Home

2 Korinthe 5

2 Korinthe 5. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. HSV. 1 Wij weten immers dat, wanneer ons. 2 Kor. 4:7. aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 5 1 5:1 2 Petr. 1:13-14 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 5:2-5 Rom. 8:23 1 Kor. 15:51-53 Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3 We zijn er echter zeker van dat we ook.

HSV - 2 Korinthe 5 - De tweede brief van de apostel Paulus

  1. 2 Korinthiërs 5. 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden.
  2. 2 Korintiërs 5. Verlangen om bij de Heer te wonen 1 Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent (= ons lichaam) zal op een dag worden afgebroken
  3. 2 Korintiërs 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl. 5 1. 5:1. Wijsh. 9:15. 2 Petr. 1:13-14. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2. 5:2-5
  4. 2 Korinthiërs 5. 1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.
  5. 2 Korinthe 5. 1 De apostel gaat voort in het beschrijven van de hoop der zaligheid, waardoor wij verzekerd zijn, als dit lichaam, hetwelk een aardse tabernakel is, gebroken wordt, dat wij een eeuwige woonstede hebben in den hemel. 4 Waarmede wij verlangen overkleed te worden. 6 Overmits, zolang wij in dit lichaam inwonen, wij van den Heere.
  6. 2 korinthe 5. DE TWEEDE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DIE VAN KORINTHE HOOFDSTUK 5. 1 De apostel gaat voort in het beschrijven van de hoop der zaligheid, waardoor wij verzekerd zijn, als dit lichaam, hetwelk een aardse tabernakel is, gebroken wordt, dat wij een.
  7. Lees 2 Korintiërs 5 online. Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. 2 Korintiërs 5:17 - BGT. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korintiërs 5:17 - HSV

2 Korinthe 5. aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft 2 Korintiërs 4 ©. 2 Korintiërs. 4. Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. 3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen. 1 Korinthiërs 2. 1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. 2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd

Wat ons drijft is de liefde van Christus (2 Korinthe 5:14 NVB). Paulus kreeg kritiek op zijn apostelschap in Galatië, Korinthe en Filippi. Hij gaat toch door, want hij hecht meer waarde aan het oordeel van Jezus, als Hij terugkomt. Het kruis van Christus is de kern van de verkondiging van Paulus. In de ogen van mensen iets dwaas, maar God. 2 Korinthe 5 - Griekse tekst en Statenvertaling. Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw

2 Korinthe 5 vers 10: 'Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad'. De motivatie van gelovigen. De apostel heeft gesproken over de staat van de ziel na de dood 2 Korinthiërs 13. 1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. 2 Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet. 2 Korinthe 5 : 17. 2 Korinthe 5. 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden 2 Korinthe 5 2 Korinthe 5. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 5. 5 1 Wij weten immers dat, wanneer ons . 5:1 . 2 Kor. 4:7 aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 2 Korinthe 5: 11-21. Zingen : Psalm 22: 6, 7. Zingen : Psalm 32: 1. Zingen : Psalm 52: 7. Geliefden, in het kerkelijk jaar mogen we thans weer de lijdensweken aanvangen, om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus te overdenken, en erbij stil gezet te worden, door de prediking van het Woord Gods, wat het Hem gekost heeft om de zonde.

2 Korintiërs 5 (NBV) - EO

2 Korinthe 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Thema preek 2 Korinthe 5: Aardse tabernakel en gebouw van God. Een tijdelijk verblijf, een eeuwige woning 1. De kwetsbaarheid ons aardse bestaan 2 Uitleg 2 Korinthe 5. Wat betekent de volgende tekst uit 2 Korinthe 5: Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere; (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 5. De zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. 1 Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een Lev. 18:8. Deut. 27:20. zijns vaders huisvrouw heeft.. 2 En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft 2 Korinthe 5. Af en toe komt er in het nieuws dat er een ongeluk bij een spoorwegovergang heeft plaatsgevonden. Regelmatig proberen mensen de trein nog voor te zijn. Ook zijn er verschillende onbewaakte spoorwegovergangen, dus zonder spoorbomen en bellen, vooral in rustige gebieden in Noord-Nederland

