Home

Sancties vrouwenquotum

Een vrouwenquotum gaat om het rechtzetten van

In Nederland is er een vrouwenquotum in de vorm van een streefcijfer: op 1 januari 2020 moet 30% van de zetels van grote ondernemingen worden bezet door vrouwen. Een mooi streven, maar zolang je dat niet koppelt aan harde sancties blijft het meer een symbolische regeling Nederlandse bedrijven moeten een verplicht quotum krijgen voor het aantal vrouwen in topposities. Dat willen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur. In december 2019 heeft de Tweede Kamer ja gezegd tegen een vrouwenquotum. Dit betekent dat het kabinet het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet uitvoeren. Concreet staat in het advies dat de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor minimaal 30% uit vrouwen moeten bestaan Bindend vrouwenquotum Naar aanleiding van het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) is er begin december 2019 gestemd over het vrouwenquotum in de Tweede Kamer. Het bindende vrouwenquotum van 30% geldt voor de RvC's van beursgenoteerde bedrijven

'Het wordt tijd voor een verplicht vrouwenquotum in de

Vanaf 2016 wordt daar een wettelijk vrouwenquotum ingesteld; 30% van de top in het bedrijfsleven moet vrouw zijn. Daarnaast moeten bedrijven in 2015 duidelijk op papier zetten hoe ze dit denken te gaan bereiken. De huidige hoeveelheid vrouwen in de top in Duitsland is vergelijkbaar met Nederland Na aanvankelijke aarzelingen ben ik al enige tijd om, een vrouwenquotum is een paardenmiddel, maar wel een onvermijdelijke. De SER heeft in september geadviseerd een vrouwenquotum in te stellen. Vorige week maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij hoopt een vrouwenquotum in te voeren. Kom maar door met dat vrouwenquotum Maar de nadruk ligt op 'streef' en er volgen geen sancties als het niet lukt. De Raad wil dat er een vrouwenquotum van 30 procent wordt ingevoerd voor raden van commissarissen Een vrouwenquotum is effectief, maar verdere aanvullingen zijn nodig. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) externe link. , waarin een 'ingroeiquotum' van dertig procent vrouwen voor de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven wordt voorgesteld, omarmd Het quotum is bedoeld om het aantal vrouwen aan de top te vergroten - om emancipatoire redenen, maar vooral omdat het zonde is al dat hoogopgeleide talent niet te benutten. En ook omdat bedrijven met een diversere boardroom zowel financieel als organisatorisch beter zouden presteren. Europese Commissie: Gender balance on corporate boards

Wat betekent het vrouwenquotum voor uw bedrijf en bestuur

En andere landen om ons heen lukt het ook. Die vrouwen zijn er dus ook echt in Nederland. Remmers hoopt dat sancties vermeden kunnen worden, omdat niemand daar vrolijk van wordt. Veel Europese landen zoals Noorwegen, Spanje, Italië, Frankrijk en onze buurlanden België en Duitsland hebben het vrouwenquotum al ingesteld Noorwegen introduceerde als eerste land ter wereld een vrouwenquotum voor directies: beursgenoteerde bedrijven moeten ten minste 40 procent van hun bestuurszetels voor vrouwen reserveren. Toch.. De raden moeten voor 30 procent (en op termijn 50 procent) uit vrouwen gaan bestaan. Beursgenoteerde bedrijven die nog niet aan de 30 procent voldoen, moeten bij een vrijkomende plaats een vrouw. NCD: 'vrouwenquotum is ontzettend gevaarlijk' Directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vindt een verplicht vrouwenquotum ontzettend gevaarlijk. Vrouwen die automatisch in topposities komen, kunnen niet altijd op draagvlak rekenen wat hun positie ondermijnt, is zijn redenering Sociaal-Economische Raad concludeert: hard vrouwenquotum is nodig voor de top van het bedrijfsleven Het kabinet moet met ingang van 2020 een verplichtend 'ingroeiquotum' invoeren voor meer topvrouwen bij beursgenoteerde bedrijven

Sancties zijn er niet. De meeste bedrijven halen die 30 procent niet, al zijn er wel vorderingen: in raden van bestuur steeg het aandeel vrouwen van 7,4 procent in 2012 naar 9,6 procent in 2014 en in raden van commissarissen van 9,8 naar 11.2 procent Dat een verplicht vrouwenquotum effect heeft, hebben verschillende Europese landen de afgelopen jaren bewezen. Het eerste land dat het streefquotum invoerde was Noorwegen. Deze maatregel zonder sancties had erg weinig invloed, totdat het streefcijfer een verplicht cijfer werd In 2002 lag het percentage vrouwen aan de top daar op 6 procent. Het jaar erop werd er een streefcijfer ingevoerd zonder sancties, maar dat werkte matig, net als in Nederland Noorwegen en Frankrijk kennen ook al een vrouwenquotum. In Nederland bestaat wel een wettelijk streefcijfer van 30 procent, maar daar zijn geen harde sancties aan verbonden

