Home

Beschermd stads of dorpsgezicht verbouwen

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Zowel het rijk als de gemeente heeft beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. De bescherming geldt voor het stedenbouwkundig patroon, de hoofdvorm van de bebouwing, en de historische elementen in de historische kern van een stad of dorp Woningen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht moeten aan bepaalde eisen en richtlijnen voldoen. De kosten voor onderhoud ligt voor deze woningen vaak hoger dan voor woningen die niet binnen een beschermd gebied vallen. De eigenaren mogen voor deze woningen een toeslag van 15% op de maximale huurprijs in rekening brengen. Dit mag alleen als Bij bouwen in door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten: veranderingen aan de binnenkant en sommige verbouwingen aan de achtergevel of het achterdakvlak. Of in het gebied loodrecht achter de gevel. In de handleiding Vergunningvrij leest u wanneer u geen vergunning nodig heeft Slopen of verbouwen van een pand. Als u eigenaar bent van een pand in een beschermd gezicht en wilt slopen, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het slopen van dit pand. Ook voor bouwen is in veel gevallen een vergunning vereist. Bepaalde ingrepen of bouwwerken zijn echter vergunningvrij, ook in een beschermd stads- of dorpsgezicht Vergunningsvrij bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bijgebouw of aanbouw is alleen vergunningsvrij als dit al in het bestemmingsplan is toegestaan. De maatvoering wordt dus bepaald door het bestemmingsplan

Iedereen die een beschermd pand verkoopt, moet in de (online) publiciteit/informatie vermelden dat het goed beschermd is. Regel één als je in een beschermd pand investeert: een volledige sloop is verboden. Bij een beschermd stads- of dorpsgezicht komt het erop neer om zoveel mogelijk elementen te bewaren en herstellen. Herstellen, niet verbouwen Voor een bescherming als stads- of dorpsgezicht komt in aanmerking: Een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang i

Zo is ook het bestemmingsplan veel gedetailleerder bij een beschermd stads- of dorpsgezicht. 2. Kan ik een monumentaal pand verbouwen? Of je nu een rijksmonument of een gemeentelijk monument gaat verbouwen, je mogelijkheden voor verbouwen zullen over het algemeen veel beperkter zijn dan wanneer het geen monumenten status heeft Wilt u een beschermd rijks- of gemeentelijk monument verbouwen of restaureren? Of heeft u een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht dat u wilt veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig Binnen de grenzen van onze gemeente zijn vier beschermde stads- en dorpsgezichten: Zierikzee (sinds 1971) Brouwershaven (1972) Dreischor (1972) Noordgouwe (1996) Over de aanwijzing als beschermd gezicht wordt op landelijk niveau besloten. Dit besluit vormt een erkenning van het bijzondere historische karakter van het gebied

Beschermde stads- en dorpsgezichten Bouwen en verbouwen

Daarom zijn ze in de loop van de jaren aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor woningen en bedrijfspanden in een beschermd gezicht gelden strengere regels voor onderhoud en verbouwing. Wat is beschermd? Een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt in zijn geheel beschermd De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht . Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Het gaat om het restaureren, grondig verbouwen of slopen van een monument. In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Sloopafval. Het sloopafval scheidt u zoveel mogelijk in verontreinigde en niet-verontreinigde delen Indien uw pand gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht bent u voor de meeste wijzigingen verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente kijkt extra kritisch naar wijzigingen van gebouwen gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook veel wijzigingen aan de achterzijde van het pand zijn bijvoorbeeld vergunningplichtig Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw- of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing

Opgelet: Voor de hele of gedeeltelijke sloop, het optrekken of het plaatsen of het herbouwen van een gebouw of een constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht moet je altijd een schriftelijke toelating aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed of, indien van toepassing, de erkende onroerenderfgoedgemeente Je voert werken uit aan een niet als monument beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht Eigenaren van een rijksmonument, een gemeentelijk monument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht die hun pand willen opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen, hebben meestal een omgevingsvergunning nodig. Hier staat per soort pand beschreven voor welke werkzaamheden u geen (of juist wel een) omgevingsvergunning nodig hebt,.

Beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen. De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies Gebied : Het Lint (3), bijzonder en beschermd stads-en dorpsgezicht Aanvang : 16:40 Agenda vergadering commissie welstand en cultureel erfgoed d.d. 26 juli 202 Beschermde stads- en dorpsgezichten. Vanaf 1 juli 2008 zijn er in Weert 12 gebieden die zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze gebieden geven een goed beeld van de lokale geschiedenis en hebben een voor Weert bijzonder historisch karakter. Deze gebieden zijn daarom van belang om te bewaren voor het nageslacht Vergunning aanvragen. In de volgende gevallen hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig: Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis). Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht. Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument. Het aanleggen van een weg

Wat is een beschermd stads- of dorpsgezicht? Monumenten

Verbouwen binnen beschermd stads- of dorpsgezicht. Als u wilt (ver)bouwen binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht, moet u contact opnemen met de gemeente. Gemeenten geven hiervoor de vergunning af. Zij controleren of de werkzaamheden volgens de regels gaan Door een gebied aan te wijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht worden de cultuurhistorische waarden vooropgesteld bij nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Arnhem kent maar liefst 7 rijksbeschermde stadsgezichten en 2 gemeentelijk beschermde stadsgezichten

Omgevingsvergunning: beschermde monumenten verbouwen of

beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevings-vergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het over-schilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruin Monumentale status of beschermd stads- of dorpsgezicht Ga je een woning verbouwen met een monumentale status, of bevindt je woning zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan is de welstandscommissie extra kritisch en zijn je mogelijkheden vaak beperkt qua materialen, kleurgebruik en vormgeving

Bouwgrond Albertus Perkstraat Hilversum - Oozo

Een pand in een beschermd gezicht Beschermde stads- en

beschermd stadsgezicht - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwe

  1. Het beschermd dorpsgezicht Mijnkolonieën Brunssum omvat vijf historische mijnwerkerswijken plus enkele losse woninggroepen voor mijnpersoneel. Daarnaast maken drie parken deel uit van het beschermd gezicht. Het beschermd gebied is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1910-193
  2. Geen omgevingsvergunning voor 'bouwen in, aan, op of bij een beschermd monument': Bepaalde bouwactiviteiten aan, in, op of bij beschermde monumenten. Het gaat hier om gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Bepaalde bouwwerkzaamheden in beschermde stads- en dorpsgezichten
  3. Oude Enghweg 25 (gedeeltelijk slopen monumentaal pand in beschermd stads- of dorpsgezicht, verbouwen/uitbreiden monumentaal pand); 462834; 08-08-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversu
  4. g van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online (externe link) U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als: u eigenaar bent van een gemeentelijk monument. u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen. u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen Geen monumentenvergunning maar omgevingsvergunning. Wanneer men een beschermd monument wil veranderen is vaak een vergunning nodig. Dit geldt ook voor panden die in een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen. Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning Beschermd monument. Sommige woningen zijn beschermd door de overheid. Dat zijn niet alleen de grote monumenten zoals kastelen, maar bijvoorbeeld ook woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpszicht. De beschermde status van deze woningen staat de verkoop ervan echter niet in de weg. Als u een woning koopt die beschermd is als. Uitzonderingen: monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor werkzaamheden aan of bij een beschermd monument heb je hoogstwaarschijnlijk een vergunning nodig. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan toch vergunningvrij worden gebouwd. Dat geldt ook voor een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht Ook wanneer uw plan zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevindt wordt de monumentencommissie betrokken. Advies bij verbouwing van een monument. De adviseur Erfgoed van de ODR kan u helpen met uitzoeken aan welke regels uw verbouwing moet voldoen en welke procedures u moet doorlopen

Beschermd dorpsgezicht verbouwen. Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een groep van gebouwen en objecten die van overheidswege zijn beschermd. Doel is om het historische karakter van een bepaald gebied te beschermen. In de Wabo is bepaald dat er in ieder geval niet zonder een vergunning een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht mag worden gesloopt 2 Beschermde stads- of. beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevings-vergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het over-schilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur, en he waren er in Nederland 468 beschermde stads - en dorpsgezichten In Nederland is een beschermd dorpsgezicht een kwalificatie van een gebouw of een groep De Beschermde stads - en dorpsgezichten in Overijssel zijn onder te verdelen in de Overijsselse steden die beschermd stadsgezicht zijn, en de overige dorpen Gezicht Nisse is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Nisse in de Nederlandse. Omgevingsrecht Blok 5 opleiding Vastgoed & Makelaardij hoofdstuk inleiding en blz. 138 hoofdstuk de wet algemene bepalingen omgevingsrecht in dit hoofdstu • Niemand mag een beschermd stads- of dorpsgezicht ontsieren of beschadigen. Dat heet het passief behoudsbeginsel: men moet zelf geen maatregelen nemen, maar wel nadelige handelingen vermijden. Dit betekent onder andere dat het slopen of verwijderen van de waardevolle elementen van een beschermd stads- of dorpsgezicht verboden is

