Home

Kwaliteitskaart bewegingsonderwijs

Kwaliteitskaart Ondersteuning-structuur CBS Ichthu

Kwaliteitskaart Rapporten Kaart 4.12 Leraren Verantwoordelijke Intern begeleider Geëvalueerd 7-12-2017 Doel Bewegingsonderwijs De vakleraar gym schrijft, naast de punten in LOVS, voor iedere leerling een kort rapporttekstje en zet dit in Parnassys Kwaliteitskaart Ondersteuning-structuur. HOOFD - HART en LEREN. WETEN - VOELEN - SAMENWERKEN - DOEN. SCPO en CBS ICHTHUS vinden dit belangrijk. We werken aan : KWALIFICATIE - PERSONIFICATIE - SOCIALISATIE. We nodigen u uit om ons te vragen hoe wij dit doen. Hieronder is onze kwaliteitskaart te vinden, die als basis dient om dit vorm geven Delen van de kwaliteitskaart: Wij delen deze kwaliteitskaart met Kids First (peuteropvang en kinderopvang). Sport/spel - De lessen bewegingsonderwijs worden bij voorkeur buiten gegeven, maar er kan ook binnen worden gesport met inachtneming van de RIVM-richtlijnen In de KWALITEITSKAART REKENEN vindt u een verkorte versie van het RW-PLAN. In 2020-2021 nemen wij een nieuwe Rekenmethode in gebruik in de groepen 3-8: WERELD IN GETALLEN. Waarbij in groep 3 en 4 meest op papier, maar ook regelmatig digitaal geoefend zal worden en vanaf groep 5 het rekenonderwijs bijna volledig digitaal zal zijn

Op basis van onderzoek in de literatuur en praktijk zijn zogenoemde gouden condities vastgesteld die van belang zijn voor de begeleiding van startende leerkrachten. Deze zijn vertaald naar Kwaliteitskaarten en checklists voor elke rol die betrokkenen vervullen bij de begeleiding van de starter Kwaliteitskaarten. Sinds 2019 werken wij aan een nieuwe kwaliteitsaanpak. De huidige planperiode 2019-2023 zullen wij alle regels, routines en afspraken stap voor stap vastleggen in kwaliteitskaarten. Daarnaast zijn er enkele protocollen op stichtingsniveau of vanuit externe organisaties VHJK-Kwaliteitskaart werken bij jonge kinderen Opbrengstgericht Goed waarnemen vanuit kennis over kinderen en weten hoe je de ontwikkeling stimuleert. Opbrengstgericht werken is systematisch en doelgericht werken op basis van verzamelde gegevens over de kinderen. We weten dat kinderen verschillen in hun ontwikkelingsbehoeften. Waa De Kwaliteitskaart Woordenschat Consolideren (november 2009) is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad Om een kind te kunnen helpen bij de ontwikkeling van de executieve functies is het goed om te weten hoe elke executieve functie functioneert. In elf kaarten wordt op eenvoudige wijze beschreven wat de verschillende executieve functies inhouden, maar ook hoe je kinderen kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de executieve functies/vaardigheden

2.2.6 Kwaliteitskaart Technisch lezen 30 2.2.7 Kwaliteitskaart Begrijpend luisteren onderbouw 32 2.2.8 Kwaliteitskaart Begrijpend lezen 33 2.2.9 Kwaliteitskaart Rekenen 36 2.2.10 Kwaliteitskaart Engels 38 2.2.11 Kwaliteitskaart Wereldoriëntatie 40 2.2.12 Kwaliteitskaart SEO 42 2.2.13 Kwaliteitskaart Bewegingsonderwijs 4 Deze kwaliteitskaart Consolideren is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de handreikingen en kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. KWALITEITSKAART KKCSD138 © Buiten het downloaden zijn alle rechte SLO heeft voor het jonge kind (fase 1) bij ieder leergebied een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan KWALITEITSKAART In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap referentieniveaus voor taal en rekenen geformuleerd. Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Dez