Vrouwenquotum: vloek of zegen? - Onderzoeksredacti

Vrouwenquotum: vloek of zegen? - Onderzoeksredactie

Advies De kogel is door de kerk: de Sociaal-Economische Raad pleit voor een vrouwenquotum van 30 procent. Maar: alleen voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Claudia Kamme Het klopt dat er inderdaad geen wet is die een hard vrouwenquotum voorschrijft. Een volgens de huidige minister is die ook niet voor 2020 te verwachten. Dat noem ik geen semantiek. Ecritures 8 mrt 2018 01:28 (CET) Een wet is een wet. Ook als er geen harde sancties staan op niet-naleving. Daar zijn meer voorbeelden van Dan worden er sancties getroffen. Dr. Jet Bussemaker de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de cijfers haar niet geruststellen. Maar als er geen vrouwenquotum wordt ingevoerd, zullen heel veel zeer capabele vrouwen nooit de kans krijgen om in een rvb of rvc terecht te komen Het verplichte vrouwenquotum moet zorgen voor meer vrouwen in de top. Om dit te verwezenlijken, stelt de SER in haar rapport dat er onder andere een langer vaderschapsverlof moet komen, goede en toegankelijke kinderopvang en dat het salaris tussen mannen en vrouwen gelijk moet worden getrokken, zodat het uiteindelijk niet altijd de vrouw is die zorgt voor de kinderen, omdat zij het minst verdient

“Benoem mij maar omdat ik een vrouw ben, dan bewijs ik

'Vrouwenquotum is onontkoombaar In Italië en Frankrijk zijn de cijfers gehaald en is de wetgeving gekoppeld aan sancties: benoemingen van mannen kunnen worden teruggedraaid of financiële voordelen van bestuursraden opgeschort. Daar is veel weerstand tegen in Nederland en dat begrijp ik niet zo goed Vrouwenquotum geen wondermiddel tegen ongelijkheid, Bij de introductie van het quotum in Noorwegen, in 2003, was het niet meer dan een advies; sancties waren er niet Een verplicht vrouwenquotum van 30%. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd om minimaal 30% van de raden van commissarissen (rvc's) bij beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen te laten bestaan. Hierdoor zal de diversiteit toenemen en wordt het old-boysnetwerk doorbroken

Topvrouw ASR: Vrouwenquotum heeft averechts effect. 04 september 2019 10:24 Aangepast: 05 september 2019 12:15. Maar als bedrijven dat niet halen, volgen er geen sancties Maar er zijn geen sancties aan verbonden. Het Europese voorstel, dat dit najaar zijn beslag moet krijgen, staat daar haaks op. Dat werkt met boetes en andere sancties. Inmiddels lijken steeds meer regeringen van EU-landen ervan overtuigd dat een vrouwenquotum niet de aangewezen weg is. Negen landen,. 'Vrouwenquotum' ook voor deel publieke sector Wouter Boonstra 10 feb 2020 2 reacties Om diversiteit in de top van organisaties te bevorderen wil het kabinet niet alleen een wettelijke ingroeiquotum voor bedrijven instellen, maar ook voor de (semi-) publieke sector: ten minste 30 procent man/vrouw in de top

Europa zal beursgenoteerde bedrijven verplichten meer vrouwen op te nemen in de raden van bestuur. Niet met een strikt quotum van 40 procent vrouwen, wel met effectieve sancties Betoog over Vrouwenquotum voor het vak nederlands. Dit verslag is op 8 december 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Sociaal-Economische Raad pleit voor verplicht vrouwenquotum Dat zou komend jaar op 20 procent moeten worden gesteld, met direct sancties voor bedrijven die dat niet halen Zware sancties Ondanks het ontbreken van sancties, moet over de reikwijdte van het wetsvoorstel niet te licht gedacht worden. De transparantie over de diversiteit in de top als gevolg van het 'pas-toe of leg uit' principe kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben

Een verplicht vrouwenquotum in het bedrijfsleven; wel of

Vrouwenquotum splijt Europese Commissie. Zij sloot sancties niet uit om het glazen plafond te doorbreken voor de raden van bestuur van ondernemingen die op de beurs zijn genoteerd Nederlandse bedrijven kijken steeds serieuzer naar het vrouwenquotum, al voldoet nog altijd geen enkel Nederlands beursgenoteerd bedrijf aan de norm, zegt Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar.

