Home

Vooroordelen middeleeuwen

De Middeleeuwen beginnen in Europa met de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk, de barbaren, de invallen van de Hunnen en de volksverhuizingen. Aan het e.. FEIT:Ondanks vele vooroordelen waren de middeleeuwen geen juridisch niemandsland. De meeste rechtszaken verliepen eerlijk, en de doodstraf werd gezien als een zeer zware straf, die alleen werd opgelegd voor moord, verraad en brandstichting met dodelijke afloop. © National Portrait Galler Vooroordelen. Ook bij zijn eigen vakgenoten hoort hij regelmatig 'middeleeuwse vooroordelen'. Bijvoorbeeld dat je niet met patiënten over zelfdoding moet praten. Dan zou je ze maar op ideeën brengen. Terwijl je juist met mensen hierover moet spreken. Hij is tevreden dat hij zijn eigen faculteit beter heeft kunnen achterlaten Over de middeleeuwen (ca. 400-1500 na Chr.) heersen veel misverstanden en vooroordelen. Het zou bijvoorbeeld een tijd van onrust en verval zijn, na de ondergang van het Romeinse Rijk: de 'donkere middeleeuwen'. In werkelijkheid was het een tijd van voortgaande beschaving

Vooroordelen zijn vaak gebaseerd op onjuiste informatie. Een aantal voorbeelden: Sommige werkgevers nemen onterecht aan dat vrouwen ongeschikt zijn voor een baan in de wetenschap of techniek. In de middeleeuwen werden Joden in Europa er onterecht van beschuldigd waterbronnen te vergiftigen en ziekten te verspreiden Dat men in de Middeleeuwen ook kon lachen, past niet bij onze vooroordelen over een tijd waar we zo negatief over plegen te denken. Tegelijkertijd lijkt lachen iets zo algemeen menselijks (of zelfs dierlijks), dat het onvoorstelbaar lijkt dat mensen, ook al leefden ze een paar eeuwen geleden, het niet deden De auteurs hebben dus weldegelijk vooroordelen in hun tekst door wat hen aangedaan is door de kruisvaarders. 8. Wat opvalt is in tekst A en B is dat daar een soort opluchting te zien is in het gedrag van de kruisvaarders. Zodra iedereen is uitgemoord, kan men bidden en genieten van het geloof, terwijl ze net een genocide hebben gepleegd Het vak 'middeleeuwen' heeft last van gebrekkige basiskennis van studenten. Het heeft last van een negatief vooroordeel. De middeleeuwen worden met nationale en contemporaine vooringenomenheid benaderd. Ook is er een overdosis aan clichébeelden in de (populaire) cultuur. Al die dingen leiden tot twijfel aan relevantie van de middeleeuwse geschiedenis Het doel van deze lessenserie is om de vooroordelen die de leerlingen wellicht gevormd hebben over de Late Middeleeuwen te ontkrachten. Daarnaast maken de leerlingen kennis met het wetenschappelijke vak van de paleografie (het lezen van oud schrift)

Al deze uitingen van de belangstelling voor de Middeleeuwen zijn echter getekend door de context waarin ze tot stand kwamen; op vrijwel alle gebieden zouden wij het nu anders doen. De artikelen die in deze bundel bijeengebracht zijn, laten zien hoe negentiende-eeuwers op verschillende deelgebieden omgingen met middeleeuws materiaal en welke vooroordelen ze soms moesten overwinnen Hier gaan we op reis door de duistere wereld van de Middeleeuwen, en als we zeggen de duistere periode is dit wel met enige ironie. Want al snel blijkt dat deze periode niet zomaar een verloren periode is, maar een rijke bladzijde van de geschiedenis, die niet echt terecht een stel vooroordelen met zich meedraagt Daar begonnen de eerste vooroordelen tegen de Joden. In de Middeleeuwen waarschuwden christenen voortdurend tegen Joden. Die werden uit bepaalde beroepen geweerd en anti-Joodse vooroordelen werden gebruikt om maatschappelijk kwaad te verklaren. Toch zijn er geen aanwijzingen dat dit toen al tot grote vervolgingen leidde Oude vooroordelen over Joden en geld werden enorm versterkt. meer informatie. 1144. Bloedsprookje. In 1144 ontstond het antisemitische 'bloedsprookje'. In de middeleeuwen werden onder druk van de kerk vaak Joden verbannen uit Europese steden, streken of landen. Omdat zij een bron van (belasting).