Restaureren of verbouwen

Als u een beschermd rijks- of gemeentelijk monument of een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt restaureren, veranderen, verbouwen of slopen heeft u een omgevingsvergunning nodig Check-list bij het kopen van een woning. Wat staat er in het bestemmingsplan! Wat mag ik bouwen op het perceel? vergunningsvrij. met vergunning. Wat mag mijn buurman bouwen? Staat de woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Is de woning een monument? Is er sprake van vervuilde grond, olietank, asbest, oude leidingen enz Gezicht Bussum - Het Spiegel is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in de wijk Het Spiegel in Bussum in de Nederlandse provincie Noord-Holland.De procedure voor aanwijzing werd gestart op 23 juli 2004. Het gebied werd op 30 juni 2007 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 110,9 hectare.. Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet. Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig Voorwaarden. U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als: u eigenaar bent van een gemeentelijk monument. u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen. u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument. deel uitmaakt van een krachtens het decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap Beschermd Stads- of Dorpsgezicht (UNESCO werelderfgoed) Als u een oud pand gaat verbouwen, is het relevant om te weten of het een monument is. Want bij het aanpassen van een monument horen een paar spelregels die JAN architectuur kent. Want die mooie inrichting of de historische tuin mogen niet zo maar veranderd worden De binnenstad van Enkhuizen is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter en daarom aangemerkt als beschermd stadsgezicht. Bij het wonen in een beschermd stadsgezicht komt het een en ander kijken. door de bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden; in een beschermd stads- of dorpsgezicht staan altijd rijksmonumente Als de aanvraag gaat om het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht is het tarief (in samenhang met de Provinciale erfgoedverordening (zie link website prov. NH) en/of de Erfgoedverordening Weesp 2011 € 119,30 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe? Nee Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe? Nee Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? Nee Bijzonderheden 1 J Beschermde stads- en dorpsgezichten in Limburg De beschermde stads- en dorpsgezichten in Limburg zijn 42 Nederlands-Limburgse dorpen, delen van dorpen of delen van steden die vanwege hun cultuur-historische waarde zijn aangewezen als beschermd gebied stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot voor het jaar 1850. In het kader van het Monumenten Inventarisati Projece t is ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940 landelijk gemventariseerd. Het besluit tot aanwijzing van Hoog Soeren in de gemeente Apeldoorn als beschermd dorpsgezicht vloei voor uitt t deze inventarisatie.

De bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten

u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen; u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen; in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen; De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht Beschermd dorpsgezicht. Het beschermd dorpsgezicht is een samenhangende groep objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt door de Monumentenwet. Vergelijkbaar is een beschermd stadsgezicht. Sinds 2012 worden er door de Rijksoverheid geen nieuwe beschermde stads- of dorpsgezichten meer aangewezen Een monument grondig wil verbouwen, restaureren of (gedeeltelijk) slopen; Een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen; In het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht gale verbouwing) Nee G. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee H. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee I. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe? Nee Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmo Rijks- of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Hier gaat het om groepen van onroerende zaken, waarin zich 1 of meer rijksmonumenten bevinden. Deze groep van onroerende zaken is van algemeen (landelijk) belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde

Verbouwen van een Monumentaal pand - ArchitectDirec

Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Termijn . Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken Monument verbouwen, herstellen of Betreft de aanvraag om een omgevingsvergunning het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten. 1 Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot:. a) het aanwijzen van een stads- of dorpsgezicht als beschermd stads- of dorpsgezicht en het intrekken van een zodanige aanwijzing, als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet.

