Home

Executeur betekenis

Executeur. Een executeur (in Nederland naar oud recht executeur-testamentair, in België testamentuitvoerder) is degene die door een erflater bij testament is aangewezen om bepaalde taken op zich te nemen bij de uitvoering van het testament. De aangewezen persoon is niet verplicht de taak op zich te nemen Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap (of erfenis) bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. Denk daarbij aan sieraden, inboedel, geld, een huis en eventuele schulden. Een executeur wordt benoemd in een testament Executeur testamentair betekenis en wie kan dat zijn? Persoon: natuurlijk persoon Familie van erflater Buitenstaander, zoals notaris of advocaat Familie van erflater Buitenstaander, zoals notaris of advocaat Organisatie: rechtspersoo Executeur Degene die de erfenis moet afwikkelen is de executeur. De executeur wordt via het testament benoemd. Heb je geen vertrouwen in de executeur? Een mediator of advocaat kan hierbij helpen

De taken van de executeur testamentair zijn als volgt op te splitsen: De executeur is privatief bevoegd de goederen van de nalatenschap te beheren. Dat wil zeggen met uitsluiting van de erfgenamen. Hij vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte De taken en bevoegdheden van een executeur staan om te beginnen in de wet. In een testament kunnen de taken en bevoegdheden van een executeur worden uitgebreid of beperkt. In de literatuur (Schols) vindt u het begrip van de executeur met de sterren Als u van plan bent een testament te laten opstellen of voornemens heeft een bestaand testament te wijzigen, dan is het verstandig om na te denken over het opnemen van een executeur testamentair in een testament. Een executeur testamentair is iemand die u in uw testament bepaalde bevoegdheden geeft rondom de afhandeling van uw nalatenschap

Executeur - Wikipedi

Een executeur (vroeger: executeur testamentair) zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Een executeur is bijvoorbeeld handig in de volgende situaties: U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer) Het beheren van (de goederen van) de nalatenschap. Het betalen van de schulden van de nalatenschap. Het doel van deze taken is dat de nalatenschap vervolgens verdeeld kan worden onder de erfgenamen. De executeur moet er dus uiteindelijk voor zorgen dat elke erfgenaam het geld of de goederen krijgt waar hij recht op heeft executeur. Het begrip executeur heeft 4 verschillende betekenissen: 1) uitvoerder van een plan. iemand die in opdracht een plan uitvoert; uitvoerder van een plan. 2) beul. iemand die een doodvonnis uitvoert; uitvoerder van een doodvonnis; beul Er zijn drie soorten executeurs: De begrafenisexecuteur: Deze verzorgt de uitvaart. De beheersexecuteur: Deze is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden, waaronder... De executeur-afwikkelingsbewindvoerder: Deze executeur is niet alleen beheers executeur maar.

Een executeur (in Nederland voorheen executeur-testamentair, in België testamentuitvoerder) is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dit kan een not [.. Dat betekent dat de executeur het aanspreekpunt is met betrekking tot de nalatenschap. Daarnaast is de executeur bevoegd om namens de nalatenschap te procederen; indien een derde een procedure wenst te starten tegen de nalatenschap c.q. erfgenamen, dient hij/zij niet de erfgenamen, maar de executeur te dagvaarden / in de procedure te betrekken als vertegenwoordiger van de nalatenschap Dit betekent dat u niet over de goederen van de nalatenschap mag beschikken. U mag alleen goederen van de nalatenschap verkopen, voorzover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Overige rechten en verplichtingen van de beheers-executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd

Wat is een executeur - NOVEX - Nederlandse Organisatie

Wat betekent het om executeur te zijn? 15-05-2020. In deze blog leest u alles over de verantwoordelijkheden van de executeur. Linda Ruygrok-de Zeeuw. Toegevoegd notaris. Familie- & erfrecht. bekijk profiel. Het is belangrijk dat na een overlijden de juiste persoon de afwikkeling van de nalatenschap regelt v./m., functie van een executeur-testamentair