2 Middeleeuwse toestanden De middeleeuwen ( ); Vooroordelen, beeldvorming, andere normen- en waardenstelsels Primitief, achterhaald, dom, naief Anachronistisch (het verleden bekijken in het licht van onze huidige normen en waarden) Cultuurhistorisch (het verleden bekijken in het licht van de normen en waarden van die tijd De kernhoofdstukken zijn vier in getal, en dragen de nummers II tot en met V. In hoofdstuk II gaat Janssens op de vuist met vooroordelen over de achterlijke middeleeuwen, en rekent hij af met negatieve periode-stereotiepen zoals intolerant, bijgelovig, anti-vrouw en non-wetenschappelijk Een voorbeeld: in de middeleeuwen zouden de Joden ook de waterbronnen hebben vergiftigd om de pest te verspreiden. Men beschuldigde hen toen omdat zij gevrijwaard bleven van de pest. Men hield er gewoon geen rekening mee dat Joden toen veel hygiënischer waren dan de doorsnee katholieke middeleeuwer Petrarca vond het een diepe afgrond. Erasmus verafschuwde de steriele geleerdheid van de Middeleeuwen. Voltaire haatte de middeleeuwse kerk, die het leven van mensen vergiftigde. En Adam Smith betreurde de macht van de gilden, die een vrije markt van vraag en aanbod in de weg stonden De middeleeuwen. Er bestaan veel vooroordelen over, maar wat betreft boeken en manuscripten vormde die 'duistere periode' toch een lichtpuntje in de geschiedenis. De middeleeuwen brachten vele (on)ontdekte schatten voort, zoals miniaturen! Onze collega Laura ging naar het KBR museum in Brussel en ontdekte er alles over. Kosten noch moeit

In De middeleeuwen zijn anders gaat Janssens op de vuist met vooroordelen over de achterlijke middeleeuwen, en rekent hij af met negatieve periode-stereotiepen zoals intolerant, bijgelovig, anti-vrouw en non-wetenschappelijk. Frits van Oostrom in Queest versehijnsel homoseksualiteit in middeleeuws West-Europa. Het is hem daarbij minder t do n om een historisch per peetief dan om acht rgrondinformatie bij tegenwoordige - al dan ni t wet n­ schappelijke - opvattingen. Inleiding Kempe heeft in zijn artikel over de maatschappelijke aspecten van homofi­ lie een aantal mythische vooroordelen Historica Claire Weeda (38), die vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam, ontdekte dat middeleeuwers veel vooroordelen hadden over andere nationaliteiten. 'De twaalfde eeuw was een duidelijk kantelpunt. Ineens stonden geschriften vol etnische stereotyperingen.' Waarom kwamen etnische vooroordelen zo plotseling op

Lachen in de middeleeuwen – Het Blauwe Boekje

Marteling en vooroordelen in de Middeleeuwen - YouTub

Nederland in de middeleeuwen. Over de middeleeuwen (ca. 400-1500 na Chr.) heersen veel misverstanden en vooroordelen. Het zou bijvoorbeeld een tijd van onrust en verval zijn, na de ondergang van het Romeinse Rijk De onderzoekers waren middeleeuwse geneeskrachtige middelen aan het testen door een 1000 jaar oud recept voor een oogzalf na te maken. Deze ontdekking zette ieders middeleeuwse vooroordelen op zijn kop en bracht de onderzoekers tot de conclusie dat de middeleeuwse geneeskunde zeer ontwikkeld was e Het verleden interpreteren aan de hand van feiten, meningen en vooroordelen. Zoals wij vandaag de dag vooroordelen en meningen hebben, zo hadden mensen uit het verleden die ook. Historische personen waren ook kinderen van hun tijd; opgevoed met de normen en waarden uit die tijd waar vaak vooroordelen en meningen uit voortkomen Belangrijk is hier om de misvattingen en vooroordelen uit te weg te helpen. Er kan worden verteld over de verstandshuwelijken en het overspel. Dat hier ook veel over is geschreven. Ook kan worden verteld over de vooroordelen over de preutse middeleeuwen en het gebruik van tover- en liefdesdrankjes in de middeleeuwse literatuur Peter Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Wereldbibliotheek: Amsterdam 2011) Foto: J. Holswilder, Wijding van het Bisschoppelijk Paleis genaamd het Rijksmuseum 1885 - Collectie KDC Nijmegen: veel Nederlanders hadden moeite met het middeleeuwse en katholieke karakter van het Rijksmuseum, vooral ook met de interieurdecoraties