BESCHERMDE STADS E- N DORPSGEZICHTEN INGEVOLGE ARTIKEL 20 VAN DE MONUMENTENWET gemeente Ommen Toelichting bij het besluit tot aanwij­ zing van Beerz ale s beschermd dorpsgezicht. Het beschermde dorpsgezicht omvat het op bijgevoegde kaart (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, tekening-nummer 203) door een stippellijn omgrensde gebied Mijn huis is beschermd. Is je woning beschermd als monument of maakt ze deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan ben je verplicht ze goed te onderhouden en mag je ze niet ontsieren, beschadigen of vernielen. Je moet dus goed opletten met verbouwingen

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door de bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ongeveer 400 beschermde gezichten. De kern van Linschoten is beschermd dorpsgezicht 6 tips voordat je een monumentaal pand koopt. 1. Heeft het pand een beschermde status en zo ja, welke? Je woonboerderij kan prachtig zijn, zonder een monumentale status te hebben. Is het object wel beschermd, dan zijn er deze soorten: _ Rijksmonument. _ Gemeentelijk monument. _ Beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 19 van de Erfgoedverordening 2012, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit. Een schuur kan het aanzicht van het monument of beschermd stads- of dorpsgezicht schade aandoen. Ga er daarom vanuit dat je in deze gevallen altijd een vergunning moet aanvragen. In enkele gevallen is er geen vergunning nodig, maar dit is afhankelijk van de lokale gemeente Vraag: Rijks beschermd stads- of dorpgezicht Naam: Jan Jaap (datum: 29-06-2011 16:49) Indien een verbouwing in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht geen gevolgen heeft voor de buitenkant van de woning, is het mogelijk dat hier geen omgevingsvergunning voor nodig is

koop & verkoop - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwenHoeve | Inventaris Onroerend Erfgoed

Video: Wetten en regels Monumenten

Beschermde stads- en dorpsgezichten - Schouwen-Duivelan

Beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor beschermde gezichten gelden enkele afwijkingen van de normale bouwregelgeving. Vergunningvrij bouwen of verbouwen geldt bijvoorbeeld niet in dit gebied. Voor het bouwen binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig Beschermd stads- of dorpsgezicht. In een beschermd stads- of dorpsgezicht is de bescherming geregeld in een bestemmingsplan dat rekening houdt met de vastgestelde, cultuurhistorische waarden. Voor panden binnen zo een beschermd stads- of dorpsgezicht die niet wettelijk beschermd zijn, wordt de vergunningaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan De bescherming van een stads- en dorpsgezicht krijgt een plek in het bestemmingsplan van een gemeente. De directe omgeving van beschermde gezichten kan ook onderdeel zijn van het bijzondere karakter van het gebied, denk aan zichtlijnen of de beleving van een historisch stadssilhouet

Onderhouden en verbouwen binnen beschermd stads- of

Voor een beschermd stads- of dorpsgezicht stelt de gemeente een bestemmingsplan op, die de benoemde waarden borgt. In de binnenstad zijn bijvoorbeeld aanvullende eisen vastgelegd voor nieuwbouw om de aanblik van het stadsbeeld niet teveel te verstoren. Ook mag het beeld van sommige gevels niet zomaar gewijzigd worde U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten: Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk. Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht. Veranderen, verbouwen of slopen van een monument. Aanleggen van een weg. Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg. Aanbrengen van reclame

Voor verbouwingen van of werken aan panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht neem je in eerste instantie contact op met de bouwdienst van de stad Mechelen. Zij bekijken je dossier en informeren je over de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht; slopen in strijd met het bestemmingsplan. Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH Beschermd stadsgezicht. Het beschermd stadsgezicht is een samenhangende groep objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt door de Monumentenwet. Vergelijkbaar is een beschermd dorpsgezicht. Sinds 2012 worden er door de Rijksoverheid geen nieuwe beschermde stads- of dorpsgezichten meer aangewezen Voor gebouwen binnen gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht en een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht moet een omgevingsvergunning voor het onderdeel monument worden aangevraagd, wanneer er gevels en/of dakvlakken, grenzend aan het openbaar gebied, wijzigen Woont u in een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht? Dan gelden er andere regels bij onderhoud of een verbouwing. Zo blijft het bijzondere karakter van Amersfoort in stand. De gemeentelijke afdeling Monumentenzorg is het eerste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het gebouwd erfgoed in Amersfoort De beschermde status van die woningen staat de verkoop ervan echter niet in de weg. Als je een woning koopt die beschermd is als monument of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht, ben je wel verplicht ze goed te onderhouden en mag je ze niet ontsieren, beschadigen of vernielen