilisme met Jeremy Bentham en John

 1. g misschien wel het meest onder felle kritiek. In sommige gevallen lijkt utilisme juist alles behalve ethisch te zijn. Een voorbeeld hiervan is dat het aanwijzen van een kleine groep mensen in de samenleving die als slaven de rest (de grotere groep) moet dienen om tot een groter nut te komen. Ethisch handele
 2. De plichtethiek van Kant. De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een normatieve ethiek. Zijn filosofie heet de plichtethiek. Hij wil niet dat je uit plicht handelt. Je maakt dan zelf geen keuze, maar doet iets omdat je denkt dat het moet. Keuzes die je maakt, maak je omdat jij denkt dat ze nodig zijn. Je motivatie is dan intrinsiek
 3. Voorbeelden van deze principes/beginselen zijn de waardigheid voor de mens, eerbied hebben voor het leven, gelijkwaardigheid en recht op privacy. Bedrijven die vanuit beginselethisch perspectief handelen, streven de voor hen belangrijke principes na, ongeacht de gevolgen daarvan
 4. Utilisme ofwel utilitarisme. Een belangrijk voorbeeld van een consequentialistische theorie is het utilisme (ofwel het utilitarisme). Volgens het utilisme wordt de juistheid van ons handelen bepaald door de goede of slechte gevolgen van die handelingen. Bij gevolgenethiek gaat het er niet om wat je doet, maar om waar je komt
 5. g gaat uit van het principe dat een handeling moet bijdragen aan 'het grootste geluk voor het grootste aantal mensen'. Bekende aanhangers van de gevolgenethiek zijn John Stuart Mill, Jeremy Bentham en Peter Singer
 6. Samenvatting over Hoofdstuk 3, Ethiek voor het vak levensbeschouwing en de methode Zin leren. Dit verslag is op 3 juli 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo

Recht en Utilisme Een pleidooi voor het utilisme als

Dit voorbeeld kan ook op de artsen toegepast worden, die voor de keuze staan iemand te behandelen waardoor wellicht andere mensen niet behandeld kunnen worden door geldgebrek Het utilisme kan keuzes voorschrijven die wij intuïtief niet zullen maken (orgaantransplantatie voorbeeld). Gevolgenethiek in het recht Bentham: Wetten moeten ervoor zorgen dat burgers in het algemeen belang handelen

Utilitarisme - Wikipedi

Wat is het verschil tussen hedonisme en utilisme? - GoeieVraa

Voor die voorbeelden lijkt utilisme me een uiterst doeltreffend systeem. In het artikel wordt gesteld dat utilisme niet verenigbaar zou zijn met de soevereiniteit van individuen en dat Mill daarom niet tot de grondleggers van het klassiek liberalisme gerekend zou mogen worden. Maar juist hij poogde om utilisme aan het individu te koppelen Voorbeelden van ethische dilemma's. Iedereen kent wel dilemma's uit zijn eigen zorgpraktijk. Een aantal voorbeelden: Wat is een goede balans tussen autonomie (vrijheid, eigen regie geven) en bescherming van kwetsbare mensen (veiligheid, voorkomen van risico's, vrijheidsbeperking) Utilisme of Utilitarianisme. Het Utilisme of Utilitarianimse is de stroming in de teleologische ethiek die daden beoordeelt op het algehele nut voor bijvoorbeeld een mens, alle mensen of de mensheid. Terwijl de oorsprong van het utilisme getraceerd kan worden naar Epicurus wordt het als aparte stroming toegeschreven aan Jeremy Bentham

Les 5 uit de reeks over ethiek. In deze les wordt de deontologische ethiek van Immanuel Kant uitgelegd en zijn categorische imperatief besproken Een voorbeeld: je moet bij een schipbreuk kiezen tussen het redden van je geliefde en George Soros die toevallig ook aan boord is. Soros is belangrijker voor het algemeen welzijn dan je meisje. De filantroop schonk reeds 32 miljard dollar aan de Open Society Foundations en zijn vrijgevigheid is nog lang niet ten einde

Utilisme: een stroming binnen de ethiek Educatie en . WikiKids. WikiKids is de Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen. Zij kunnen hier informatie vinden en zelf aan toevoegen. Ook volwassenen mogen informatie toevoegen voor kinderen. WikiKids is eenvoudig in het gebruik. Voorbeelden van het gebruik van deze to Deontologie. De deontologie, plichtethiek' of plichtenleer (vanuit het Grieks : deon, plicht, en logos, rede) is een ethische stroming, die uitgaat van absolute gedragsregels die vaak, maar niet altijd, als normen worden geformuleerd. Deze normen zijn onafhankelijk van het resultaat van een daad. Iets wat slecht is, is volgens een.