#sinterklara #vrouwenquotum - Alex Advocate

  1. De Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer hebben de Europese Commissie gezamenlijk laten weten dat beide Kamers de 'gele kaart' trekken tegen het voorstel van de commissie over gendergelijkheid in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Als een derde van alle parlementen in de EU de gele kaart trekt, dan moet Brussel het voorstel heroverwegen of intrekken
  2. Duitsland voert vrouwenquotum in. Vanaf 1 januari 2016 geldt er in Duitsland in de raden van toezicht van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven een vrouwenquotum van 30 procent. In 3500 kleinere bedrijven moeten doelstellingen geformuleerd worden door het bestuur wat betreft het vrouwenbeleid. Mocht een bedrijf de zetels niet kunnen.
  3. Een verplicht vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven is geen goed idee, schrijven Hilde Wendel en Mauk Bresser van de JOVD. Lees meer. Daarnaast zet de Raad van State ook vraagtekens bij de sancties en of die bedrijven ook echt stimuleren om zich aan het quotum te houden
  4. gen in Europa

Vrouwenquotum in bedrijfstop: 'We lopen 35 jaar achter op

Dit bedrijf heeft al een vrouwenquotum: 'Er alleen over praten verandert niets'. Wat de juichende NOS u NIET vertelt: Arcadis begon 3 jaar geleden met de invoer van een vrouwenquotum. Tot dat moment was Arcadis een winstgevend bedrijf. Vanaf 2016 ieder jaar structureel verlies Dertig procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Nederland is er nog ver van verwijderd en daarom lijkt een wettelijk quotum dichterbij dan ooit. Minister van Engelshoven ontvangt vandaag.

Een vrouwenquotum is effectief, maar verdere aanvullingen

Sancties. Linda Senden, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Utrecht en Coördinator Europese Commissie netwerk gelijke behandeling man/vrouw, deed Europees onderzoek naar vrouwen in de top en quota. Ook schreef zij vanuit de Universiteit, de NVR en het Centre for Inclusive Leadership een advies aan de SER BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt nog dit jaar met een wetsvoorstel om het misbruik van brievenbusfirma's aan te pakken. 'Lege huls-ondernemingen' die alleen maar ergens geregistreerd staan maar er feitelijk niet economisch actief zijn, gebruiken zo'n constructie vaak om belasting te ontwijken, waar volgens de commissie sancties tegen moeten komen De Nederlandse code noemt alleen onder het principe van deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen de criteria geslacht en leeftijd. 48 In een hierbij horende best practice bepaling wordt het begrip diversiteit ten opzichte van het beleid van de samenstelling van de raad van commissarissen gebruikt. 49 Een vrouwenquotum of sancties bij niet naleving worden niet genoemd

Kom maar door met dat vrouwenquotum - De Corresponden

  1. VROUWENQUOTUM Ook Steffie Hoeijmakers, voorzitter van stichting Topvrouwen Limburg, is een voorstander van het invoeren van het vrouwenquotum. Sinds 2012 organiseert zij de verkiezing Topvrouw Limburg (huidige naam sinds 2018). Deze verkiezing heeft als doel om de diversiteit in de top van organisaties in de regio een boost te geven
  2. Het Europees Parlement geeft steun aan een wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. GroenLinks, een van de initiatiefnemers, is tevreden met de brede steun van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten om eindelijk verandering te brengen in de jaren vijftig-mentaliteit in de top van grote Europese bedrijven
  3. De Iraanse president Hassan Rohani geeft Europese mogendheden extra tijd om de nucleaire deal met zijn land te redden. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat we vandaag of morgen resultaat zien.
  4. atie op het veld en in het stadion. Een speler die zich schuldig maakt aan dergelijk verachtelijk gedrag.
  5. Open Access Advocate is een online tijdschriftenplatform van Boom uitgevers Den Haag (Boom Juridische uitgevers, Boom Lemma uitgevers en Eleven International publishing