5 mythes over de middeleeuwen historianet

Er zijn veel vooroordelen over. Het zou een ongeletterde periode zijn, er zou verval van het intellect zijn. Zo klinkt het alsof iedereen verdwaasd door de middeleeuwen banjerde Het dragen van een hoofddoek gebeurde in Nederland ook in de middeleeuwen. Dat het geen gemakkelijke discussies gaan worden, dat beseft Sobia ook wel. Veel van de vooroordelen gaan erover dat.

Leven met de middeleeuwen 5. De Plimoth Plantation, het 17e eeuwse pioniersdorp, Plymouth (MA) USA. In Archeon waren voor er één huis stond al mensen bezig met de invulling van die huizen en de ruimte eromheen. Ook waren er ideeën over de bemensing van het park. Gitta Paans had een tijd gewerkt in de Plimoth Plantation in Massachusets, USA. comics-swart-van-joe-dog-2000-blz-9 vooroordelen-en-racisme Klas 5 Gym Geschiedenis Thema: Imperialisme, kolonisatie, Europese overheersing door de eeuwen heen, Stripverhalen en geschiedeni De huizen in de middeleeuwse steden waren van hout en rieten daken daardoor brak er snel brand uit. Doordat de huizen in de stad dicht op elkaar stonden verspreide besmettelijke ziekten snel. Videoclips. Sorbonne en groei van wetenschap in de universiteiten; Marteling en vooroordelen over de Middeleeuwen In middeleeuwse boeken staan vaak de meest schitterende en kleurrijke afbeeldingen. Deze miniaturen zijn voor het eerst grootschalig onderzocht én vormen het onderwerp van een nieuwe tentoonstelling. Marjolein Overmeer. 22 februari 2018. archeologie. Marjolein Overmeer voor NEMO Kennislink. 2017-09-29

'Middeleeuwse vooroordelen' bij hulpverleners over

Nederland in de middeleeuwen Rijksmuseum van Oudhede

Waarom meisjes glimlachen en jongens niet huilen onderzoekt genderstereotypering in Nederlandse historische kranten. Het project maakt gebruik van computationele technieken om de stereotype weergave van mannen en vrouwen gedurende de 19e en 20e eeuw te analyseren Het Museon staat op 17 en 18 februari in het teken van het Middeleeuwse themafeest 'Vechten en feesten'. De extra activiteit wordt georganiseerd bij de tentoonstelling 'Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen'. Een greep uit wat er te doen is: In de proeverijen ontdek je hoe het voedsel en het bier smaakte in de Middeleeuwen. Bekijk een zwaardvechtdemo of doe mee aan. Sprekend over de Middeleeuwen. Ned. 3, 23.15-23.45u. totaal zes uitzendingen, vanavond deel 1 Beelden van de Middeleeuwen'.Donderdag, Radio 5

Strengels & Letters. Boeken maken in middeleeuws Gelre. Te zien geweest van 11 november 2018 t/m 10 maart 2019. Algemene opvattingen over de middeleeuwen bevatten nogal wat clichés en vooroordelen, zoals 'Iedereen was analfabeet' en 'Boeken werden geschreven door monniken'. Maar wat blijkt Wie Een revolverschot (1911) van Virginie Loveling (1836-1923) leest, begrijpt meteen waar de oude vooroordelen over het 'aardse' karakter van de Vlaamse literatuur vandaan komen. Nergens zijn de notabelen stijver, de priesters corrupter, de mannen driftiger en de vrouwen krankzinniger dan in de Vlaamse literatuur van het begin van de.