Executeur testamentair - Erfrechtshul

Een verklaring van executele aanvragen via ABN AMRO. We werken samen met DoeHetZelfNotaris, zodat u als nabestaande of als klant van ABN AMRO voordelig een verklaring van executele kunt aanvragen. U krijgt dan 10% korting op de notariskosten. Hier kunnen nog andere kosten bijkomen. Kijk op de site van doehetzelfnotaris.nl welke kosten dat zijn executeur erfrecht: persoon die aangesteld is om een uiterste wilsbeschikking uit te voeren en tot taak heeft, tenzij anders beschikt door Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=executeu Als executeur-testamentair krijgt u namelijk loon voor uw werkzaamheden. Wettelijk is dat vastgesteld op 1% van het saldo (bezittingen minus schulden) van de nalatenschap. Maar uw vriend of familielid kan in zijn testament ook anders hebben bepaald. De beloning die u als executeur-testamentair ontvangt, wordt belast voor de inkomstenbelasting

De executeur is verantwoordelijk is voor de afwikkeling

 1. Wat is een vereffenaar - NOVEX Nederlandse Organisatie voor Executeurs Wat is een vereffenaar? Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars
 2. uten gepubliceerd op 08 februari 2019. In een testament kan de erflater één of meerdere executeurs benoemen. Vroeger noemde men een executeur een executeur testamentair. Het vervullen van de rol van executeur is geen sinecure. Erflaters benoemen vaak een familielid tot executeur
 3. g.Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen.. De executeur zorgt dat zaken worden verkocht, schulden worden afgehandeld.

Taken en bevoegdheden executeur testamentair RWV Advocate

 1. Je wordt gevraagd als executeur. Wat betekent dat? Stel dat een familielid of bekende je vraagt om executeur te zijn na zijn of haar overlijden. Dat houdt in dat je de taak krijgt om ervoor te zorgen dat de erfenis van je familielid of bekende klaar is om verdeeld te worden onder de erfgenamen. Daarbij gaat het om alle aanwezige bezittingen en.
 2. In uw testament kunt u een executeur benoemen die zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Ook legt u in uw testament vast wat de bevoegdheden van de executeur zijn. Dit betekent dat u executeurs verschillende taken kunt geven. Er zijn drie soorten executeurs die het meest voorkomen, aangeduid met één, twee of drie sterren
 3. Letterlijk betekent executeur uitvoerder van de laatste wil of uitvoerder van een testament. De executeur maakt als vertrouwenspersoon van de erflater de nalatenschap gereed voor verdeling en geeft uitvoering aan erflaters uiterste wil. Voor een toekomstig erflater zijn er verschillende overwegingen voor het aanwijzen van een executeur: hij/zij wil dat zijn/haar wensen worden nageleefd, dat.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen en heeft als taak het afwikkelen van de nalatenschap. De erflater bepaalt welke bevoegdheden een executeur allemaal heeft. Een erfgenaam kan tevens executeur zijn, bijvoorbeeld als de overledene zijn of haar partner benoemt. De partner heeft dan twee verschillende petten op Als beheers-executeur moet je de erfgenamen vertegenwoordigen en heb je het beheer over de erfenis. Beheren betekent dat je er goed voor moet zorgen maar er niet over mag beschikken. Beschikkingsbevoegdheid heb je als executeur alleen als je tot Executeur en afwikkelingsbewindvoerder (3 sterren executeur) bent benoemd Omdat de executeur een aantal bevoegdheden heeft en de erfgenamen deze bevoegdheden niet kunnen doorkruisen, neemt de kans op ruziënde erfgenamen en een vertraagde boedelafwikkeling af. Bij de vererving van bijvoorbeeld ondernemingsvermogen is het bovendien lastig als het beheer in handen is van alle erfgenamen samen

Wat mag een executeur wel/niet? Advocaat Executeur

 1. Betekenis 'executeur' Je hebt gezocht op het woord: executeur. exe·cu·t eu r (de; m,v; meervoud: executeurs) 1 iem. die vonnissen uitvoert. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis
 2. Begrafenisexecuteur. een executeur die belast is met de regie van de uitvaart van de overledene. Beheersbevoegdheid. de bevoegdheid tot het beheren van de nalatenschap (in tegenstelling tot beschikken) Beheersexecuteur. de executeur die tot taak heeft de boedelgoederen te beheren en de schulden te voldoen
 3. us schulden) van de nalatenschap. Maar uw vriend of familielid kan in zijn testament ook anders hebben bepaald. De beloning die u als executeur-testamentair ontvangt, wordt belast voor de inkomstenbelasting
 4. g van een opvolgend executeur dan betekent dit dat de erfgenamen na het ontslag van de executeur de erfenis gezamenlijk moeten afwikkelen
 5. g aanvaardt, kunnen de erfgenamen niet over de erfenis beschikken, totdat de werkzaamheden van de executeur zijn geëindigd. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij een woning niet kunnen verkopen of dat zij geen gebruik kunnen maken van een bankrekening van de overledene
 6. Wanneer de door de erflater benoemde executeur komt te ontbreken en het testament geen regeling bevat omtrent de opvolging, betekent dit dat er geen executele is. Op grond van art. 4:142 lid 1 BW heeft de kantonrechter slechts de bevoegdheid een opvolgend executeur aan te wijzen op verzoek van een belanghebbende indien de erflater dit in zijn testament heeft bepaald