Kwaliteitskaart Rekenen CBS Ichthu

bewegingsonderwijs 7. Wij werken met leerteams. Zij stellen jaardoelen op die in een kwaliteitskaart komen te staan. Leerteams informeren en evalueren met andere leerteams via het coördinatoren overleg en schoolbreed overleg. Het team wordt meegenomen in verschillende overlegmomenten Het aantal basisscholen dat vroeg vreemde talenonderwijs aanbiedt, groeit. Daarnaast wordt ook een steeds meer beroep gedaan op het primair onderwijs om leerlingen te stimuleren te bewegen, bijvoorbeeld door bewegingsonderwijs. Wat leerlingen aan het einde van de basisschool per leergebied moet zijn aangeboden, is vastgelegd in de kerndoelen KWALITEITSKAART BEWEGINGSONDERWIJS Kaart 9.1.1 Ouders; activiteiten Verantwoordelijke School-Leraren-leerlingen-ouders Geëvalueerd Juli 2019 Doel: We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge ver-houdingen, daarom leren we de kinderen de basis van motorische vaardigheden, samenwer Kwaliteitskaart consolideren School aan Zet Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u Bewegingsonderwijs De leerkrachten van de groepen 1-2 geven gym- en spellessen in onze eigen daarvoor ingerichte speelzaal. Hierbij komen activiteiten aan bod als: muziek en bewegen, balanceren, klauteren en klimmen, rollen en duikelen enz

Kwaliteitskaarten - Marni

 1. Deze Kwaliteitskaart is tot stand gekomen door overleg met:- de directeuren van CPOV;- team SBO de Windroos;- de MR van de school. We volgen de ontwikkelingen op de voet, stellen onze werkwijze indien nodig bij en communiceren dit naar alle betrokkenen van onze school. Aanpak organisatie . Start schooljaar 2020-202
 2. Kwaliteitskaart thuisonderwijs bij coronaklachten. We weten niet wat de toekomst rondom coronaklachten en het tekort aan invallers gaat brengen. Dit brengt onzekerheid met zich mee voor ouders, kinderen en leerkrachten en directie
 3. Kwaliteitskaart sociale veiligheid Kwaliteitskaart kleuteronderwijs Kwaliteitskaart begrijpend lezen Kwaliteitskaart rekenen Kwaliteitskaart technisch lezen Kwaliteitskaart meer- hoogbegaafdheid Voor thematisch werken en groei - en begeleiding is een nieuwe kwaliteitskaart ontworpen. Thematisch werken IP
 4. bewegingsonderwijs de web school De WEB leerlingen krijgen elke week bewegingsonderwijsles, waarin zij kennis maken met een breed scala aan sportactiviteiten en werken aan de doelstellingen behorende bij de 12 leerlijnen bewegingsonderwijs (balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek)
 5. 0 woord voor woord 0 soms met onderbreking 0 vloeiend 0 met enige intonati

Kwaliteitskaarten - Regenboog Schaij

VHJK-Kwaliteitskaart Opbrengstgerich

Samenwerking tussen scholen en educatieve partners. Geplaatst op 6 maart 2018. Samenvatting. Effectieve samenwerking tussen scholen en verschillende educatieve partners kent de volgende gemeenschappelijke succesfactoren: visie, leiderschap en coördinatie, structurele communicatie, draagvlak, aandacht voor (financiële) randvoorwaarden, gezamenlijke ontwikkeling van activiteiten en producten SCHOOLGIDS 2020-2021 9 DE KRULLEVAAR: VISIE Visie Spelend leren - leren door vertrouwen, verbinden en verwonderen De afgelopen jaren is er op De Krullevaar veel aandacht besteed aan het verhogen van d

KWALITEITSKAART SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Kaart 2.1 Ouders en Passend Onderwijs Verantwoordelijke Intern begeleider Geëvalueerd 23-09-2018 . 1 Specialist bewegingsonderwijs POST HBO 26 jaar 1 Master SEN interne begeleiding Master 9 jaar 1 Trainer beelddenker cursus 4 jaar 1. Ook de frequentie van de afname van een kwaliteitskaart kan worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat een volledige digitale planning waardoor het kwaliteitssysteem op de geplande data alle medewerkers een mail stuurt en uitnodigt om de kwaliteitskaart in te vullen. Het kwaliteitssysteem houdt bij wie de kwaliteitskaart nog moet invullen KWALITEITSKAART Het onderwijs in het schrijven van teksten (stellen) Stelonderwijs; Basiskaart PO Belangrijk! Goed leren schrijven is belangrijk. Om in de maatschappij te kunnen functioneren, moeten leerlingen zich schriftelijk kunnen uitdrukken. Dit vraagt om een beheersing van verschillende schrijftaken, zoals corresponderen, een formulie Kwaliteitskaart Rekenen. In het reken-beleidsplan staat beschreven hoe wij de komende jaren omgaan met ons rekenonderwijs, hoe wij een doorgaande lijn in de school creëren, dat alle leraren dezelfde rekentaal spreken. 1 lijn-1 manier-1 taal in de school. In de KWALITEITSKAART REKENEN vindt u een verkorte versie van het RW-PLAN. WERELD IN GETALLEN