Of met zulke strips de Middeleeuwen historisch recht gedaan wordt, is een andere zaak. Vaak weerspiegelen stripverhalen de moderne vooroordelen over de Middeleeuwen. Het waren barre tijden, waarin niemand buiten versterkte plaatsen zoals het kasteel, de stad of de abdij veilig was voor gruwelijke wreedheden Hieronder vallen o.a. vooroordelen, vermoedens en (ondoordachte) meningen. Bij misconcepten gaat het om ideeën van leerlingen die echt niet kloppen met de feiten, de theorie. Variatie in de preconcepten van leerlingen kan een mooi aanknopingspunt zijn om ze nieuwsgierig te maken naar de vakmatige betekenis van het vakbegrip Kerwin (15) overleden na steekpartij AMSTERDAM - Op 20 augustus 1983 werd de een 15-jarige jongen van Antilliaanse afkomst neergestoken door een skinhead. Volgens ooggetuigen riep de skinhead 'vuile nikker' en 'ga terug naar je land!' toen hij de jongen neerstak. De vermoorde jongen was Kerwin Duinmeijer (1968-1983) en de dader Nico Bodemeijer (1967-2012). Nico [ In de middeleeuwen ontstond een heel eigen denken dat aan de oorsprong ligt van ons moderne mens- en wereldbeeld. Spiegel van de middeleeuwen gaat in tegen de vele vooroordelen en schetst een genuanceerder beeld van de middeleeuwse cultuur. Over de emancipatie van de volkstaal,.

Vooroordelen zijn dus niet slecht an sich. Mensen die wel denken dat vooroordelen an sich slecht zijn, lijden aan het vooroordeel tegen vooroordelen. Vooroordelen zijn pas slecht als je ze krampachtig vasthoudt terwijl er voldoende tegenbewijs is gegeven. Je moet je vooroordelen op het spel zetten In de middeleeuwen ontstond een heel eigen denken dat aan de oorsprong ligt van ons moderne mens- en wereldbeeld. Spiegel van de middeleeuwen gaat in tegen de vele vooroordelen en schetst een genuanceerder beeld van de middeleeuwse cultuur Er zijn nog steeds vooroordelen over hekserij. Het grappige is dat veel van deze vooroordelen uit de late Middeleeuwen stammen. Het vliegen op bezems, het vervloeken van mensen zijn denkbeelden over hekserij die niet meer van deze tijd zijn. Heksen heb je in vele vormen en maten BNNVARA: Hafid Bouazza over overmatig drankgebruik, levercirrose en hallucinaties. Fragment uit talkshow Pauw en Witteman (1 mei 2014). In het boek Meriswin vertelt Hafid Bouazza het verhaal van een ziekte die lichaam en geest tot slaaf maakt, en van de liefde van een vrouw die niet anders kan dan liefhebben.Basis voor het boek vormt zijn ziekenhuisopname in 2010 Luidruchtige vooroordelen versus nuchtere wetenschap. Een streng uitziend heerschap zit geconcentreerd te werken op een laptop die op een tafeltje staat waarvan de poten in het water verdwijnen. Rondom hem alleen maar water waar het dak van een auto, een verkeersbord en een huis nog even bovenuit komen. Dat is de cover van Tine Hens nieuwe boek.

Racisme betekent dat sommige mensen vinden dat mensen met een andere huidskleur of afkomst minder waard zijn, alleen maar omdat ze een andere huidskleur of afkomst hebben. Volgens het racisme zouden er verschillende mensenrassen zijn en zou het ene ras belangrijker dan het andere ras zijn. Iemand beoordelen op geloof, geslacht, seksualiteit of een overtuiging is geen racisme, maar discriminatie Deels gaan deze - hardnekkige - stereotyperingen terug op antieke vooroordelen en vroegmiddeleeuwse eschatologische interpretaties. Maar ook contemporaine culturele gebruiken, eet- en drinkgewoonten, seksueel gedrag, en de laatste mode speelden een rol. Betekende dit echter dat men zich in de late Middeleeuwen zoiets als een natie verbeeldde

Vooroordelen: Laat de feiten spreken - JW

Terug naar de middeleeuwen! 28 november 2020. Delen op: Facebook Twitter. Het nadeel van de stukken van journalist Pieter Stockmans, de gedreven Oost-Europa specialist van Mo*, is dat hij zo diep graaft en vaak zo'n griezelige dingen ontdekt dat je bijna begint te geloven dat het complotheorieën zijn. Neem nu de anti-abortuswetgeving in Polen Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen In 'Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen' worden vooroordelen weggenomen. Deze periode, van 500 tot ongeveer 1500 na Christus, wordt vaak afgeschilderd als een donker, somber tijdperk. Maar dat is niet terecht