2 Korinthe 5 vers 9: 'Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn'. Leven met een groot doel. Normaal gesproken behandelen we een aantal verzen. Als je het mij toestaat vanmorgen dit hoofdstuk. Belangrijk hoofdstuk: 2 Korinthe 5. Leven met een doel, leven met een groot doel Berichten over 2 Korinthe 5 geschreven door mjschuurman. Preek Goede Vrijdag 2012 Tekst: God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd (2 Korinthe 5:19). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Hij heeft aan hen hun overtredingen niet toegerekend 2 Korintiërs 4. De kracht van God in het leven van de gelovigen 1 God was zo goed om ons de taak te geven de mensen over dit nieuwe verbond te vertellen. En omdat Hij ons die taak heeft gegeven, geven we nooit op. 2 Daarom blijven we ook ver uit de buurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen Psalm 36:2 Psalm 56:5 Psalm 119:45. Punten. 1. Kijk omhoog 2. Laat u niet misleiden 3. Geloof het Evangelie en leef. Schriftlezing. 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus Zowel Johannes als Paulus wijzen erop dat de verzoening bij Christus begint, niet bij ons. Hij heeft ons eerst liefgehad. Het is Zijn liefde dat Hij wilde komen naar deze wereld om te verzoenen. Hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor mijn zonden maar voor de zonden van de gehele wereld. Zoek de Heere. Hij laat zich vinden. 2 Korinthe 5 vers 20

zaterdag 10 juli 2021 - Habakuk 2:14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. U bevindt zich hier 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, [maar] eeuwig in de hemelen. 5:2: Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 5:3: Zo wij ook bekleed [en] niet naakt zullen gevonden worden. Preek over 2 Korinthe 5:3,4 op zondagmorgen 21 maart 2021. 22 maart 2021 door Ds C. van den Berg. openingstekst 'We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.' (2 Korintiërs 4:10) Vandaag is de lente begonnen. Nou ja, dat had je sowieso misschien wel door Preek over 2 Korinthe 5:16-21: Avondmaal Broeders en zusters, gemeente van onze Here Jezus, De apostel Paulus heeft het niet makkelijk met die gemeente van Korinthe. Op een of andere manier waren de Korinthiers niet overtuigd van het apostelschap van Paulus. In de 1e Korinthe brief heeft Paulus de gemeente er al op moeten wijzen dat d 2 Korinthe 5:17a. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel.. Gods Naam en natuur zijn helemaal tegen de zonde en de zondaren. Maar als wij die eigenschappen van God.

2 Korinthiërs. De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs (andere spelling Corinthiërs; kortweg 2 Korintiërs of 2 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in de Griekse havenstad Korinthe, geschreven rond 56 n.C. tijdens zijn derde zendingsreis Schriftlezing: 2 Korinthe 4:5-13 - 2 Korinthe 5:1-6 Datum: 29 september 2019 Waar God je roept Serie Focus op Jezus 3.1 Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 - 1 Petrus 2:9-12 Datum: 22 september 2019 Overvloedige genade Bevestingsdienst van ambtsdragers Schriftlezing: Numeri 20:1-13 Datum: 15 september 2019 Kerk in de stad (3

2 Korinthiërs 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Christelijke wallpapers met bijbeltekst - 4x3 formaat - CKostbaar!: Niet moedeloos worden in de herfst!