Wat doet een executeur testamentair

 1. Executele. Vroeger werd de executeur ook wel heel chique executeur-testamentair genoemd, maar met de komst van het nieuwe erfrecht in 2003 is het woordje testamentair komen te vervallen.. Een executeur is iemand die bij testament is benoemd om de erfenis af te wikkelen. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat abonnementen worden opgezegd en dat rekeningen worden betaald, de aangifte.
 2. De executeur beheert alle bezittingen. Het is de plicht van de executeur om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Dit betekent dat de executeur ervoor moet zorgen dat alle erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Om dit goed te kunnen doen moet de executeur zich verdiepen in het testament van de overledene
 3. g, ook als een of meer erfgenamen het daar niet mee eens zijn. Dat is het geval en de tegenstanders leggen de zaak voor aan de rechter
 4. Wanneer één van de erfgenamen tot executeur is benoemd staat vaak in het testament, dat deze geen loon in rekening mag brengen. Waarom onterven niet betekent dat een kind niets krijgt. Als erfrechtspecialist krijg ik regelmatig de vraag of je als kind onterfd kunt worden. Het antwoord is: ja, dat kan

De executeur. In een testament kan een executeur benoemd zijn. Dit betekent dat indien er wordt besloten om een goed te laten taxeren er onder de erfgenamen ook eenstemmigheid moet zijn over wie dan de taxatie gaat uitvoeren en over de kosten van de taxatie De betekenis van executeur vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van executeur gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Dit betekent dat de executeur namens de erfgenamen gerechtelijke procedures kan starten, bijvoorbeeld ter incassering van een schuld aan de nalatenschap. Het komt regelmatig voor dat de executeur ook erfgenaam is van de nalatenschap

executeur-testamentair. Een door de erflater bij uiterste wilsbeschikking benoemde persoon die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap. goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. goederen in de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap Wat is een boedelvolmacht? Een boedelvolmacht zorgt er voordat dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaat die bijvoorbeeld optreedt als executeur. In deze volmacht staat expliciet omschreven waarvoor de boedelvolmacht is opgesteld Als de executeur zijn taken goed heeft verricht zullen de erfgenamen hem/haar vervolgens vrijwel altijd ook schriftelijk kwijting en decharge verlenen voor de verrichte werkzaamheden. Hoewel dit altijd de voorkeur zal hebben, is voor u van belang om te weten dat in de wet nergens staat dat de erfgenamen deze kwijting en decharge ook móeten verlenen Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord Executeur Testamentair. Je kunt ook zelf een definitie van Executeur Testamentair toevoegen. 1: 0 0. Executeur Testamentair. Uitvoerder van het testament of de laatste wilsbeschikking (codicil), kan de notaris zijn of bijvoorbeeld een door de overledene daartoe aangewezen persoon

Executeur benoemen Notaris

U wordt gevraagd als executeur-testamentair. Wat betekent dat? januari 27, 2021. 72. Stel: een familielid of bekende vraagt u om executeur-testamentair te zijn na zijn of haar overlijden. Dat houdt in dat u de taak krijgt om ervoor te zorgen dat de erfenis van uw familielid of bekende klaar is om verdeeld te worden onder de erfgenamen Alleen mogelijk met executeur. Als er een executeur in het testament is benoemd dan kan een vereffeningsprocedure worden voorkomen (als er beneficiair is aanvaard) als de executeur kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. In dat geval hoeft er geen vereffenaar. De vergoeding die de testamentair executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden is belast. Dit betekent dat de vergoeding die hij ontvangt door de Belastingdienst gezien wordt als resultaat uit overige werkzaamheden. Kosten die de executeur maakt zoals bijvoorbeeld telefoon- en reiskosten zijn echter aftrekbaar Benoeming executeur. Ruim twintig jaar geleden is de moeder van Henk en Trees overleden. Beide kinderen zijn de enige erfgenamen. Nalatenschap afhandelen. Henk is door zijn moeder tot executeur benoemd. Dit betekent dat hij de nalatenschap (erfenis) moet afhandelen