Lachen in de middeleeuwen - Het Blauwe Boekj

Spiegel van de middeleeuwen gaat in tegen de vele vooroordelen en schetst een genuanceerder beeld van de middeleeuwse cultuur. Over de emancipatie van de volkstaal, verschuivingen in de spiritualiteit, experimenteerdrang in de literatuur, het ontstaan van de burgermoraal.. Vooroordelen kunnen gevormd zijn door eigen positieve of negatieve ervaringen met leden van zulke groepen. Meestal zijn dat dan negatieve ervaringen geweest. Maar zij kunnen ook gevormd zijn door stereotiepe opvattingen die bestaan in een bepaalde cultuur of groep waar de waarnemer deel van uitmaakt, dus zonder dat er eigen ervaringen aan ten grondslag liggen

Dossier 3 Middeleeuwen - StudeerSne

De Vroege Middeleeuwen kenmerken zich door het ontstaan van Frankische Rijk, met zijn bekendste koning Karel de Grote, dat voortkwam uit het vacuüm dat door de val van het West-Romeinse Rijk was nagelaten; door het leenstelsel als oplossing en ondergang voor het nieuwe bestuur; maar ook door de Angelsaksische missionarissen die zichzelf in levensgevaarlijk situaties brachten met de kerstening. Dergelijke vooroordelen worden overigens ook vaak gebruikt tegen Chinezen (de 'joden' van Zuidoost-Azië) door Indonesiërs, Vietnamezen en Thais. Religieuze vooroordelen zijn gebaseerd op de vijandige houding van Joden tegenover Jezus Christus en de eerste christenen. Dit speelde in de Middeleeuwen sterk, maar komt nu weinig meer voor Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat. Van alle vormen van etnisch en raciaal vooroordeel heeft het antisemitisme verreweg de langste geschiedenis. In zijn nieuwe boek analyseert Chris Quispel het anti-semitisme over vijfentwintig eeuwen. Al in de Oudheid gaven de eerste christenen de Joden de schuld van Jezus' kruisiging

College-aantekeningenMG (Middeleeuwse Geschiedenis

  1. Vertaling van middeleeuws in Frans. Overnacht betaalbaar én vorstelijk in een middeleeuws kasteel bij Stayokay Domburg. Séjournez de façon économique et majestueuse dans un château médiéval au Stayokay de Domburg. De vooroordelen jegens voormalige geesteszieken zijn bijna middeleeuws. Il y a un préjudice presque médiéval envers les.
  2. De auteur laat onder andere zien dat cultuuranalyse soms hele interessante (soms tegendraadse) verschijnselen aan het licht brengt, bijvoorbeeld de vaak impliciete vooroordelen in reclames, of de opleving van de interesse voor de middeleeuwen vanaf de negentiende eeuw, waardoor ook een beroemd werk als Huizinga's 'Herfsttij der Middeleeuwen' te verklaren is
  3. Natuurlijk hebben zij groot gelijk als zij botte vooroordelen over de Middeleeuwen proberen af te bouwen. De Middeleeuwen waren niet barbaars (althans niet barbaarser dan andere tijden, zoals de 20ste eeuw), zij zijn barbaars gemaakt door humanisten als Erasmus, die gebiologeerd waren door de klassieke en christelijke Oudheid en die de hele geschiedenis daarna behandelden als een zwart gat
  4. ee tekende precies de protestantse houding tegenover de middeleeuwen
  5. In de negentiende eeuw werd in West-Europa een begin gemaakt met de grootschalige bestudering van het middeleeuws verleden, waarbij niet alleen aan d
  6. Wat in de klassieke oudheid werd ingezet, hield men in de middeleeuwen goed vol. Ook in dit tijdvak kunnen we de uitsluiting en vervolging van Joden in heel Europa niet negeren. Er bestonden veel vooroordelen over deze gemeenschap en ze werden ook vaak hardhandig aangepakt
  7. derheid spelen hierin vaak een rol. Het leidt in de geschiedenis regelmatig tot gewelddadige aanvallen op joden waarbij hele gemeenschappen worden uitgemoord