2 Korintiërs 5 - BasisBijbe

2 Korinthe Hoofdstuk 5 (Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis. Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst. Klik op Commentaar en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers 2 Corinthiers 5:17 . SV: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden

2 Korintiërs 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

De toewijding van Paulus 2 Korinthe 3:12-5:10. Prof. dr. Willem J. Ouweneel. De tweede brief van paulus aan de Korinthiërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr.Willem J. Ouweneel Seizoen 2007-2008. Audio Player Ds. W. Roos, 2 Korinthe 5 : 14. Beschrijving Preek CD kerkdienst donderdag 19 november 2020 om 19:30. Voorganger: Ds. W. Roos Lezen: 2 Korinthe 5 : 10-2 2 Korintiërs 7:5-10 Blijdschap over de gemeente in Korinte 1 maart 9, 2021 maart 9, 2021 Ben Mondriaan Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd

2 Korinthiërs 5 NBG51 Bijbel YouVersio

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5: Streekgemeente Kortenhoef 2 Korinthe 5; daarna: Thomaskerk Amsterdam 19 juli 2015 19 oktober St Jan de Doper (met De Ark-Jacobusgemeente) Genesis 18 en Lucas 1:26-38 5 oktober Gasthuis Leviticus 1

2 Korinthe 5 - Statenvertaling met kanttekeninge

2 Korinthe 5:17-21, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van 2 Korinthe 5:17-21, preek 2 Korinthe 5:17-2 Bijbeltekst van de dag - 2 Korinthe 5:7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. - 2 Korinthe 5:7 Gedachten over het vers van vandaag Dit vers vertelt ons dat wat we ook doen, we eerder op ons geloof dan op het zicht moeten vertrouwen. We nemen echter altijd 'zien is geloven' al

Corinth Canal Map - Corinthia, Greece - MapcartaVelika seoba Srba - Wikipedia

15 januari 2017 Tekst: 2 Korinthe 5:16 Voorganger: Ds. J. Koppelaa Alles (577) Mattheüs (76) Markus (16) Lukas (109) Johannes (61) Handelingen (52) Romeinen (19) 1 Korinthe (16) 2 Korinthe (7) Galaten (31) Efeze (21) Filippensen (30) Kolossensen (8) 1 Thessalonicensen (4) 2 Timotheüs (5) Titus (3) Filemon (9) Hebreeën (41) Jakobus (8) 1 Petrus (20) 2 Petrus (4) 1 Johannes (7) Judas (2) Openbaring (28 Schriftlezing: 2 Korinthe 4:16 - 5:10 Tekst: 2 Korinthe 5 : 5 Thema: Gods voorbereiding op het eeuwige leven 1. In Christus zijn 2. Met Christus lijden 3. Naar Christus verlange Berichten over 2 Korinthe 5 geschreven door edwinvandenbel

bijbelstudie 034 Boeken van het Nieuwe Testament

2 Korinthe 5 GBS Bijbel Onlin

2 Korinthe 5:19 WEDERGEBOORTE 4 - DE HOOP DER SCHEPPING* - Bijbels Panorama Hoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik een nieuw boek in handen krijg, heb ik de gewoonte om eerst eens vluchtig de eerste en de laatste bladzijden te lezen 2 Korinthe 5:17 : Datum & Tijd : Tekst voor de preek: 2018-11-25 om 17:00 : 2 Korinthe 5:17 : Liturgie : Thema: Gezang 171:1,2 (Bundel '38) Psalm 106:3 Psalm 17:4 Psalm 113:3,4 Psalm 144:2,7 Gezang 135:1,2 (Bundel '38) Wie zegt God dat jij bent? Downloads : Volledige eredienst Preek Schriftlezing Schriftlezing + Preek? Samenvattin ' want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. '2 Korinthe 5: Preken met label 'schriftlezing: 2 Korinthe 5 vs 14 -21' 1 Item. 8 januari 2017 ds A Lagendijk. 8 januari 2017 door ds .A. Lagendijk. Audio; 0 0 thema : Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Preken Categorieën. 1,2 Korinthe (3) Daniël (6) Deuteronomium (2) Efeze (6) Esther (2) Exodus (12) Ezechiël (2

