Home

NPR 9998

NPR 9998 (nl) Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen Assessment of buildings in case of erection, reconstruction and disapproval - Basic rules for seismic actions: induced earthquakes Vervangt Ontw.NPR 9998:201 NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij het preventief versterken van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan. te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 999

 1. NPR 9998:2020 7 De bepalingsmethode voor de invloed van verweking op de sterkte van de bouwconstructie is nader uitgewerkt. Ontw. NPR 9998, juni 2017 Het NPR-ontwerp is het resultaat van een bewerking van de in december 2015 gepubliceerde NPR 9998:2015. Deze versie is een stap op weg naar een volgende editie. De verbeteringen zij
 2. Naast de NPR zijn er een aantal achtergronddocumenten opgesteld behorend bij en aanvullend op de NPR. Meer informatie over NPR 9998. NPR 9998:2020 is vrij beschikbaar. Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten, mb@nen.nl. NPR 9998:2020 n
 3. NPR 9998 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden geeft methoden voor het beoordelen van gebouwen (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) op aardbevingsbelastingen ter plaatse van het Groninger gasveld
 4. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gepubliceerd. Met deze definitieve (witte) versie van de NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Wat is de witte versie van de NPR? En wat.

In het Meerjarenprogramma van NCG staat dat alleen op 1 januari en 1 juli kaders voor beleid en uitvoering kunnen wijzigen. De KNMI kaart juni 2017 en de nieuwe NPR 9998:2017 kunnen van toepassing worden verklaard op versterken en nieuwbouw. Als dat het geval is, start de werking daarvan met ingang van 1 juli 2017 De NPR 9998 is de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor de beoordeling van constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw bij aardbevingen. De NPR 9998 geeft rekenmethoden waarmee constructeurs kunnen vaststellen of gebouwen, al dan niet na versterkingsmaatregelen, voldoende aardbevingsbestendig zijn Groningen t.b.v. NPR 9998 Datum 9 april 2015 Auteur(s) R.D.J.M. Steenbergen A.C.W.M. Vrouwenvelder N.P.M. Scholten (ERB) Exemplaarnummer 2013.0100003641 Oplage Aantal pagina's 31 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen Opdrachtgever NEN Projectnaam Projectnummer 060.05724/01.10 Alle rechten voorbehouden NPR 9998. NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normenreeks Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen. Met de NPR kunnen bestaande gebouwen worden beoordeeld op constructieve veiligheidsaspecten tijdens een aardbeving. Ook is de NPR te gebruiken voor verbouw en nieuwbouw van gebouwen (al. NPR 9998, fase 1 1 december 2014 2014-R11662 Inleiding & probleemstelling In opdracht van het ministerie van EZ werkt een NEN-werkgroep aan het opstellen van NPR 9998 betreffende de beoordeling van gebouwen onder aardbevingen t.g.v. de gaswining in Groningen. Belangrijk basisgegeven is een Probabilisti

NPR 9998:2020 - 3.2.1 Basisgrondversnellingen Indien de piekgrondversnelling a g S op maaiveldniveau, bepaald volgens de NPR 9998-webtool voor een herhalingstijd van 475 jaar, kleiner is dan 0,05 g of wanneer de NPR 9998-webtool geen waarden oplevert, dan behoeft geen beoordeling op aardbevingsbelastingen plaats te vinden ('zeer lage seismiciteit') Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. Belanghebbenden kunnen de NPR kosteloos downloaden. De richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR 9998:2018, is gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingsbelastingen

NEN organiseert het webinar 'Wijzigingsblad NPR 9998 Aardbevingen / Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden'. De afgelopen maanden is door experts gewerkt aan een ontwerp wijzigingsblad. Het ontwerp wijzigingsblad komt rond half mei beschikbaar. Het is dan mogelijk om gedurende een maand commentaar in te dienen op het ontwerp. Tijdens het webinar wordt u geïnformeerd over de voorgenomen. NPR 9998 van groen naar wit 2 2016 57 Om een goede basis te scheppen voor het ontwerpen en dimensioneren van nieuwe gebouwen en het bepalen van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen werd in februari 2015 de groene versie van NPR (Nederlandse Praktijk Richt-lijn) 9998 uitgebracht. Op deze versie kon vanui