Executieve functies - SL

 1. Het is een item dat veel besproken wordt in schoolteams: werkdruk. Dit wordt door schoolleiders en leraren vaak als hoog ervaren. Daarom heb ik het boek: 'En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven', gelezen. Het belooft een kwaliteitsaanpak voor scholen te zijn met als uitgangspunt het verlagen van de werkdruk. Als leerkracht en..
 2. Bewegingsonderwijs: Bewegen in onderwijs en sport groepen 3-8 2024 8 kwaliteitskaart-planmatig-werken-pius-x-14032019 kwaliteitskaart-onderwijsleertijd kwaliteitskaart-doelenmuur-ikc-pius-x-4-2-2019 3.3. Pedagogisch-didactisch handelen Als IKC zijn we actief om het onderwijsidee - Leren zichtbaar maken.
 3. Deze kwaliteitskaart is samengesteld door Dolf Janson en Martine Creemers en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. • Maak leerlingen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor hun taak en he
 4. Vaak krijg ik het verzoek om documenten als word document te verzenden. Op die manier kunnen de documenten gebruikt worden. Tegen betaling van 1,50 euro per document is dat mogelijk. Stuur een mail naar het contactadres met daarin het verzoek en de documenten waar belangstelling voor is. Je krijgt dan een mail retour met... Lees meer
 5. De Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal samengesteld door Mariët Förrer (CPS) en Yvonne Leenders is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Varrolaan 60 3584 BW Utrecht e-mail info@schoolaanzet.nl www.schoolaanzet.n
 6. ontwikkelen. Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij. Om een indruk te krijgen van het onderwijs in wereldoriëntatie heeft de inspectie in de vorm van een themaonderzoek in het schooljaar 2013-2014 op zo'n 150 basisscholen onderzocht hoe zij het.

Schoolplan Openbare school De Schatgraaf 2020-202

 1. Kwaliteitskaart Onderwijskundig beleid Kind & jeugd Kwaliteitskaart Onderwijskundig beleid Kind & jeugd 1 Doel kwaliteitskaart 1 Leidende principes en monitoring bedoeling en effect 1 Werkwijze kwaliteitskaart 2 1. Aanbod 2 2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding 3 3. Didactisch handelen 4 4. Onderwijstijd 5 5. Pedagogisch klimaat 5 6
 2. KWALITEITSKAART Samen werken aan een doorgaande lijn po-vo voor (hoog)begaafde en excellente leerlingen Excellentie & Hoogbegaafdheid PO / VO In de actieplannen 'Basisplan voor presteren' (po) en 'Beter presteren' (vo) is als doelstelling opgenomen dat scholen ernaar streven om het beste te halen uit de 20%, in potentie, beste leerlingen
 3. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Alle kenmerken van het EDI-model zijn terug te vinden in de EDI-cirkel
 4. Er is weer een nieuwe beslisboom inzake Corona-achtige klachten, deze kunt u hier vinden. Het komt in deze roerige tijden wel eens voor dat we geen invaller kunnen vinden om een zieke leerkracht te vervangen. Daarom hebben wij voor elke groep kwaliteitskaarten ontwikkeld voor het thuisonderwijs
 5. Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en . de wereldoriënterende vakken daaraan bij. Om een indruk te krijgen van het onderwijs in wereldoriëntatie hebben wij in het schooljaar 2013/2014 op ongeveer 150 basisscholen onderzocht hoe zij het onderwijs in wereldoriëntatie realiseren