De overheid moet bedrijven een vrouwenquotum opleggen, Vrij Nederland, 30-05-2015 'Meer vrouwen in bestuur en toezicht', NCD, 02-07-2018; Uitstel van verplicht vrouwenquotum is goed, afstel nog beter, Trouw, 18-11-2015; Nog altijd te weinig vrouwen aan de top, NU.nl, 16-11-201 Europa voor vrouwenquotum 0. Voor bedrijven die zich niet aan het quotum houden, zullen er sancties komen. Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie noemde de resolutie een 'historisch moment voor gendergelijkheid in Europa'. Lees meer over Ook ik ben voor een wettelijk beleid, met sancties, op vrouwenquota voor een minimale periode van 15 jaar; bij voorkeur Europees geregeld omdat met de globalisering dit ook een veel breder iets is dan alleen lokaal in het eigen land. Simpelweg om de zaak te bespoedigen en de generaties van nu een zetje te geven Bindende quota (met sancties) voor het aandeel vrouwen aan de top leiden tot een snelle toename van dit aandeel en vergroten daarmee de kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bindende quota zijn echter geen magic bullet: voor het aandeel vrouwen onder de top (en de winst) doen bindende quota aan de top weinig 'Stel verplicht vrouwenquotum bedrijven in Dat zou komend jaar op 20 procent moeten worden gesteld, met direct sancties voor bedrijven die dat niet halen

We vergeten nog wel eens dat het vrouwenquotum geen paardenmiddel is, maar bovenal de oplossing voor een olifantenprobleem. Zelfs met de dreiging van een door het bedrijfsleven gehekelde quotum zou het, in lijn met bovenstaande groeicijfers, nog tot pakweg 2050 duren voor er gesproken kan worden over een min of meer evenwichtige bestuurssamenstellingen Vrouwenquotum splijt Europese Commissie Zij sloot sancties niet uit om het glazen plafond te doorbreken voor de raden van bestuur van ondernemingen die op de beurs zijn genoteerd

Nee, een vrouwenquotum is niet discriminerend - Radboud

Bij bijvoorbeeld een vrouwenquotum wordt dan, bij gelijke geschiktheid, Prikkels begeleiden namelijk de verplichting, zoals positieve en negatieve sancties, afhankelijk van het resultaat van hun inspanningen op de percentages mensen met een migratieachtergrond in hun organisatie. 5 Zie:. Het punt van de criticasters was dat er een quotum nodig zou zijn met sancties op het niet halen ervan om te zorgen dat de opmars een beetje vaart zou krijgen. Maar hun ongelijk is nu toch wel bewezen: de vrouwen komen eraan. Kijk maar naar de nieuwe aanwas van commissarissen: 34 procent van hen is vrouw De invoering van een bindend vrouwenquotum zou volgens het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultuur Planbureau het aandeel vrouwen aan de top snel moeten er sancties aan verbonden worden Maar op overtreding van deze wet staan geen sancties. Van de jonge mannen is maar 11 procent voor een vrouwenquotum. Verschillen in loon tussen mannen en vrouwen blijven. Maar er zijn niet alleen te weinig vrouwen in een topfunctie, ook verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen

De planbureaus noemen diverse factoren die bijdragen aan het lage aandeel vrouwen aan de top, waaronder de deeltijdcultuur, risico- en competitieaversie, stereotypen en organisatieculturen. Een oplossing is een wettelijk vrouwenquotum, met sancties voor organisaties die niet aan het quotum voldoen In Nederland is dat anders gegaan. We hebben nul sancties op de wet, laat staan een quotum. Om deze reden heeft Ingrid van Engelshoven (D66), minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap, vorige week een voorstel ingediend voor de tijdelijke invoering van het vrouwenquotum. Het voorgestelde vrouwenquotum zou voor 12 jaar moeten gelden JA HOOR. Nederland krijgt vrouwenquotum. Goedenmiddag Nederland. Hier even wat feiten. Van alle fulltime werkenden in Nederland is 25% vrouw (zie plaatje hieronder). Onder werkenden boven de 35 jaar is dat zelfs maar 21% ( bron ). Negen van de tien gevaarlijkste beroepen in Nederland worden volgens het CBS gedomineerd door mannen invoeren van een vrouwenquotum met sancties op het niet nakomen daarvan. De stimulerende maatregelen die minister Bussemaker, inmiddels ook samen met de werkgeversorganisatie VNO/NCW, heeft genomen om de zelfregulering te bevorderen, bezien wij weliswaar als positief, maar leveren nu al jaar na jaar te weinig op. Zoals in he Vrouwenquotum in Duitsland In dit verband zij opgemerkt dat de Duitse coalitiepartijen inmiddels overeenstemming hebben bereikt over een bin-dend vrouwenquotum voor de raden van bestuur van beursvennoot schappen. Indien de raad van bestuur uit meer dan drie leden bestaat, moet in de toekomst ten min-ste een van de leden een vrouw zijn