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. De brochure is kosteloos te downloaden. Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen Groningen t.b.v. NPR 9998 Datum 31 december 2015 Auteur(s) R.D.J.M. Steenbergen A.C.W.M. Vrouwenvelder N.P.M. Scholten (ERB) Exemplaarnummer 2013.0100003641A Oplage Aantal pagina's 31 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen Opdrachtgever NEN Projectnaam Projectnummer 060.13995 Alle rechten voorbehouden

Nieuwe versie NPR9998:2020 Aardbevingsbestendig bouwen

NPR 9998 - Metselwerkwanden belast uit het vlak 1 Inleiding In opdracht van NEN is Adviesbureau Hageman betrokken bij het opstellen van NPR 9998, Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen in Groningen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren. In NEN-EN 1998-1 zijn aanbevelingen voor wanddikten en slankheden beschreven die bij stabili In 2018 is NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weestanden' gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek. Eerste resultaten NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen NPR 9998: van groen naar wit Joost Walraven, Raphael Steenbergen, Joost Walraven, Raphael Steenbergen - 5 april 2016 Om een goede basis te scheppen voor het ontwerpen en dimensioneren van nieuwe gebouwen en het bepalen van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen werd in februari 2015 de groene versie van NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 9998 uitgebracht NPR 9998: gebruik de laatste versie, mensen krijgen anders onterecht de boodschap van onveiligheid Een individuele toetsing van huizen is niet mogelijk Gebruik een typologiebenadering in een risicoanalyse conform NPR 9998 Denk na over een Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium NPR 9998

Aardbevingsbestendig bouwen - Home - NE

de NPR 9998: 2018) leidt, in combinatie met toepassingsvoorwaarden ten aanzien van de stijfheid van vloer- en dakvlakken, tot een behoudend oordeel. In de HRA speelt dit geen rol omdat ze leunt op de uitkomsten van meer geavanceerde rekenmethoden De normen in de NPR 9998 zijn bedoeld om de kans op letsel en slachtoffers door het instorten van een gebouw te beperken en gelijk te trekken met het veiligheidsniveau dat in Nederland geldt Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt. In het najaar zal ook een commentaarronde plaatsvinden voor de overige voorgenomen wijzigingen. Meer informatie over herziening NPR 9998 Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten.

NPR_9998:2020_voor_aardbevingen_gepubliceerd

Gevolgklasse volgens de NPR-9998:2015-12 CC1b Monumentale status nee Gegevens sterkteberekening / versterkingsadvies Rapport opgesteld door Arup 2.2 Beschrijving van de specifieke onderdelen van uw woning Uw woning betreft een twee onder een kap woning met twee verdiepingen en een zolder en i Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020. Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool NPR 9998 en de HRA systematiek worden ten behoeve van de versterkingen verder doorontwikkeld. De uitvoering is gepland in de periode 2019 - 2022. Per groep gebouwen is aangegeven wanneer de inspectie, beoordeling en uitvoering voorzien is NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij het preventief versterken van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan

 1. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. De richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR 9998:2018, is gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingsbelastingen
 2. ister van Economische Zaken en Klimaat over advies inzake NPR 9998 en te gebruiken dreigingskaart
 3. Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 9 februari 2015 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2015 (online) commentaar indienen op het ontwerp

NPR 9998:2020 voor aardbevingen gepubliceerd Vereniging

Seismic spectrum NPR 9998

NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies' en is op 9 februari 2015 ter commentaar gepubliceerd. NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normserie Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen NPR 9998 adviseert daarom in paragraaf geavanceerdere niet-lineaire methoden toe te passen. Het Arup achtergrondrapport bij het stuurgroeprapport geeft aan dat deze methoden sterkte-waarden opleveren die 2 à 3 maal hoger liggen dan de door Van Rossum toegepaste methoden

Jan Snel - Wisselwoningen in Appingedam

Met de NPR 9998 berekenen constructeurs echter niet direct een individueel risico. De NPR 9998 geeft aan met welke waarden van de onzekere belastings- en weerstandsparameters, met welke veiligheidsfactoren en met welke (soorten) modellen gerekend moet worden. Als het gebouw volgens een berekening conform de NPR 9998 voldoet, dan is he De actuele versie is NPR 9998:2018+C1:2020, aangevuld met het losse wijzigingsblad: NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Daarnaast kunt u de Webtool NPR 9998 gebruiken. Alles is vrij beschikbaar. Planning komend half jaar. Experts werken in 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook. In 2020 is gewerkt aan een herziening van NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden', zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek

Seismische Krachten - NE

Het thema van deze bijeenkomst is de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR). Het doel van de kennistafel is om met wetenschappers en professionals vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor de verdere ontwikkeling van de NPR 9998 Seismic spectrum NPR 9998 - Netherlands standard Procedure to input a new NPR 9998 seismic spectrum. Expand branch Libraries of the main tree menu.; Expand sub-branch Loads.; Start function Seismic spectrum to open the Seismic Spectrum Manager.; Click button New.; In combo box Input type select option NPR 9998 - Netherlands standard.; Review and, if required, adjust the spectrum parameters

Daarnaast zijn onze gebouwen er niet op ontworpen, gezien het bevingsprobleem pas recent aan het licht is gekomen. Een Nederlandse norm over aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) is pas sinds 2017 beschikbaar, terwijl Eurocode 8 over seismisch bouwen niet eens in het Nederlands te verkrijgen was NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een (te bouwen of bestaand) gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Dit wijzigingsblad bevat wijzigingen die voortkomen uit het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de webtool voor het bepalen van de piekgrondversnelling. Daarnaast bevat dit wijzigingsblad een nieuwe versie van bijlage H Beoordeling van het gedrag van uit-het-vlak belaste metselwerkwanden met analytische. Kennistafel NPR 9998. Op dinsdag 12 december organiseert BuildinG de eerste kennistafel voor het Kennisplatform Bouwen en Versterken. Het thema van deze bijeenkomst is de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR)

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan de NPR 9998 is in 2015 uitgebracht. Er werd toen nog uitgegaan van een winning van 30 miljard kuub gas per jaar. Inmiddels kent de NPR 9998 al haar derde versie; de NPR 9998:2018. Hierin is de inmiddels opgedane kennis

Nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor

Vanaf SCIA Engineer 16.1 werd de aardbevingsbelasting-bibliotheek uitgebreid met het aardbevingsspectrum volgens de NPR 9998 NL b. volgens een beoordeling die heeft plaatsgevonden met NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR:9998 aan de veiligheidsnorm voldoet, of een beoordeling krijgt die plaatsvindt met de NPR:9998:2018 tijdvak 5 of een actuelere versie van de NPR dan wel volgens een typologie, en c. niet valt onder een clustering. 3 In het wijzigingsblad voor NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden' zijn met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot 'Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden' (annex H). In de geactualiseerde webtool is een belangrijk onderdeel de.

Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor

Ken je de basisprincipes van Eurocode 8 en de NPR 9998; Weet je hoe constructies globaal ontworpen dienen te worden op aardbevingsbelasting en aan welke constructieve eisen een aardbevingsbestendig gebouw moet voldoen. Uitgebreid. De stevige Groningse huizen blijken niet goed bestand te zijn tegen de bevingen 10. Download de NPR 9998:2017. Bevind het project zich in bevingsgebied, dan vergoedt de NAM in principe de benodigde maatregelen om aan de NPR te voldoen 100%. De nieuwe NPR norm download je hier. Over deze blog. Mark Oostmeijer is bouwkundig modelleur bij KAW in Groningen en heeft onderstaande projecten tot in de technische details uitgetekend Npr 9998:2021. In het Meerjarenprogramma van NCG staat dat alleen op 1 januari en 1 juli kaders voor beleid en uitvoering kunnen wijzigen. De KNMI kaart juni 2017 en de nieuwe NPR 9998:2017 kunnen van toepassing worden verklaard op versterken en nieuwbouw NE

Aanbevelingen over het toepassen van de veiligheidsnorm in

Publicatie NPR 9998 » Bouwwereld

daarvoor geldende versie van de NPR:9998 verstaan. 2. Mocht op basis van een dergelijke beoordeling het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoen, komt de eigenaar in aanmerking voor de tegemoetkoming van maximaal € 17.000. 3. Een groep eigenaren krijgt van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een voorstel o Het aardbevingproof bouwen in de stad, bouwen volgens de nieuwe bouwnormen, genoemd NPR 9998, wordt in de stad niet overal toegepast. nieuws . Stad verlengt afspraak met NAM en Rijk. 10 juni 2015 13:32 door Harro Meijer. De regeling voor de. Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 9 februari 2015 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt 19 oktober ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk. In 2018 is NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij [ Eurocode 7 staat bekend als dé Europese norm voor geotechnisch ontwerp van constructies. Het tweede ontwerp van de norm wordt momenteel opgesteld door de Europese commissie CEN/TC 250/SC7 wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de richting van verdere harmonisatie en efficiënte richtlijnen voor geotechnisch ontwerpen

NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien

 1. 10.9998 ETH to CAD with result in table and chart. Price of Ethereum in Canadian Dollar using latest exchange rate of foreign currency and Ethereum price. Calculate how much is 10.9998 Ethereum (ETH) in Cad Dollar (CAD) using this free converter tool
 2. NPR 9998. Nederlandse Praktijk Richtlijn voor de toetsing van constructies op aardbevingsbelastingen in Groningen. Een NPR is een uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NPR 9998 geeft richtlijnen te beoordelen of: a) te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn
 3. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies'. NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normenreeks Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen
 4. De aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen van VDM voldoen aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 (versie eind 2018). Dit betekent dat het ontwerp volledig is getoetst op aardbevingsbestendigheid bij bevingen als gevolg van gaswinning. VDM: innovator bevingsbestendige bou
ISO13849-1_cat_je_ww

Video: NPR 9998 Aardbevinge

Witte versie Nederlandse Praktijkrichtlijn over

Op termijn wordt deze NPR opgenomen in het Bouwbesluit. Het opstellen van een definitieve bouwnorm duurt lang omdat er veel partijen bij betrokken zijn en de impact groot is. Tot die tijd is de NPR 9998 de richtlijn als het gaat om aardbevingsbestendig bouwen in Nederland. Bron: Centrum Veilig Wone De norm Nationale Praktijk Richtlijn, (NPR 9998) voor aardbevingsbestendiger bouwen is nog in ontwikkeling, gebaseerd op internationale Eurocode 8 . Zowel NPR als Eurocode 8 omschrijven ontwerpregels die opgelegd worden . Aardbevingsbestendiger bouwen is nog geen onderdeel van he Voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen. Aanmaken Voegmortel Per zak van 25 kg Remix UA Voegmortel een mengsel van 0,5 liter Voegfix FX en 1,5 liter schoon leidingwater toevoegen en mechanisch mengen totdat een homogene kluitvrije voegspecie is verkregen Staalframebouw volgens onze methode is aardbevingsbestendig bouwen en voldoet aan de NPR 9998_2015 NL; Staalframebouw voldoet aan qua brand, constructie, akoestiek, thermische- en trillingseisen aan alle eisen van het Bouwbesluit. Meer over Staalframebou De casco's worden berekend volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 9998 (versie december 2015). Houtskeletbouw is een relatief lichte bouwsysteem, de woningen zijn sneller opgebouwd dan bij traditionele bouw. De afkorting voor Houtskeletbouw is HSB, dit zult u ook veelvuldig tegen komen

NPR 9998 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden ; NCS 8828-1 Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser ; NCS 808 NPR 9998:2018 en de vernieuwde Eurocode 8. Verdiepende cursus over de achterliggende theorie en toepassing van de NPR 2017 en de vernieuwde Eurocode 8. Er wordt ingegaan 16, 17, 25 en 26 november 2021 Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 Alle ins en outs van de RISMAN. Vooruitlopend hierop komt er eerst een praktijkrichtlijn (NPR 9998). Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper: dd: 21-11-2017 . algemeen. heden en verleden. gewelfbouw (uitvoering) functionele vormgeving. constructieve vormgeving. stabiliteit. brandwerendheid skelet. brandwanden

Ontwerp NPR gepubliceerd: geef je feedback - Bouwend Nederlan

NPR 9998: van groen naar wit - cementonline

Hoe aardbevingsbestendig is aardbevingsbestendig

 1. Title: Microsoft Word - Gevolgklasse - ontwerp NPR 9998 juni 2017.docx Author: Frank.Terhorst Created Date: 7/3/2017 12:07:37 P
 2. Het ontwerpen op aardbevingen is in Nederland relatief nieuw. Er is steeds meer behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijnbij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen bij bevingen als gevolg van gaswinning. In Nederland is dit de NPR 9998 (in ontwerpfase), deze NPR sluit aan op de Eurocode 8 (EN 1998)
 3. Dit laat onverlet dat de NPR 9998 kan worden verbeterd en nader wordt uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen en voortschrijdende kennis. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft hiervoor een opdracht gegeven aan de NEN die loopt tot medio 2018. De eerste resultaten worden in de loop van 2017 verwacht
 4. g Visser & Smit Bouw
 5. Eurocode 8, NPR 9998 , ASCE 7-10 of user-defined; Berekening wapening, sterkte en stabilteit inclusief UGT SC; Dynamisch. De multi-modale respons analyse in Diamonds laat dynamische variatie van belastingen of steunpuntsversnelling toe bij elke type 3D structuur