Doelen jonge kind - SL

Schoolgids - scholenopdekaart

Vakgebieden en kerndoelen PO-Raa

PDCA is een afkorting die staat voor de 4 stappen van de PDCA cyclus Plan Do Check en Act. Je kunt deze stappen als hulpmiddel inzetten om processen te verbeteren en de kwaliteit ervan te verhogen. Met de toevoeging van het woord cyclus wordt bedoeld dat het werk nooit af is. Na het doorlopen van de Act fase, maak je nieuwe plannen om het. KWALITEITSKAART TAALLEESONDERWIJS Tips voor betere spellingresultaten Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nlen www.rekenpilots.nl. De rubriek 'implementatiekoffer' bevat alle informatie en handreikingen die in het kader va Geplaatst door Rosalie Anstadt op 13 juli 2021. In groep 7 krijgt een kind Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Daarnaast krijgt het vakken gericht op de brede ontwikkeling: oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Daarbij leren kinderen plannen en reflecteren op hun eigen werk

Kwaliteitskaart Leesbevordering School aan Zet — het

Kwaliteitskaart - schoolgids

28-06-2021. Goed Bestuur, School, kind & omgeving. Scholen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Voor het schooljaar 2019-2020 adviseerde de PO-Raad de monitoring niet af te nemen, in verband met de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting. De Inspectie van het Onderwijs nam dat advies over • Aandacht voor schooladvies groep 8 -> aparte kwaliteitskaart • Op korte termijn, tot de voorjaarsvakantie: wel aandacht voor bewegen in/met groep (buiten), maar geen apart bewegingsonderwijs; • Er wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van kinderen t.b.v. een goede ontwikkeling (zie hierna

De volgende vakgebieden worden binnen de verschillende units van IPC behandeld: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Natuuronderwijs, Techniek, Bewegingsonderwijs, Beeldende vorming. Waarom IPC? De afgelopen jaren heeft het team flink geïnvesteerd in het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden binnen de lessen op de Okkernoot Plusgroepen De Krullevaar. Op De Krullevaar zijn wij er al een aantal jaren van bewust dat er toenemende aandacht is voor onderwijs aan (hoog) begaafde kinderen. In de groep krijgen deze kinderen momenteel aangepaste reguliere leerstof d.m.v. compacten en verrijken. In schooljaar 2012-2013 hebben wij ons beleid ten aanzien van (hoog)begaafde.

Ons onderwijs De Kameleo

Combinatiegroep 2-3. Door Petra. De beslissing om een combinatiegroep 2-3 te vormen kan verschillende factoren hebben. Je kunt er bijvoorbeeld vanuit visie voor kiezen of vanuit noodzaak. Bij ons op school was het voornamelijk uit noodzaak. Veel kinderen in groep 1 en 2, een stuk minder in groep 3 Kwaliteitskaart onacceptabel gedrag Time-in Time-out de gym-zaal, een spreekkamer en teamkamer. Er is een grote tribunetrap die uitkijkt op de gymzaal. Bij voorstellingen kan de wand van de gymzaal open worden gezet, zodat er ruimte is en de mensen vanaf de tribune trap kunne Samenwerkingsschool in Wijchen. Basisschool 't Zuiderpad. Het Zuiderpad is een nieuwe basisschool, ontstaan in schooljaar 2018-2019 uit een fusie van de Boskriek en 't Palet 2 Vrije School De Zonnewende - Jaarboekje Inhoudsopgave In dit jaarboekje staan de praktische gegevens van Vrije School De Zonnewende zoals vakantiedata, adressen en de jaarplanner. Het boekje hoort bij de schoolgids, die eenmaal in de vier jaar verschijnt en waarin u meer vindt over de achtergronden van ons onderwijs. Het jaarboekje verschijnt jaarlijks en zal elk jaar worden geactualiseerd

Onderwijs, school, map Pictogram in Educational Icons Set 1 Het vinden van de perfecte pictogram voor Uw Project en download ze in SVG, PNG, ICO of ICNS, het is gratis Tja niets dus om lichtzinnig over te doen:). Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) Top kwaliteitskaart. Tekst voorzijde uit 2 Kor. 9:15 : 'Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.'