Paragraaf 3: Ethische visies. Waarden binnen Christelijke ethiek: Mensen zijn beperkt in hun mogelijkheden, sommige dingen worden bepaald door God. Het leven is onschatbare waarde, ieder mens is uniek. Onbeperkte keuzevrijheid, als je een ander niet benadeeld. Rechtvaardigheid en solidariteit. Maken opdr. 20 t/m 21 Het utilitarisme is een etnische stroming. Deze stroming meet de morele waarde van een bepaalde activiteit of handeling af aan de bijdrage die dezelfde activiteit of handeling levert aan het algemeen nut. Onder het algemeen nut verstaat het utilitarisme het welzijn en het geluk van alle mensen. Loraine - 3 augustus 2011

David Hume is een Schotse filosoof van de Verlichting en behoort samen met John Locke en George Berkeley tot de hoofdfiguren van het empirisme. Van de drie is hij het meest sceptisch: het grootste deel van onze kennis is onzeker, en zegt meer over onszelf dan over de werkelijkheid Gevolgenethiek of consequentialisme is een ethisch-filosofische stroming waarbij het ethisch juist handelen gekenmerkt wordt door een goed resultaat van ons handelen. Het artikel Modern Moral Philosophy van Elizabeth Anscombe introduceerde de term. Moreel goede daden worden opgevat als daden waarmee de belangen van anderen behartigd worden en waarvan zij gelukkiger worden voorbeeld van een goed antwoord: - Anders dan De Sade kent het utilisme basale regels van respect en waardigheid. - Anders dan bij De Sade wordt in het utilisme niet vanuit het individu gedacht. Het utilisme heeft een sociaal-politieke achtergond

Oefenvragen zijn gekoppeld aan dit document: Samenvatting Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk. (3) 3,99. 33x verkocht. Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk. Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff Deontologie is een stroming in de ethiek die stelt dat de juistheid van handelingen moet worden gebaseerd op absolute gedragsregels. Deze regels komen voort uit bepaalde normen over menselijk gedrag. Men spreekt daarom ook wel van plichtenethiek

De analyse van een concrete situatie tijdens de Verdiepingscursus Militaire Ethiek met de Critical Incident Technique (CIT) leidt tot inzichten in het vergroten van psychologische veiligheid in groepen. Dit artikel laat zien dat tijdens een ethiektraining een paradoxale situatie kan ontstaan, met spanning tussen open, eerlijk en kritisch kunnen. Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Deugdethiek en het probleem van de universaliteit Aristoteles, MacIntyre, Nussbaum Naam: D. (Denise) Robbesom, BA Studentnummer: 3092011 Vak: Masterscripti Gevolgenethiek. Gevolgenethiek of consequentialisme is een ethisch-filosofische stroming waarbij het ethisch juist handelen gekenmerkt wordt door een goed resultaat van ons handelen. Moreel goede daden worden opgevat [..] Bron: nl.wikipedia.org. << Vinzwemmen In haar artikel behandelt mw.Hofmans-Okkes een interessant probleem, dat door mij elders vanuit een andere invalshoek eveneens werd belicht,1namelijk een conflict tussen de wens van de patiënt en gangbaar medisch beleid (1992;858-9). Bij haar pleidooi voor een 'act'-utilisme als beste benadering wil ik enige kanttekeningen plaatsen