Als er een executeur testamentair is aangesteld, kan ook hij de boedelbeschrijving maken en is er geen boedelnotaris nodig. Boedelnotaris in de wet. De boedelnotaris is slecht zeer beperkte mate opgenomen in de wet. Zijn taken en werkzaamheden vloeien ook vooral voort uit de opdrachten, die hij heeft ontvangen van de executeur en/of de erfgenamen De executeur vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak om de goederen van de nalatenschap te beheren de erfgenamen in en buiten rechte (artikel 4:145 BW). Deze bevoegdheid brengt naar het oordeel van het hof niet met zich mee, anders dan geïntimeerde heeft aangevoerd, dat kennis van de executeur omtrent een (mogelijke) onrechtmatige daad van geïntimeerde moet worden toegerekend aan de. executeur: Vlaanderen: testamentuitvoerder. Vroeger: executeur testamentair. Een door de erflater bij uiterste wilsbeschikking benoemde persoon die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap.Het is de persoon die waakt over de uitvoering van het testament volgens de wil van de erflater, na diens overlijden. Dat kan iedereen zijn: een familielid, een vriend, notaris of rechtspersoon

Een legaat, wat is dat?! Als in een testament staat dat u een legaat krijgt, dan laat de overledene u iets na dat speciaal voor u is. Bijvoorbeeld een meubelstuk, een auto, sieraden of een som geld. Een legaat hoeft u niet te accepteren. Een reden om te weigeren, is als het legaat een huis betreft en u veel kosten verwacht aan het huis Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (voorheen executeur testamentair) Een executeur wordt benoemd bij testament en is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De executeur begeleidt en adviseert de erfgenamen, geeft aan welke zaken geregeld moeten worden en zorgt ervoor dat de nalatenschap verdeeld kan worden

Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur? - Jude

Wat is de betekenis van executeur - Ensi

Wat wij voor u kunnen betekenen. Executeur. Benoem ons tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur. Vereffenaar. Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen wij door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd. Gevolmachtigde Vragen en antwoorden. Veel mensen hebben vragen over erven en alles wat daarmee samenhangt. En veel van die vragen komen op hetzelfde neer en zijn duidelijk te beantwoorden. Hieronder ziet u een aantal vragen die Erfrecht Jurist regelmatig tegenkomt. Door op de vraag te klikken, komt u vanzelf bij het antwoord terecht Info over executeur testamentaire. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 85.600 resultaten voor executeur testamentaire - 0.014 sec

Dit betekent dat voor de post 'gas en elektriciteit' een bedrag van € 1.440,02 ten onrechte op de rekening en verantwoording is vermeld. 4.3.5. Terzake de post 'WML' blijkt uit de rekening en verantwoording dat in de periode van november 2018 tot en met april 2019 (zes maanden) maandelijks een bedrag van € 8,50 in rekening is gebracht Dit betekent dat de executeur moet inventariseren waar de nalatenschap uit bestaat en bepalen of er schulden zijn. Indien er schulden zijn moet de executeur deze schulden voldoen. Het werk van een executeur is veelomvattend en neemt veel tijd in beslag. Zeker als iemand net is overleden komen er veel werkzaamheden op de executeur af Dit betekent dat de erfgenamen niet over de goederen kunnen beschikken, tenzij de executeur meewerkt of de kantonrechter de erfgenamen een hiertoe machtiging heeft gegeven. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen in alle situaties, dus zowel met als zonder tussenkomst van de rechter