Instellen van vrouwenquotum is onwenselijk - Me Judic

Duitse bedrijven halen vrouwenquotum niet. Veel Duitse bedrijven halen het wettelijk vrouwenquotum niet dat vanaf 1 januari 2016 geldt. Dan moeten 101 grote, beursgenoteerde bedrijven 30 procent van de functies in de raad van toezicht door vrouwen laten bezetten. Middelgrote bedrijven moesten al in 2015 bindende afspraken maken over beleid om. Sancties op niet-nakoming zijn er echter niet. De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al enige jaren voor een vrouwenquotum omdat de zelfreguleringspraktijk te weinig oplevert en het te lang duurt voor dat het gewenste resultaat wordt bereikt

Evenwicht in de bestuurskamer - vrouwenquotu

Vrouwenquotum. Drie jaar geleden werd er in de Wet Bestuur en Toezicht een streefcijfer van 30 procent vastgelegd. Bedrijven moesten het voor elkaar zien te krijgen om 30 procent van de topfuncties binnen het bedrijf met vrouwen te vullen. De Rijksoverheid is tot nu toe de enigste die het streefcijfer heeft gehaald Een vrouwenquotum kan gedefinieerd worden als een (positief) meetinstrument dat gericht is op het bereiken van een genderevenwichtige participatie en (die sancties met zich meebrengen voor niet- naleving) of op vrijwillige basis (komt vaak voor bij politieke partijen) VNO-NCW is ook na de herziening niet blij met het Europese quotum voor topvrouwen. Het is volgens de werkgeversorganisatie niet aan de Europese Unie of aan nationale overheden om richtlijnen op te.

Bussemaker wars van vrouwenquotum. Nederlandse bedrijven moeten meer vrouwen in de top aanstellen. Anders komt ook hier, net als in Duitsland, een verplichting. Ik vind een quotum een paardenmiddel, zegt minister Jet Bussemaker. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voorkomen kende nauwelijks sancties. Nu het in de wet gestelde doel vooralsnog niet is bereikt, is bij de Tweede Veel van de ons omringende landen kennen een vrouwenquotum. Zo moet in Noorwegen al sinds 2008 het bestuur van public limited companies voor tenminste 40% uit vrouwen bestaan.[2 Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. Daar zullen wij dan ook altijd alles tegen doen. Voor ons is iedereen gelijk, wat ook je ras is, je geslacht, je huidskleur, van wie je ook houdt, wie je god is en op welke partij je stemt. Wij willen alle kleuren en smaken zien De FNV vindt dat je alle.

Een verplichtend vrouwenquotum? Wel meer topvrouwen, niet

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt denota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 2 Deelvragenlijst over geweld tegen vrouwen en meisjes met de antwoorden namens Nederland op de gerichte consultatie (raadpleging. Vrouwenquotum is niet aan de orde Een wettelijk vrouwenquotum op de kieslijst is in strijd met de rechterlijke uitspraak in de SGP-zaak en schaadt de democratie. Rob Kooijman 4 augustus 2012, 06:0 In Noorwegen werd in 2003 een vrouwenquotum ingevoerd voor het bedrijfsleven. Het resultaat is eerder bedroevend: er zijn nu meer vrouwelijke bestuursleden, maar de sekseongelijkheid werd er. sancties afkondigde voor hardnekkige wetsovertreders. van de Sociaal-Economische Raad om een vrouwenquotum in te stellen voor raden van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. Die haalden het streefcijfer van 30% aan 'topvrouwen' bij lange na niet,.

Bedrijven die hier niet aan voldoen, krijgen sancties opgelegd. Nederland gaat nog niet zo ver, maar hanteert sinds 1 januari 2013 een wettelijk streefcijfer in de hoop dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige verde-ling van de zetels van de rvb en rvc wordt gereali-seerd vrouwenquotum. 'Natuurlijk moeten er meer vrouwen in toezichtfuncties, maar ik geloof niet in een 'one size fits all' oplossing, die bovendien zinloos is als er geen sancties op staan. Leg de verantwoordelijkheid bij de bedrijven. Laat ze zelfbepalen wat het streefgetal is voor vrouwen in de top, bestuur en toezicht. En laat ze elk jaar verantwoor Keiharde mannendiscriminatie, onze Brusselse overheersers doen het gewoon. Per binnenkort komt er een heus vrouwenquotum om het aantal vrouwen onder de vooralsnog mannelijke legioenen stratenmakers en vuilnismannen bestuurders en commissarissen op te krikken. Welk een heerlijk anti-liberaal fascisme, een overheid die op de stoel van de werkgever gaat zitten