In al die voorbeelden wordt namelijk veronderstelt dat we exact zouden weten wat de gevolgen zijn van onze daden. Aangezien utilitarisme uitgaat van het grootste geluk voor het grootste aantal mensen, zou deze exacte kennis dus moeten leiden tot een exacte besluitvorming. Nu is de berekening van dat geluk toch al een probleem Voorbeeld: Als jij intelligentie een belangrijke waarde vindt, omdat je er later een goede baan mee kunt krijgen. Wat is dan de intrinsieke en Het utilisme moet allerlei ongelijkheden tolereren, aangezien het zich ten doel stelt het totale geluk te maximaliseren Utilisme vs Rawls We hebben hierboven gezien dat het utilisme een aantrekkelijk uitgangspunt is voor een wetgever, omdat het er in slaagt de irrationaliteit te voorkomen van het onbeargumenteerd bevorderen of verwerpen van bepaalde soorten gedrag en omdat het richtlijnen voor gedrag koppelt aan iets dat inherent waardevol is (geluk) HET PREFERENTIE-UTILITARISME. Maximaliseren van plezier en minimaliseren van pijn is het klassieke hedonistische utilitarisme. Er is echter nog een variant die dat hedonistisch mensbeeld weglaat: PREFERENTIE-UTILITARISME. => Volgens dit utilitarisme trachten mensen zoveel mogelijk het goede doen, zonder daarom samen te vallen met het nuttige

Wat is gevolgenethiek? Mens en Samenleving: Filosofi

Een voorbeeld van een goed antwoord: Volgens het utilisme is een handelingspraktijk goed in morele zin als het zorgt voor het meeste geluk voor het grootste aantal. Het transactionalisme dient het eigenbelang van alle betrokkenen. Een utilist zal zich daarom positief opstellen tegenover het transactionalisme Voorbeeld: Ik zou zelf ook niet willen dat ik aan mijn lot word overgelaten wanneer ik 's nachts huilend wakker word. Daarom troost ik mijn kind en laat het in mijn bed slapen. Utilisme: Dat wat het meeste oplevert voor de meeste mensen is het beste Tegenover de deontologie staat de teleologie, waarvan het utilitarisme (ook wel utilisme genoemd) een voorbeeld is. De teleologie stelt dat het goede datgene is dat het grootste voordeel oplevert en het utilisme stelt vervolgens dat dit het grootste goed voor het grootste aantal mensen moet zijn

Utilisme - 4 definities - Encycl

Bij het utilisme kunnen kritische vragen gesteld worden. Hier volgen er twee. - Doordat het utilisme spreekt over een saldo aan geluk kan dit tevens inhouden dat een minderheid mogelijk ongelukkiger wordt; in het voorbeeld van de uitbreiding van het vliegveld kun je denken aan mensen die lijden onder geluidsoverlast en stank 207 Moreel beraad: tijd voor ethische reflectie in de dagelijkse praktijk van de ggz A. VELLINGA, E.A.H. VAN MELLE-BAAIJENS ACHTERGROND Ethische reflectie, veelal in de vorm van moreel beraad, vindt in psychiatrische instellingen steeds vaker plaats. Wij hebben ervaring met de implementatie en de begeleiding van moreel beraad en onderschrij Een voorbeeld kan dit verschil verduidelijken. Of je als soldaat bij de luchtmacht een bom afvuurt kun je bekijken als een geïsoleerde keuze. In dat geval vraag je je af of het op dat moment in die specifieke omstandigheden 'goed' is of 'gerechtvaardigd' om te bombarderen. Dat is de manier waarop Kantianen of Utilisten zouden denken 1 VIER TYPEN VAN ETHISCHE THEORIE een encyclopedisch overzicht Paul van Tongeren In de vorige vier hoofdstukken zijn niet alle bestaande vormen van ethische theorie besproken, maar wel de meest belangrijke. Dat geldt in ieder geval voor de theorieën van Aristoteles, Kant en Mill die als het ware de drie grondlijnen formuleren die in alle andere ethieken op een of andere manier terug te vinden.

Gevolgenethiek - Wikipedi

Utilisme en Singers effectief altruïsme - VFV

De hedonistische calculus. Jeremy Bentham dacht dat geluk uitgedrukt kan worden in termen van genot. Hij meende dat het bestuderen van genot tot een wetenschap kan worden uitgebouwd HET GROOTSTE GELUK VOOR HET GROOTSTE AANTAL Geluk als richtsnoer voor beleid Ruut Veenhoven Rede in verkorte vorm uitgesproken op vrijdag 31 mei 2002, bij aanvaardin Het utilisme (ook wel utilitarisme genoemd) is de theorie dat ethisch gezien dat gedaan moet worden dat het beste is voor het grootste aantal mensen. Williams laat met een voorbeeld zien dat die. Voorbeelden van utilitaristische denkers zijn Jeremy Bentham & John Stuart Mill. Jeremy Bentham (1748-1832) staat sterk in de traditie van het engelse empirisme (de 'ervaring' wordt filosofisch als uitgangspunt genomen). Hij meende.