In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Overzicht van mogelijkheden tot verrijking bij bewegingsonderwijs en sport voor havo-vwo. Overzicht van verrijkingsopdrachten bewegingsonderwijs en sport voor havo-vwo. De. Gerelateerd aan thema. *bewegingsonderwijs *wet en regelgeving *kunstzinnige vorming * soc. emotionele ontwikkeling *taal-leesaanbod *leerstofaanbod *opbrengstgericht werken aanvankelijk lezen dan de kwaliteitskaart aangeeft. Beoordeling leesniveau Aan het einde van het schooljaar herziening van de wijze van beoordelen leesnivea Bewegingsonderwijs. In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Met TULE biedt SLO leraren/scholen een beeld wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (va Kwaliteitskaart. Rol van de intern begeleider en de taal/reken coördinator bij opbrengstgericht werken. School aan zet , 1-9. Graaf, d. J. (2013, november 18). Gezond eten op school biedt dubbel voordeel. Bewegingsonderwijs. (z.d.). Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Opgehaald va

Kwaliteitskaart thuisonderwijs bij coronaklachte

Kwaliteitskaart vergaderen 16. Financiële beleidskaders LiemersNovum 17. Inspectierapport 18. Handboek auditing 19. Rapport audit IKC Het Klokhuis Schoolplan 2019-2023 6. 01 vakleerkracht bewegingsonderwijs op detacheringsbasis 08 medewerkers kinderopvang (loonlijst Zonnekinderen Tips en tools voor onderwijs op afstand. De redactie | bijgewerkt op 4 januari 2021. Veel leraren hebben de afgelopen maanden door de coronamaatregelen onderwijs op afstand aangeboden. Over en weer delen leraren informatie en ervaringen op social media. De beste blogs, tools, tips en stappenplannen vind je in dit artikel Kwink voor sociaal-emotioneel leren op school. Online methode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, Alles over implementeren, borgen en de kwaliteitskaart en hoe te werken met doelenplanner . Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs komt bij mij vooraan in de kast te staan! Ik ben een leerkracht die de methodes regelmatig loslaat Daarom vind je hier alle kennis en ondersteuning die je nodig hebt rond bijvoorbeeld het streamen van lessen, het geven van instructies op afstand, het gebruik van (digitaal) lesmateriaal en het online communiceren met collega's, leerlingen en ouders. Ook gidsen we je vanaf deze plek naar meer informatie, inspiratie en tips op andere websites

Gynzy is een geweldige tool voor leerkrachten en leerlingen communicatie, vastgesteld in een kwaliteitskaart. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de hele school en werkt op een prettige manier met elkaar samen Bewegingsonderwijs 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min Levensbeschouwing 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur Engelse taa over en borgen dit in een kwaliteitskaart. bewegingsonderwijs 2 Het onderwijs 2.1 Groepen en leraren 2.2 Invulling onderwijstijd Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen

Kwaliteitskaart (protocol) Heropening Dorpsschool Halle Doel De kwaliteitskaart heropening Dorpsschool Halle heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn (vakleerkracht gym, godsdienstvormingsonderwijs(GVO) & muziek). Tot 20 mei komen alleen medewerkers in de school leer + kracht = EDI. Door Esther: Met recht een 2.0 variant op de eerste versie van Expliciete Directe Instructie. EDI 2.0 biedt een aantal extra hoofdstukken, en snijdt onderwerpen aan die in de eerste EDI niet of minder aan de orde kwamen Kwaliteitskaart onacceptabel gedrag Time-in Time-out [14 Veiligheid 16 Verkeersveiligheid 17 Informatieverstrekking 17 Het Prikbordblad 17 De nieuwsbrief 17 Groepsinformatie 17 Parro Rooster bewegingsonderwijs en zwemmen 30 Zwemmen 31 Huiswerk 31 4. Kwaliteit.

zaken op school ( Kwaliteitskaart aug 2020 ) . Lees deze aub goed door. In de bijlage kunt u deze ook vinden. Er is een speciale s tartbrief door onze b estuurder geschreven. Ook deze kunt u vinden in de bijlagen en op de website. Twijfelt u of uw kind naar school kan/mag', dan kunt BSM is wat gevarieerder en bevat o.a.: Verschillende sportdisciplines die in de gewone gymlessen niet of slechts beperkt aan bod komen (Lacrosse, freerunning, sportklimmen, waterskiën en wakeboarden, Ultimate frisbee) Leren (elkaar of anderen) les te geven. Leren activiteiten te organiseren (van mee helpen bij evenementen met internationale. handelen, inrichting van de leerlingenzorg) ontwerpt de school een kwaliteitskaart. Deze kwaliteitskaart geeft per beleidsterrein antwoord op de vraag wat wij onder goede kwaliteit verstaan. Vervolgens zal het hele team individueel deze kwaliteitskaart gaan scoren. Hierui