Tien mooie veranderingen van de afgelopen tien jaar. Het lijkt soms alsof de wereld een steeds slechtere plek wordt: populisten komen aan de macht, meer en meer mensen slaan op de vlucht en de gevolgen van klimaatverandering worden steeds tastbaarder. Maar er waren dit decennium ook hoopgevende doorbraken 'Stel verplicht vrouwenquotum bedrijven in' - wel.nl. Dat zou komend jaar op 20 procent moeten worden gesteld, met direct sancties voor bedrijven die dat niet halen

Column Frits Bolkestein over diversiteit en vrouwenquotum. De meeste mannen zijn heel erg leuk. Mits ze natuurlijk hun plaats kennen. En dat is de rubriek Mannen, ken uw plaats! Op deze plek worden mannen aan het woord gelaten over vrouwenrechten. Deze maand schrijft Frits Bolkestein een column voor Femmes for Freedom Bovendien zijn in het wetsvoorstel geen sancties opgenomen. Het binnen de huidige bedrijfscultuur pushen van een vrouwenquotum is een heilloze weg. We moet een cultuuromslag verlangen, dan komen de vrouwen er vanzelf. Log in om te reageren **** 7 januari 2011 at 17:2 Of zoals Cruijf zou zeggen: elk nadeel (veel werkvolk) heb z'n voordeel. Er werken namelijk veel mooie meiden in het management en op kantoor. En ik ben het helemaal met de Westerse politici eens: minimaal 50 procent van de banen moet in handen zijn van mooie meiden. Oeps, ik bedoel van vrouwen. Dat werkt namelijk veel plezieriger FNV blij met steun uit Tweede Kamer voor vrouwenquotum. 29-11-2019 Nieuwsbericht Overheid moet meer werk maken van emancipatiebeleid. 20-11-2019 Te trage groei vrouwen aan de top vraagt om quota en sancties. 21-06-2019 Nieuwsbericht FNV nodigt premier Rutte uit in gesprek te gaan met leden. Laat Rutte ook eens koffie drinken met.

'Vrouwenquotum is een doorbraak' - Metronieuws

Het kabinet zet vaart achter het streven om de diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Dit voorjaar komt er een wetsvoorstel dat beursgenoteerde bedrijven verplicht tot een vertegenwoordiging van ten minste 30% vrouwen in de Raad van Commissarissen. Van andere grote bedrijven worden 'ambitieuze streefcijfers' verwacht De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, hoopt dat dit advies een einde maakt aan het doorgeslagen diversiteitsdenken in Nederland. De JOVD vindt dat het principe van de beste persoon op de beste plaats leidend moet zijn en verwerpt elke mogelijke vorm van positieve discriminatie We krijgen meer vrouwen aan de top. Als het aan de Europese Commissie ligt tenminste. Het voorstel is nu dat in 2020 zeker 40 procent van de top van grote ondernemingen vrouw moet zijn Vrouwenquotum Het wetsvoorstel behelst ook de invoering van een vrouwenquotum voor zowel Raden van Bestuur als voor Raden van Commissarissen van grote NV's en BV's. Uiterlijk in 2016 moeten deze raden voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Aan de 30-procent-eis zijn geen harde sancties verbonden,. 27 september 2019 - De Sociaal-Economische Raad (SER) wil een vrouwenquotum van 30 procent in de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) vindt het advies van de SER onverstandig. De SER wil meer vrouwen laten doorstromen naar topposities met een vrouwenquotum

Vrouwenquotum leidt tot betere kandidaten - Nieuw Lich

Een grote groep investeerders in Nederland heeft een vrouwenquotum afgesproken. Over drie jaar willen zij alleen nog investeren in bedrijven waarvan het management voor minstens 35 procent uit vrouwen bestaat, meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.. De 25 betrokken fondsen focussen op techbedrijven en hebben volgens het FD naar schatting 1,1 miljard euro in beheer Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool Europees vrouwenquotum komt er . Het Europees Parlement heeft zich met ruime meerderheid achter een richtlijn over vrouwenquota in bedrijven geschaard. Daarmee moeten tegen 2020 de raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven voor minstens 40 procent uit vrouwen bestaan. Openbare bedrijven moeten de doelstelling al tegen 2018 halen