Het existentialisme is een brede stroming in de filosofie en de kunst uit de 19e en vooral 20e eeuw. De hoofdvraag is: Wat betekent het voor mij om mens te zijn? Het gaat existentialisten niet om kennis over de mens in algemene zin, maar om de individuele ervaring van het eigen bestaan. Authenticiteit De [ Moreel dilemma. Een moreel (of ethisch) dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende morele waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat dan ten koste van de andere waarde. Als je bijvoorbeeld weet dat je patiënt dronken in een auto stapt, kan dat een moreel dilemma opleveren: enerzijds mag je je beroepsgeheim niet doorbreken. En om ontsporing in individualistische richting te voorkomen, spreken we van sociaal utilisme. Het handelen moet een zo groot mogelijk nut opleveren voor zoveel mogelijk mensen. Het ligt voor de hand dat deze utilistische ethiek - veelal onuitgesproken en onbewust - de ethische grondhouding - het ethos - van het ondernemen heeft bepaald

Plichtsbesef kan ook een waarde zijn. Een persoonlijke waarde is wat u belangrijk vindt en wellicht is plichtsgevoel zo'n waarde. Iedere waarde kent in feite ook plichten. Een belangrijke waarde kan zijn vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Dat gaat alleen lukken wanneer we de morele plicht kennen om de mening van anderen te respecteren Deugdethiek en doping. door ppcfransen op maart 14, 2013. In de wielersport is ieder jaar wel een groot dopingschandaal. Afgelopen maanden hebben verschillende renners bekend dat ze in het verleden doping hebben gebruikt. Deze renners zoals Lance Armstrong en Michael Boogerd zijn nooit betrapt op gebruik van doping Ethiek in sociaalagogische beroepen. gaan over goed en kwaad, over de manier waarop mensen zouden moeten leven. (Instinctief) zijn een antwoord op de vraag hoe men zich als mens goed en verantwoordelijk kan gedragen. (Instinctief) regelt hoe we omgaan met de mensen met wie we verbonden zijn. (Instinctief

Praktische opdracht Filosofie Ethiek deugdethiek utilisme

8.4.1 Voorbeeld 1: Stimuleringskader Integere Organisatie 119 8.4.2 Voorbeeld 2: integriteitsbevordering als leerproces 121 8.4.3 De twee benaderingen vergeleken 124 9 Sturen op vertrouwen 127 9.1 Inleiding 127 9.2 Vertrouwen 128 9.3 Control en vertrouwen 130 9.3.1 Wat is control? 130 9.3.2 Kritieken op formele control 13 voorbeelden worden toegelicht. 1.2. Belangrijke begrippen - onpartijdigheid Niemand is vrij van persoonlijke opvattingen over bepaalde maatschappelijke, politieke en ethische kwesties. Dat geldt, nu van een rechter een behoorlijke mate van maatschappelijke betrokkenheid wordt verwacht, zeker ook voor de rechter

Voortplantingsgeneeskunde: Stromingen in de ethiek. Bevruchting, zwangerschap en de gezondheid van de baby zijn niet langer per definitie biologisch, maar steeds vaker biotechnologisch bepaald. Onvruchtbaarheid hoeft geen kinderloos bestaan te betekenen en een ernstige aandoening bij het kind kan in het allervroegste stadium worden opgespoord. Vrijheid. Dat is voor John Stuart Mill het belangrijkste woord. In On Liberty komt hij tot de meest scherpe formulering ervan: een individu heeft het recht te doen wat hij wil, zo lang hij anderen geen schade berokkent. Dit zogeheten 'no harm principle' zou het liberalisme diepgaand beïnvloeden. Individuele vrijheid dient ons allemaal, vindt Mill Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Verantwoord ondernemen, geschreven door Lamber M.M. Royakkers & Angele Dieters. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Verantwoord ondernemen, Ethiek, MVO, utilisme, Bedrijfskunde, deugdenethiek, Royakkers & kant Als je ooit Exodus hebt gelezen of christelijk bent opgevoed, ben je waarschijnlijk bekend met het negende gebod: 'Leg over een ander geen vals getuigenis af.' Vaak vertaald als: je mag niet liegen. Als klein kind wordt het erin gedrild, de waarheid is immers belangrijk en een gebod van God al helemaal. En toch, ook in de Bijbel wordt de leugen soms goedgekeurd