Streekgemeente Kortenhoef 2 Korinthe 5. door R.H. Reeling Brouwer. 8 mei 2020. 15 min. leestijd. Plaats een reactie. 2. Ds. Rinse Reeling Brouwer. Uitleg in de dienst van de Oecumensiche Streekgemeente Kortenhoef, 26 oktober 2014. Schriftlezing: 2 Kor 5:11 - 6:2. Goede vriendinnen en vrienden, 1 28 juli 2021. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. In tegenstelling tot Daniël (Dan. 12:4) moet Johannes het boek niet verzegelen. Bij Daniël ging het om een ver verwijderde toekomst, nu gaat het om een heel nabije toekomst. De tijd dringt Lezen: 2 Kor. 4: 16 - 5: 1-10 Thema: Verlangen naar hemelse heerlijkheid 1. Een kwetsbare tent 2. Een hemels overkleed 3. Het onderpand van de Heilige Geest Gespreksvragen jongeren: Soms zucht je om de dingen die gebeuren, in je eigen leven of in dat van anderen. Zoals? Paulus zucht ook. Waarom? Verlangen naar de hemel, tegelijkertijd leven op aarde. Hoe is dat te combineren. 2 Korinthe 3:5-6 'de letter doodt, maar de Geest maakt levend' ds. L.W. van der Meij. 5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God. 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de. Hans Borghuis spreekt vandaag over 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen

Preek Speakers ds G van Zanden - VGKN Drachtster-CompagniePriscilla - Christipedia

2 Korintiërs 5:17 - Bijbeltekst - DailyVerses

En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. Jesaja 22: 1 Dagelijkse Dauw - 2 Korinthe Read Scripture : 2 Corinthians Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne - De Laatste Dagen - Anno 2018 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuw

2 Korinthe 5 HSV Bijbel YouVersio

Thema preek 2 Korinthe 5: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning Een tijdelijk verblijf, een eeuwige woning 1. De kwetsbaarheid ons aardse bestaan 2. De zekerheid van de hemelse woning 3. De noodzaak om prof. G. van den Brink - 2 Korinthe 1:20. Prof. Gijsbert van den Brink (Woerden) Zondag 24 september 2017, 9.30 uur Ichthuskerk Reeuwijk Schriftlezing: Genesis 17: 1 t/m 8, 2 Korinthe 1: 12 t/m 22. Tekst: 2 Korinthe 1:20 Geroepen gemeente van onze Heere Jezus Christus, Kunt u. Lees verder → donderdag 22 juli 2021 - 2 Samuël 22:31 Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen. U bevindt zich hier

2 Korintiërs 4 (NBV) - EO

In deze video spreekt Wouter de Vos over 2 Korinthe 10: 2 Korinthe 10 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:1 1 en 2 Korinthe, Galaten, preek, vrucht van de Geest. Uit de Bijbel is gelezen 1 Korinthe 13 en Galaten 5:13-25. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zussen hier en thuis, [intro] Ik denk dat velen van ons de afgelopen tijd wel afbeeldingen hebben gezien van president Trump voor een kerk. Terwijl er voor het witte huis werd gedemonstreerd. Hier vindt u de opnamen van preken van ds. J.P. Paauwe. U kunt de tabel met preken sorteren door op de kopjes bovenaan de tabel te klikken. Voordat u audiobestanden kunt downloaden, moet u eerst inloggen in de rechterbovenhoek van deze pagina of registreren Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. Verstuur een christelijke e-card met 2 Korinthe 5:

3 September 2017 ds Douma van der Molen

We lezen 2 Korinthe 4: 16 - 5:10 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 22. Het thema is: Leven zoals God het bedoeld heeft Ziel en lichaam Nu en strak 1 Korinthe 2: 1- 5. 1 Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God Your browser does not support the audio element. Preken-archief. Diensten. 20-06-2021 10:00 20 juni 2021 10:00 ds. C.M. Visser ; 20-06-2021 19:0