Op onze school krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht, 1.Op onze school geven wij effectieve begrijpend luister- en leeslessen volgens een uitgewerkte kwaliteitskaart. Onze werkwijze is geborgd. 2.Op onze school is iedere rekenles waardevol, waarbij we weten waar iedere leerling staat,. Bewegingsonderwijs heeft een vaste plek gekregen in het curriculum van BOL-opleidingen. » uitvoeren eerste jaar (2016-2017) aan de hand van kwaliteitskaart per opleiding, voor het jaarlijkse toets op doelmatigheid is nog niet eerst in voorjaar 2017 beschikbaar. tabel 1.2. 1 Op het rooster staan de vakken Nederlands, Engels, Spaans, Duits (vanaf tweede leerjaar), Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Gym en Art & Design. In de projecten werk je aan verschillende vakken tegelijkertijd, aan de hand van steeds een nieuw thema. Profielen in de bovenbouw Vakblad HJK (de wereld van het jonge kind) biedt al meer dan 45 jaar actuele en betrouwbare vakinformatie over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen De kwaliteitskaart heeft in eerste instantie het doel om ouders en teamleden te informeren over de wijze waarop wij de mogelijkheid om het Covid-19/Coronavirus door te geven zo veel mogelijk beperken. Daarnaast biedt het handvatten aan school hoe om te gaan met scenario's. Dit protocol is gebaseerd o

Protocol Covid-19 start schooljaar 2020-2021 • Deuren blijven zoveel mogelijk open, om de contactmomenten te verminderen. • Teamleden dragen zorg voor het afnemen van deurkruk, toiletbril en fonteintje bij eigen toiletgebruik JAARPLAN 2020 - 2021 JAARVERSLAG 2020 - 2021 School Openbare Basisschool Beukenlaan School Openbare Basisschool Beukenlaan Datum 07-07-2020 Datum Inleiding In ons jaarplan staat beschreven: Welke voornemens we hebben in relatie met het schoolplan. Welke doelen wij per onderdeel willen halen

De Watermolen heeft in een plan beschreven hoe wij de leerlingenzorg vormgeven. U vindt dit plan middels onderstaande link ondersteuningsplan. Ons onderwijs is continue in beweging. Dit betekent ook dat het plan een levend document is. Ieder jaar wordt er een update geplaatst. Op school hanteren we een ondersteuningsroute Corona protocol Momenteel bevinden wij ons in de tweede lockdown. Wanneer wij weer open mogen zullen wij onze richtlijnen aanpassen aan de richtlijnen van het RIVM. Zie ons protocol voor alle afspraken rondom het thuisonderwijs. Hier leest u onze richtlijnen voor het werken op school met leerkrach

basisdocument bewegingsonderwijs en het sportaanbod vanuit de bonden. Ook wordt er een na- en bijscholingstraject gestart op het gebied van gezonde levensstijl. Dat geldt niet alleen voor wat betreft de inhoud van de lessen en de trainingen, ook zal na schooltijd de gang naar de sportvereniging vereenvoudigd moeten worden Schoolondersteuningsprofiel De Wijzer 2019 - 2020 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Wijzer. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting

Deze schoolgids is voor kinderen, ouders/verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids kunt u lezen waar de Almelose Montessori Basisschool voor staat, op welke manier w bewegingsonderwijs. Hoe je iets leert, is heel belangrijk. Leuke, uitdagen-de leerboeken, afwisselende lessen en enthousiaste docen-ten die vakkundig lesgeven. Veel weten is belangrijk. Dus leren ook! Maar je bent niet alleen op de wereld. Leven is meer dan werken en studeren. Hoe ga je met ander Dagprogrammering. De activiteiten die in de dagprogrammering worden aangeboden, hebben altijd als doel dat de kinderen er iets nieuws van leren, dat de taal- en rekenachterstanden in de Rotterdams Children's Zone wijken afnemen en dat ze vaardigheden leren die hen verder helpen in deze 21 ste eeuw We zijn live te volgen op Instagram en Facebook. UPATE 08:32 uur. De eerste docenten zijn gearriveerd en maken de school netjes. We gaan live om 11:00 uur via Instagram en Facebook. Volg ons daar! YouTube. Montessori Mavo Rotterdam. 39 subscribers. Subscribe passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, en; 3. Daarnaast wordt de sportzaal gebruikt voor bewegingsonderwijs, gymnastiek en evenementen. 3.2.2 Buitenruimte Noorderhuis. Ook de buitenruimte rondom Het Noorderhuis zal in gebruik worden genomen en kent een multifunctioneel karakter