Christine de Pizan: protofeministe in de middeleeuwen. Haar schrijverschap werd uit nood geboren. Nadat haar man stierf moest Christine de Pizan haar gezin namelijk alleen onderhouden. Omdat ze afkomstig was uit een adellijke familie en veel contacten had, werd haar werk een succes. Christine de Pizan werd in 1364 geboren in Venetië 9 hardnekkige vooroordelen over vaders (die niet kloppen!) Vaders die flauwvallen in de verloskamer en niet weten wat ze met een luier aanmoeten? Dat beeld klopt volgens Eva totaal niet. En de vaders voor wie dit wel geldt, kunnen er waarschijnlijk niets aan doen. 'Ze worden alleen soms buitenspel gezet door vooroordelen, de maatschappij en.

Lespakket 'Lezen en schrijven in de Middeleeuwen

Hoe taalalgoritmes een middeleeuwse liefdesaffaire bekoelden. De liefdesbrieven tussen Héloïse en Abélard zijn een van de best bewaarde geheimen van onze geschiedenis. Al decennialang breken specialisten het hoofd over wie ze schreef. Gewapend met taalalgoritmes kon ik de ware auteur van de fascinerende correspondentie ontmaskeren Middeleeuwse monniken: franciscanen en dominicanen. In de middeleeuwen maakten monniken een wezenlijk onderdeel uit van de maatschappij. Zij oefenden grote invloed uit op het religieuze en wetenschappelijke leven in hun tijd. Door de eeuwen heen waren echter niet steeds dezelfde kloosterorden dominant, maar zijn daarin verschuivingen geweest Ignorantie en vooroordelen in de geneeskunde. juni 11, 2021. 0. 1381. I n de loop der jaren heeft het medisch establishment de welverdiende reputatie opgebouwd dat zij goede ontdekkingen (die een dramatisch verschil zouden maken voor de menselijke gezondheid) negeert en nutteloze praktijken (die meer kwaad dan goed doen) voortzet, lang nadat.

Bronnen - Geschiedenis Vandaag

De middeleeuwen in de negentiende eeuw Dé specialist in

MIDDELEEUWEN B.Roest Een van de meer aantrekkelijke kanten van de mentaliteitsge­ schiedenis is misschien wel haar speculatieve karakter. Yaar anders kan een onderzoeker zoveel van zijn eigen achtergrond en van zijn eigen vooroordelen in kwijt? Yeliswaar moet ook een mentaliteitshistoricus zijn vertoog op bronnen baseren Maarten Luther wordt in een tijd met veel spanningen en conclicten geboren. Het is de overganstijd van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Zelf zal hij de grote veranderingen van deze tijd op beslissende wijze bepalen. De Augustijner monnik zal met zijn actie tegen de aflaat een golf door Europa in beweging zetten, die hij niet eens bedoeld had

kerkverval en de tegenbeweging van leken in de MiddeleeuwenBruikbaarheid van bronnen - Geschiedenis VandaagGC83CY4 Ruwe Diamant: Roemenië (Unknown Cache) in NoordBureau ISBN - Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat

Boeken vol vooroordelen, jodenhaat en rolbevestiging. Een rokende zwarte piet. Niet eerder gezien. Met stoute kindertjes in de zak. In de Middeleeuwen roofden Barbarijse zeerovers (Berbers uit de Maghreb) mensen uit de Atlantische kusten om als slaaf te gebruiken Rond die tijd, dus aan het einde van de middeleeuwen, had de kat zich ook van een vaste plaats verzekerd als metgezel van de heks en ontbrak ze zelden op heksenafbeeldingen. Een schilder als Pieter Bruegel de Oude zou in 1565 al die pseudowetenschappelijke informatie en vooroordelen bundelen in twee te Antwerpen uitgegeven gravures over de heilige Jacobus en de tovenaar Maar tegen vooroordelen van lezers in kun je niet schrijven. Zoek betere. ontwerp mijn eigen wereld, Middeleeuws zegt niet alleen iets over technologie. Ik neem de kritiek van anderen op mijn teksten zeer serieus, zonder dat ik van mijn doelstelling afwijk