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en vernieuwde

belastingmethode (Ontw. NPR 9998/EC8) Stap 5: Vergelijk de totale ontwerp aardbevingsbelasting met de ontwerp windbelasting en stel vast welke maatgevend is. Stap 6: Ga na of er constructieve elementen zijn die dienen te worden gecontroleerd op de verticale component van de seismische belasting. (Ontw. NPR 9998 eigen NPR 9998. De tweedaagse cursus werd afgesloten met een presentatie door architect Tom Frantzen over de ervaringen die hij heeft opgedaan met het realiseren van zijn project Patch22, een zevenlaags appartementengebouw in CLT te Amsterdam. Hij besprak de uitdagingen die hij aanging om een milieuvriendelijk, meerlaag In Den Andel bouwen wij in een zeer kort tijdsbestek (15 werkweken) deze aardbevingsbestendige woning. Wij hebben het bestaande ontwerp aangepast zodat deze voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998)*. Voor het binnenwerk van de woning zal gebruik gemaakt worden van een houtskelet casco. De woning zal worden voorzien van gemetselde buitenmuren

Seismic Spectrum - NPR 9998 NL

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en

 1. Het Hof oordeelde dat de op grond van de NPR 9998 te treffen maatregelen in beginsel redelijke maatregelen zijn in de zin van artikel 6:184 BW. Het voorgestelde artikel 9 lid 2 houdt in dat IMG geen vergoeding mag toekennen of maatregelen mag nemen als het gevolg is dat de woning aan de veiligheidsnormen voldoet
 2. g. webertec GRM 360 is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2 en voldoet aan de eisen die gesteld worden in NPR 9998: 2015
 3. g van de normsubcommissie 35100101 'TGB Basiseisen en Belastingen*, aanvaard door de normcommissie 351001 Op het ogenblik van publicatie van dit document was de werkgroep als volgt samengesteld: prof.druir
 4. Aardbevingsspectrum-bibliotheek 'NPR 9998 - Nederlandse standaard' bij Invoer type, zie afbeelding 2. Met de knop Normparameters is het vervolgens mogelijk om de definitie van het aardbevingsspectrum te maken, zie afbeelding 3. Definitie van aardbevingsspectrum Vanaf SCIA Engineer 16.1 bestaat de moge-lijkheid om het aardbevingsspectrum.
 5. (*) De groene NPR 9998 - concept versie is in februari 2015 vastgesteld. (**) De witte N)PR 9998 - definitieve versie is op 1 januari 2016 ingegaan. (***) Op het moment van het gesprek met Hans Alders was de witte - definitieve versie - al vastgesteld
Mudslide: The Election of 2016BLOG #53 | Tien tips voor een aardbevingsbestendiggebouwChocolate Covered Pretzel Gift Box with Custom Sprinkles

TECHNIEKSHEET. Onderzoekstechniek: Sondering - seismisch. Versie: November 2016 [Naar zoekapplicatie] Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert). Een sondeerconus wordt in de bodem gesondeerd De richtlijn NPR 9998 is op 18 december 2015 gepubliceerd. De definitieve versie van de richtlijn wordt in 2016 aangewezen in de Regeling bouwbesluit. Vanaf dat moment is NPR 9998 verplicht. Het is een hulpmiddel bij de bepaling of nieuwe of bestaande gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners Deze training gaat globaal in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen en geeft een toelichting op de nog te verschijnen versie van NPR 9998:2018 In een eerdere kennistafel (met als onderwerp NPR 9998) was één van de sessies gewijd aan schadepreventie. 5 Programma van de kennistafel Het programma van de kennistafel van 11 oktober 2018 is hieronder gegeven. Tijdens de plenaire openingssessie zijn algemene inleidingen gehouden door Rolf Koops e