En dat betekent ook dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles stil kan leggen. Een executeur benoemen is dus erg praktisch. Zeker bij complexe nalatenschappen, verschillen van meningen in de familie, verre familieleden of wanneer een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen Een executeur voert met uitsluiting van de erfgenamen het beheer over de erfenis. Dit betekent dat het de erfgenamen niet is toegestaan om beheershandelingen uit te voeren. Wel vertegenwoordigt de executeur tijdens zijn taakvervulling de erfgenamen, zowel in als buiten rechte. Het voldoen van de schulden van de nalatenschap De executeur kan dan zelf spullen verkopen. Hij hoeft hierover dan niet te overleggen met de (andere) erfgenamen. Soms wordt de executeur met afwikkelingsbewind de 3*** executeur benoemd. Dit betekent dat hij alle bevoegdheden heeft om (zelfstandig) de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur met 1 ster mag alleen de uitvaart regelen Dit betekent dat een executeur de goederen en bezittingen in kaart moet brengen én de schulden hiervan moet betalen. U kunt meerdere personen aanwijzen als executeur, ieder met een eigen functie. Er zijn drie soorten executeurs met ieder zijn eigen bevoegdheden. Deze worden aangeduid met sterren: Begrafenis executeur; Beheersexecuteu

Video: Executeur betekenis Juridisch woordenboek Schenkevel

De taak van de executeur van een nalatenschap wordt onderschat. De afwikkeling van een nalatenschap is conflictgevoelig. Maar liefst een op de drie nalatenschappen eindigt in onenigheid en erger. Het betekent niet dat erfgenamen met ruzie beginnen, maar wél dat ze ermee eindigen, weet Raymond Mars van Stichting RegisterExecuteur Het einde van de taak van de executeur betekent niet automatisch het einde van het beheer. De executeur heeft de bevoegdheid bij het einde van zijn taak als executeur het beheer te beëindigen door de goederen ter beschikking te stellen van de erfgenamen.(14) Daarnaast zijn er gevallen in de wet opgenomen waarin de erfgenamen de bevoegdheid hebben zelf het beheer te beëindigen.(15 Als de executeur te weinig geld in de boedel heeft om een opeisbare schuld van de erflater te voldoen, dan mag hij goederen van de nalatenschap verkopen. De voldoening van niet-opeisbare schulden behoort niet tot de taak van de executeur, hetgeen betekent dat hij voor de voldoening daarvan geen goederen mag verkopen

Betekenis Executeu

Een executeur (familielid, vriend of professional) kan alleen in een testament door de erflater worden benoemd. De erflater kan ook twee executeurs benoemen of een opvolgend executeur aanwijzen. Bent u als executeur benoemd, dan dient u deze functie wel eerst te aanvaarden. U bent hiertoe niet verplicht De executeur wordt in het testament benoemd en heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Als iemand tot 'beheers-executeur' is benoemd, zijn diens bevoegdheden beperkter dan die van de 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder' Executeur benoemen. Bij het afwikkelen van een erfenis is soms iemand nodig die alles op professionele wijze regelt. We raden je dan ook aan om eens contact op te nemen met Lexperience als je op zoek bent naar een executeur met verstand van zaken

De executeur maakt de nalatenschap als het ware rijp voor de verdeling onder de erfgenamen. De executeur moet ook de successieaangifte doen. Deze executeur met bovenstaande standaard wettelijke taken heet ook wel beheers- of een 2 sterren executeur. Dat betekent dat een rechtshandeling alleen een uiterste wilsbeschikking is,. Wat een doet een executeur? In eerste instantie moet er een overzicht worden opgesteld van de activa en de passiva. Dit betekent dat er een boedelbeschrijving moet worden gemaakt van de bezittingen van de overleden persoon en van de schulden die aanwezig zijn. We nemen in dit voorbeeld een totaal van 543.700 euro aan bezittingen Ook al is er een executeur aangesteld, dat betekent niet dat de erfgenamen achterover kunnen leunen. Natuurlijk doet de executeur al het werk, en zijn de erfgenamen niet eens bevoegd om zelf te handelen. Toch is er een belangrijke taak weggelegd voor de erfgenamen: namelijk de controle van de rekening en verantwoording van de executeur! Onlangs werd een stel erfgenamen benaderd door twee. Ook betekent het dat niet de executeur, maar de gezamenlijke erfgenamen als vereffenaars (of een door de rechter aangewezen vereffenaar) verplicht en bevoegd zijn (is) tot afwikkeling. De executeur rest dan geen taak meer en is zijn bevoegdheden kwijt. Loon executeur De grondslag voor een dergelijke aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Dit betekent dat erfgenamen die menen dat zij als gevolg van het handelen van de executeur schade lijden, deze executeur aansprakelijk dienen te stellen op grond van een door hem gepleegde onrechtmatige daad. Verder zullen zij in rechte moeten.