Lessen zoals bijvoorbeeld biologie, Onderzoeken & Ontwerpen, Engels en gym. Maar ook wiskunde, muziek en aardrijkskunde. Wil je kennismaken met onze vwoXtra-stroom (gymnasium & atheneum-advies), met het Technasium (havo én vwo) én met de vele buitenschoolse activiteiten (wij noemen dit Spectra ), dan zullen onze leerlingen je er van alles over gaan vertellen onderwijs. Startpagina met links en informatie over onderwijs Bewegingsonderwijs Samenwerking met sportverenigingen in de buurt om de verbinding te leggen tussen bewegingsonderwijs op school en in de wijk. klein Wetenschap en Technologie Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek. klein SBO de Windroos, locatie Lindenholt Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

11-aug-2019 - Bekijk het bord Groep 3 van Sabine op Pinterest. Bekijk meer ideeën over lesideeën, onderwijsactiviteiten, onderwijs bewegingsonderwijs zijn thematisch aan elkaar verbonden met één centraal Uiteindelijk leggen we dit vast in een kwaliteitskaart en vindt ook het taalonderwijs plaats binnen de thema's van. SaZ Kwaliteitskaart Excellentie bevordering doormiddel van onderzoekend en ontwerpend leren: Artikel: Vragen stellen en ICT en vakinhoud bij het ontwerpen van een les. Hoe kun je bij het vak; bewegingsonderwijs, ICT en didactiek ook een bepaalde rol spelen? Hier kun je over nadenken als leerkracht en wat de mogelijkheden. Advies en informatie. Voor advies en informatie kun je terecht bij verschillende instanties: Algemene informatie vanuit de Rijksoverheid over het coronavirus en het onderwijs. Het COT (Instituut voor veiligheids- en crisismanagement) heeft een Denkkader voor het onderwijs (pdf) ontwikkeld rondom het coronavirus JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020 School SBO de Windroos, locatie Lindenholt School SBO de Windroos, locatie Lindenholt Datum 03-07-2019 Datum Inleiding Ieder schooljaar verwezenlijken we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in schooljaar 2019-2020 aan d

Basisschool Pater Eymar

Er is hard gewerkt om op de kwaliteitskaart van de inspectie alle afdelingen in het groen te hebben. Voor mavo en havo is dat overigens steeds het geval geweest; de vwoafdeling l- iet nog een te laag rendement in de bovenbouw zien. Daarin is inmiddels weliswaar verbetering gebracht, maar de school is nog niet helemaal tevreden Lesstof & Beoordeling. Leren is doen, doen is leren, zeggen we vaak. We bieden de lesstof zo praktisch mogelijk aan. Dus meten we vaak met allerlei materiaal bij Wiskunde, hebben we zo min mogelijk lees- en schrijfwerk in de praktijkvakken en gaat het bij Nederlands vaak over onderwerpen die te maken hebben met wonen, werken en vrije tijd Wil je leraar worden in het basisonderwijs of middelbaar onderwijs? Volg een deeltijd lerarenopleiding van NCOI Opleidingen. Met goede pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en een officieel erkende onderwijsbevoegdheid help je leerlingen met hun toekomst. Kies jouw lerarenopleiding JSW maart (98-07) by Vakbladen JSW & HJK - issuu. Nummer 7, jaargang 98, maart 2014. w ww.jsw -o n lin e .n l Jeugd in School en Wereld Vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en.

Individueel observatieformulier voor technisch lezen

obstwiske.zibereducation.nl wwwdebrinkcom Voorwoord Voor het eerst naar school De basisschool is een stukje van je leven voor de kinderen en voor u Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal ongeveer 7500 uu Boeken, bijdragen aan bundels en andere wetenschappelijke publicaties. Janssens, F.J.G. (1982). Leerdoelgerichte toetsen in het basisonderwijs: een onderzoek naar het functioneren van een serie leerdoelgerichte toetsen, Arnhem: Cito.Algemene Publicatie nr