Verklaring nalatenschap — alle info over het werk van

De enkele omstandigheid dat de executeur een juridische leek is betekent nog niet dat het nalaten te informeren en doorbetalen haar niet kan worden toegerekend, mede gelet op het feit dat de executeur in de erfrechtprocedure werd bijgestaan door een advocaat en dat niet valt in te zien waarom zij voor de afwikkeling niet zijn hulp had kunnen inroepen Advocaat executeur Wij staan als advocaat executeur veel klanten bij die of zelf executeur zijn of die problemen ondervinden met een executeur. Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in het erfrecht, dus ook in executeurs. Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste onderwerpen voor de executeur. U kunt hier onder andere lezen [ Bij een woonhuis betekent dit concreet dat de 5 kinderen de gezamenlijk eigenaar zijn. Bij de verkoop van het huis moeten de erfgenamen het dus in beginsel hierover ook eens zijn. Dit kan eventueel voorkomen wanneer wanneer de erfgenamen een volmacht geven aan de notaris om ook het woonhuis te verkopen en te leveren tegen de prijs en voorwaarden die de notaris zelf raadzaam acht Wat een executeur niet kan doen. Als executeur heeft u een fiduciaire plicht tegenover de begunstigden van de nalatenschap. Dat betekent dat u de nalatenschap moet beheren alsof het uw eigen nalatenschap is, waarbij u zorgvuldig omgaat met de activa. U mag dus niets doen dat de belangen van de begunstigden opzettelijk schaadt. Als executeur. De executeur is wettelijk verplicht om opheldering van zaken omtrent de erfenis te geven en kan hiervoor zelfs onder ede door de kantonrechter worden gehoord. De bank kan zien wanneer er met welke pas waar is gepind, dit wordt op de rekening meestal op gemeld

Wat zijn de rechten en verplichtingen van een executeur

Om als executeur te kunnen worden ontslagen moet er wel wat aan de hand zijn. Duidelijk moet zijn, Waarom onterven niet betekent dat een kind niets krijgt. Als erfrechtspecialist krijg ik regelmatig de vraag of je als kind onterfd kunt worden. Het antwoord is: ja, dat kan Het onderstaande betreft Nederland, tenzij anders aangegeven. Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen (goederen en zaken) en schulden die een overleden persoon achterlaat. Het erfrecht in Boek 4 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek regelt wat hiermee gebeurt. Een erfdeel is een bepaalde fractie (getal groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1) van de nalatenschap Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van een executeur in afwijking van de regeling in het testament op grond van de redelijkheid en billijkheid. In dit testament heeft erflater verder, zover hier van belang, het volgende bepaald. Ik benoem mijn zoon de heer [verzoeker] tot executeur, [ Executeur. U kunt in het testament een executeur benoemen: iemand die de erfenis voor u afwikkelt. Dat kan een familielid zijn, maar ook een organisatie als Brink Nalatenschappen. Zo gunt u uw familie wat rust

Bedrijvigheid | Stitswerd

Als je bent benoemd tot executeur in een testament van voor 2003 dan geldt nog wel de oude term. De executeur heeft in het nieuwe erfrecht veel meer bevoegdheden en taken gekregen. Zeker als de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is. Dit betekent dat de executeur de nalatenschap, zonder medewerking van de erfgenamen, mag afwikkelen Een executeur (in Nederland naar oud recht executeur-testamentair, in België testamentuitvoerder) is degene die door een erflater bij testament is aangewezen om bepaalde taken op zich te nemen bij de uitvoering van het testament. De aangewezen persoon is niet verplicht de taak op zich te nemen. De executeur kan voor of met de erfgenamen een deel van de afwikkeling van de nalatenschap uitvoeren Dat betekent dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles kan vertragen of in het ergste geval zelfs het proces kan stilleggen. Het aanstellen van een professionele executeur kan zeker bij complexe nalatenschappen verstandig zijn, vooral ook wanneer er sprake is van verschil in zienswijze binnen de familie of wanneer er sprake is van verre familieleden

U bent tot executeur benoemd, wat houdt dit in

Zowel personen als rechtspersonen kunnen executeur zijn. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een familielid, vertrouwenspersoon, notaris, fiscalist, accountant of stichting kan benoemen. Het is altijd goed om te bedenken of degene voldoende tijd heeft. En over fiscaal en financieel inzicht beschikt In het tweede lid wordt het verlenen van ontslag verder uitgewerkt. o Indien de taak van de executeur is beëindigd, betekent dit dat hij als executeur nog wel verplicht is te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling kan worden uitgesteld (art. 4:149 lid 3 BW). Executeur wiens taak heeft volbracht, is bevoegd zijn beheer te beëindigen door de goederen ter beschikking te stellen aan de. Artikel 144 Taak executeur 1.Onverminderd de testamentaire lasten die de erflater aan de executeur mocht hebben opgelegd, heeft deze, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan

» zelfde woord, verschillende betekenissen | A&E Translations

De executeur; een vloek of een zegen?! - Claassen Advocate

Een executeur is degene die uw laatste wensen uitvoert. Iemand die uw zaken regelt na uw overlijden. Het is een verantwoordelijke taak waar u niet zomaar iemand voor kunt benaderen. De afwikkeling van uw nalatenschap kost tijd en er is juridische kennis voor nodig. Het Steunfonds Humanisme heeft medewerkers die uw nalatenschap afhandelen Maar wie moet er nu dan afwikkelen? De executeur of de vereffenaars? De wet beantwoord deze vraag en geeft aan dat de taak van de executeur eindigt op het moment dat er vereffend moet worden. En dit betekent dat de vereffenaars (in dit geval dus alle erfgenamen) de nalatenschap samen moeten afwikkelen Een executeur mag ook goederen verkopen als dat nodig is om schulden te voldoen. Wanneer de erflater aan de executeur ook nog een 'afwikkelingsbewindvoering' heeft gegeven dan mag hij zelfstandig de nalatenschap verdelen. Er ontstaat vaak discussie tussen de erfgenamen en de executeur, meestal over de manier waarop hij zijn taken uitoefent Wie de aangifte doet, staat los van wie de erfbelasting moet betalen. De verkrijger van een legaat of van een erfdeel is belastingplichtig en moet dus de erfbelasting betalen. Als er bijvoorbeeld één erfgenaam is en één legataris, kan de erfgenaam ook de aangifte voor het legaat doen of kan deze met de legataris afspreken dat hij zelf. Executeur. Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook betaling van schulden en verdeling van goederen. U kunt in uw testament iemand aanwijzen die de erfenis regelt: een executeur. Informatie over erfenis. Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de.

Mulisch - Aflevering 1 | Klara - Blijf verwonderd

Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van

Dat betekent dat er een berekening moet worden gedaan om de hoogte van de legaten te kunnen bepalen. De executeur moet om die reden de betreffende kinderen inzage in en informatie geven over alle relevante documenten en bronnen die nodig zijn om die berekening te kunnen maken Rekening en verantwoording. (executeur) Het sluitstuk van de werkzaamheden van de executeur is het afleggen van rekening en verantwoording . De executeur moet altijd rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen of de opvolgende executeur (of vereffenaar ). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd

Boeken - kenuwrecht

Benoeming executeur: wat is een executeur en wat doet die

Coenders Nalatenschap kan een nalatenschap beheren en afwikkelen, maar treden wij ook regelmatig op als testamentair bewindvoerder. Een erflater kan in zijn testament bepalen dat het vermogen dat iemand verkrijgt uit de nalatenschap onder testamentair bewind wordt gesteld om iemand te beschermen die zijn financiën niet zelf kan beheren Betekenis 'REVUE' Je hebt gezocht op het woord: REVUE. re·v ue ( de ; v(m) ; meervoud: revues ) 1 avondvullende reeks van verschillende zang-, dans- en toneelnummers ¶ de revue laten passeren één voor één bespreken, beoordele De betekenis van turbo-executeur vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van turbo-executeur gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Hij/zij moet deze benoeming tot executeur wel aanvaarden. In het testament staat naast de benoeming vaak informatie over de bevoegdheden van de executeur. Als er geen testament is gemaakt of er is in het testament geen executeur benoemd, dan moeten de erfgenamen gezamenlijk de erfenis afhandelen. Dat betekent dat je samen alles moet regelen Erfenisplanning heeft dus meestal geen hoge prioriteit. Toch horen wij als NalatenschapsMakelaar opgeluchte geluiden van praktisch iedereen die wij hebben geholpen bij het opstellen van een testament. Dat het zoveel rust geeft te weten dat het nu eindelijk goed geregeld is. En dat de wensen in het testament zijn opgenomen